İletişim Bilgisi Final 19. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geert Hofstede'nin modelini geliştiren Michael Bond ve arkadaşları aşağıdaki kültürel boyutlardan hangisini Hofstede modeline eklemiştir?


Güç mesafesi

Uzun kısa dönem uyum 

Bireycilik-ortaklaşalık

Erillik-dişilik

Belirsizlikten kaçınma


2.Soru

Çevrim içi iletişimin en önemli üstünlüklerinden biri olarak gösterilen özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Paket-değişim

Çoklu ortam

Etkileşim

Eş zamanlılık

Bağlantılı metin


3.Soru

Karmaşık örgütler için geçerli olan, iletişimin hem üretimde hem de çalışanların memnuniyeti için önemli olduğu ve belli bir liderlik tipi ve örgütsel yapı söz konusu olmadığı örgütsel iletişim yaklaşımı hangisidir?


İnsan İlişkileri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Sistem Yaklaşımı

Olasılık Yaklaşımı

Pozitif yaklaşım 


4.Soru

İletişimin benzer yaşam deneyimlerinde dolayı benzer duygulara sahip olanların oluşturduğu bir topluluk ya da toplumdaki insanlar arasında gerçekleşiyor olması onun hangi yönüyle yakından ilgilidir?


Kodaçımı

Külltürel bağlam

Gürültü

Kanal

Alıcı


5.Soru

Uzmanlara göre insanlar birbirlerini en etkili şekilde anlayabilmek için her zaman “en zengin” iletişimi tercih ederler. Video konferans, telefon kanal kapasitelerine bağlı olarak yapılan iletişim aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine dayanmaktadır?


Sosyal Bulunurluk

Sosyal Bilgi İşleme

Ortam (Medya) Zenginliği

Topluluk Olma

Hiperkişisel iletişim


6.Soru

Çatışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İletişim biçimi çatışmaya neden olur.

Değişik kişilik özellikleri çatışmaya neden olur.

Çatışma hem pozitif hem de negatif bir güçtür.

Ast – üst ilişkileri çatışmaya neden olur

Çatışma her zaman bir rekabeti barındırır


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konuşmacının ana fikrini kısaca ifade ettikten sonra
önemli noktaları ve bunların nasıl tanımladığını açıklayan açılış bölümünün son parçasına verilen addır? 


Önserim

Çengel

Anabölüm

Kapanış

Gözden geçirme


8.Soru

İlk resmi Türkçe gazete  Takvim-i Vekayi kaç yılında çıkmıştır?


1729

1795

1831

1840

1860


9.Soru

Bilgisayar teknolojisinin önünü açan ilk buluş hangisidir ve kim tarafından geliştirilmiştir?


Buhar enerjisi ile çalışan bilgisayar-Charles Babbage

Ağ toğlumu-Manuel Castells

Radyo dalgaraları-Maxwell

Hesap makinesi-Blaise Pascal

Televizyon-Fransforth 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sahne korkusuyla baş etmenin yollarından birisi değildir?


Önceden birkaç defa prova yapmak.

Konuşmayla ilgili olumlu hayaller kurmak.

Hiçbir şekilde kötü düşüncelere kapılmamak.

Rahatlama egzersizleri yapmak.

Konuşamaya tanıdık birilerini davet etmek.


11.Soru

Hayatımızın her alanında etkili olan İnternet ile ilgili tartışmalar genel olarak olumlu ve olumsuz etkiler üzerine yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tartışmaların ana noktalarından biri değildir?


İletişim

Daha az eşik bekçisi

Gözetim

Telif Hakkı

Mahremiyet


12.Soru

Hofstede’nin Kültürel Boyutlar Modeli’nde de karşımıza çıkan, kişinin kendisini birey mi yoksa bir grubun üyesi olarak mı gördüğünü inceleyen Trompenaars Yaklaşımı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?


Evrensellik-Tikelcilik

Başarı-O¨vgü Odaklılık

O¨zel-Yaygın Olma

Nötr-Duygusal Olma

Bireycilik-Ortaklaşalık


13.Soru

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? I. Sunumsal araçlar iletişim hâlinde bulunan kişileri zorunlu kılar çünkü araç kişidir. II. Kod, belirli bir zaman ve mekânda farklı kültürlerin üyeleri tarafından kabul görmüş ve paylaşılan anlam sistemidir. III. Kaynak ve alıcı, rollerini yerine getirirken birbirlerinden bağımsız hareket ederler.  IV. Mekanik araçlar iletişimsel metin hâline gelmiş iletileri, elektrik, ışık, ses ve radyo dalgalarına dönüştürür.


Yalnız II

I ve IV

II ve III

Yalnız I

III ve IV


14.Soru

"....................... ise konuşmanın ortaya çıkışını ilkel insanın birlikte çalışmasına bağlamaktadırlar." Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


İş şarkısı kuramı

Ünlem kuramı

Yansıtma kuramı

Jest kuramı

Toplumsal denetim kuramı


15.Soru

 "Sözsüz iletişime ilişkin ipuçları bireylerin birbirleri hakkındaki algılarını, edinecekleri izlenimlerini bir diğer deyişle bireyler
arasındaki sosyal etkileşimi etkiler. " Sözünü kim söylemiştir?


Liu

Garton

Wellman

Gunawardena

Walter


16.Soru

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk olarak ARPANET adıyla söz edilen internetin temelleri hangi tarihte atılmıştır?


1938

1940

1952

1962

1969


17.Soru

On yedinci yüzyılda ilk bilgisayarı kim üretmiştir?


Wilbur Schramm

Marshall McLuhan

Howard Ailen

Blaise Pascal

Herbert Hollerith


18.Soru

Sahne korkusuyla baş etmek için konuşma yapacağı yerde önceden prova yapan bir konuşmacı hangi yöntemi uygulamaktadır?


En kötüyü hayal etme

Tanıdık Yüzler

Olumlu hayal kurma

En yüksek etki

Bilinmezi bilinir kılma


19.Soru

Aşağıda e-posta kullanırken uyulması gereken kurallardan hangisi yanlıştır?


Birden fazla kişiye gönderilen ve zincir e-posta olarak adlandırılan mesajlara dikkatli yaklaşmalıyız.

Her ne kadar güvenli görünürse görünsün kimlik bilgilerimizi ya da siteye giriş bilgilerimizi e-posta ile göndermemeliyiz.

E-posta şifremizi kimseyle paylaşmamalıyız

E-posta gönderirken konu bölümünde Türkçe harfler ve hep büyük harflerle yazmalıyız.

E-posta ile gönderdiğimiz sorulara hemen cevap beklememeliyiz.


20.Soru

Eğer iletişim kuran bireylere yeterli zaman verilirse, çev­rim içi iletişimin yüz yüze ortamlardaki kadar etkili olabileceği aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine dayanmaktadır?


Sosyal Bulunurluk

Sosyal Bilgi İşleme

Ortam (Medya) Zenginliği

Topluluk Olma

Hiperkişisel iletişim