İstatistik 2 Final 17. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

i. Tüketicilerin ve özellikle ücretli kesimin satın alma gücünde zaman içinde meydana gelen oransal değişmelerin ve perakende fiyat hareketlerinin seyrinin bir göstergesidir; ii. Ekonomik kararların alınmasında, ücret ayarlamalarında, mahkemeler tarafından nafaka bağlanmasında, nafakanın belirlenmesi ve özel okulların yıllık ücretlerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır; iii.Türkiye’de tüketici fiyatları indeksi Paasche fiyat indeksi tekniği kullanılarak hesaplanmaktadır; Yukarıdakilerden hangileri "Tüketici fiyatlari indeksi" için doğru bir ifadedir?


Yalnız I
Yalnız II
I-II
I-III
II-III

2.Soru

Hipotez testleri içerisinde uygun test istatistiğinin seçilmesi konusunda ilgilenilen değişkenlerin ölçülmesinde aşağıdakilerden hangisinin bilinmesine gerek yoktur?


Örneklem hacmi
Ölçek türü
Örneklem sayısı
Örneklemlerin bağımlı-bağımsız olması
II. tip hata miktarı

3.Soru

Bu regresyon analizinin ortalamalar orijinine göre yapılması durumunda sabit parametrenin tahminlenen değeri kaçtır?


0
4.93
3.14
0.193
2.11

4.Soru

Bir zaman serisinin uzun bir dönemde belli bir yöne doğru gösterdiği eğilime ne ad verilir?


Trend
Mevsimlik dalgalanmalar
Konjonktürel Dalgalanmalar
Rassal dalgalanmalar
Zaman serisi

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi X ve Y gözlem ikililerinin grafik üzerinde birer nokta halinde işaretlendiği şekildir?  


Serpilme diyagramı
Normal eğri
t dağılım eğrisi
Ki-kare dağılım eğrisi
Histogram

6.Soru

• Güncel çerçeve temin edilir ya da hazırlanır.• Örneklem hacmi belirlenir.• Evrendeki her birime eşit 1/N seçilme şansı vermek suretiyle örnekleme girecek birinci birim rassal seçim araçları kullanılarak belirlenir.• Çerçevede yer alan n sayıdaki birime tanımlayıcı numara ya da işaret verilir.• Geriye kalan (N - 1) birimin her birine yine eşit şans vermek suretiyle ikinci birim seçilir. Bu birimin seçilmesi olasılığı 1 / (N-1) olur.• Bu birim seçim süreci n hacimli örneklem seçilinceye kadar tekrarlanır.Yukarıdaki adımlar aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?


Tabakalı örnekleme gerçekleştirilirken izlenilen adımlar
Rassal örneklem oluşturulurken izlenilen adımlar
Keyfi seçim yaparken izlenilen adımlar
Kartopu örneklemesi gerçekleştirirken izlenilen adımlar
Kota örneklemesi gerçekleştirirken izlenilen adımlar

7.Soru

Eskişehir’de yaşayan aileler arasından rassal olarak seçilen 7 ailenin, gelirleri ve tasarrufları birlikte gözlenmiştir. Regresyon analizi ile elde edilen regresyon denklemi için hata kareler toplamı(HKT) 3254 olarak hesaplanmıştır. Söz konusu regresyon denklemine dayanarak yapılacak tahminlerin standart hatası kaçtır?


21,5
25,5
102,0
464,2
650,8

8.Soru

Bir zaman serisinde bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlem değerleri
Ölçüm değerleri
Zaman
Ekonomik göstergeler
Dalgalanmalar

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zaman serisindeki dalgalanmaları etkileyen faktörlerden biri değildir?


Kısa Dalgalanmalar
Ana Eğilim
Mevsimlik Dalgalanmalar
Konjonktürel Dalgalanmalar
Düzensiz Dalgalanmalar

10.Soru

Regresyon analizinde iki değişken arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


Neden-Sonuç
Araştırma
Açıklama
Tanımlama
Soru-Cevap

11.Soru

Aşağıdaki verilere göre Y’nin X’e göre regresyon katsayısı aşağıdakilerden hangisidir? Xi : 4, 6, 8, 10 Yi : 12, 8, 6, 4  


-1.3
1.3
1.6
-1.6
1.7

12.Soru

Uygulanmakta olan bir öğretim sisteminin ortalama başarısı 75 puandır. Başarıyı yükseltmek amacıyla bu öğretim sisteminde değişiklik yapılmıştır. Yeni öğretim sistemiyle öğrenim gören öğrencilerden rassal olarak seçilen 100 kişinin ortalama başarısı 80 puan ve standart sapması 20 puan olarak hesaplanmıştır. Yukarıdaki bilgilere göre, yeni öğretim sisteminin başarıyı arttırıp arttırmadığına ilişkin karar verirken hesaplanacak test istatistiğinin değeri kaçtır?---Soruda test istatistiği olarak hangisinin kullanılacağı (örneğin z ya da t testi) ve alpha değeri (örneğin 0.05 olup olmadığı) verilmemiş. Ayrıca öğrenci başarısının Gauss dağılımlı olup olmadığı da belirtilmemiş. Bu şekilde sorulması yanlış.


0.5
2.5
4.8
5
6.2

13.Soru

2011 yılına göre dört ürünün hesaplanan 2012 yılı Laspeyres fiyat indeks değeri 122,7 olarak hesaplanmıştır. Bu değerin doğru yorumu nedir?


2012 yılında dört ürünün fiyatında 2011 yılına göre ortalama % 22,7 lik bir artış olmuştur.
2012 yılında dört ürünün ortalama fiyatı 22,7 olmuştur. 
2012 yılında dört ürünün fiyatında önceki yılın fiyatına göre ortalama olarak % 78,3 artış olmuştur.
Dört ürünün iki yıllık basit ortalama fiyatı 122,7 liradır.
Dört ürünün 2012 yılındaki fiyatı 122,7 liradır.

14.Soru

yi’=6 + 0,8Xi tahminlenen regresyon doğrusunun eğimi kaçtır?


0,8
0,4
5,2
8,2
6

15.Soru

Hurwicz'in genelleştirilmiş iyimserlik ölçütünde iyimserlik düzeyi en büyük kaç olabilir?


1
2
3
4
5

16.Soru

Bir karar probleminde dört farklı karar alternatifi ve üç farklı doğal durum bulunmaktadır. Karar vericinin problemine ilişkin strateji tablosu aşağıdaki gibidir. İyimserlik ölçütünü kullanarak karar vericinin seçmesi gereken karar alternatifi nedir?

Doğal Durumlar

Karar Alternatifleri

 

Durum1

Durum2

Durum3

Karar1

1000

500

200

Karar2

1200

600

200

Karar3

900

700

300

Karar4

1000

400

200

Karar5

1100

650

100


Karar1

Karar2

Karar3

Karar4

Karar5


17.Soru

2001 ile 2011 yılları arasında (2001 ve 2011 dahil) bir firmanın satış gelirleri (Milyon TL) zaman serisinin trendi EKK yöntemi ile tahmin edildiğinde, doğrusal trend denklemi 78,90+ 9,11 X şeklinde belirlenmiştir. Buna göre, trend denkemi yardımıyla 2002 yılı için trend değeri aşağıdakilerden hangisidir?


42,46
51,57
60,68
78,9
88,01

18.Soru

Korelasyon analizinde değişkenler birbirinden bağımsız ise korelasyon katsayısının değeri kaçtır?


a) 1
b) 0
c) 0,9
d)-1
e) -0,8

19.Soru

Risk altında karar vermede, aşağıdaki ölçütlerden hangisi kullanılabilir?


En kötü değer ölçütü
En büyük olasılık ölçütü
En küçük olasılık ölçütü
Orta derecede olasılık ölçütü
En kötü beklenen değer ölçütü

20.Soru

Zaman serilerinin değerlerinde görülen dalgalanmaları etkileyen faktörler, aşağıda verilenlerden hangisi değildir?


Trend
Dalga şiddeti
Mevsimlik dalgalanmalar
Konjonktürel dalgalanmalar
Düzensiz dalgalanmalar