Kurumiçi Halkla İlişkiler Ara 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Mary Hatch'in "Örgütlerin Kültürel Dinamikleri Modeli"nin kültürel elemanları arasındaki bağlantıları ele aldığı süreçlerden biri değildir?


Görünme

Gerçekleştirme

Sembolleştirme

Yorumlama

Varsayımlar


2.Soru

İç hedef kitleye yönelik gerçekleştirilen tüm iletişim faaliyetleri, ................................. sorumluluğundandır. 

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur?


Kurumdışı halkla ilişkilerin

Pazarlama yönetiminin 

Kurumiçi hakla ilişkilerin

Reklamın 

İnsan kaynaklarının 


3.Soru

  • Kampanya ile ilgili bütün gruplar önceden saptanır.
  • Bütçe ve kaynak kullanımında öncelikler belirlenir.
  • Hedef kitlenin belirlenmesi kurumun itibarı şekillendirilir.
  • İletişim araç ve teknikleri seçilir.
  • Hedef kitleye iletilecek mesajlar, etkili bir şekilde hazırlanır.
 Yukarıda verilenlerden hangileri hedef kitlelerin belirlenmesinin kurumlara sağlayacağı faydalar arasında sayılabilir?


I-II-III

I-II-III-IV-V

II-III-V

I-II-IV-V

IV-V


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin amaçlarından değildir?


Çalışanların kuruma karşı iyi tutumlar beslemesini sağlamak.

Çalışanların yeni davranışlar benimsemesini sağlamak.

Çalışanların firma yönetimine katılmasını sağlamak.

Çalışanların kurumun yeni uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Çalışanların yaşadıkları çevrede kurum sözcüsü olmalarını sağlamak.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumiçi iletişim sürecinin yönetilmesinde liderlerin görevlerinden biri olarak sırlanabilir? 


Çalışanlarla yukarıdan aşağıya doğru tek yönlü bir iletişim kurulması.

Yönetim sürecinde çalışanlarla sadece kendilerini ilgilendiren bilgilerin paylaşılması.

Çalışanların istek ve eleştiri yapmasına belirli sınırlar getirmesi.

Çalışanları çift yönlü bir iletişime özendirmek amacıyla sürekli temas halinde olması.

Çalışanlar arasındaki iletişimin sınırlandırılması.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, kurumun kendine has çalışma ve yönetim politikalarını ve amaçlarını gerçekleştirmede kullandığı kendine özgü yöntemler ve değerler olarak tanımlanabilir?


Kurum Kimliği

Kurumsal Davranış

Kurumsal İletişim 

Kurum Kültürü

Kurum Felsefesi


7.Soru

Kurumlar açısından çalışanlara, doğru ya da yanlış, kabul edilebilir ya da edilemez davranışların neler olduğu hakkında bilgi veren kurum kültürünün sahip olduğu özellik ve işlev aşağıdaki hangi seçenekte verilmiştir? 


İletişim çalışmaları içermesi,

Tarihsel bir geçmişi olması,

Ayırt edici özelliğe sahip olması,

Değerlerin paylaşımını sağlaması,

Kurumsal kimlik duygusu yaratması,


8.Soru

"________kültürü iş veya proje odaklıdır. Çabuk adapte olunabilen, iş bitirici destekleyen ve örgütsel hedeflerle bütünleştiren bir kültürdür." Verilen boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 


Rol

Birey 

Güç

Dinamik 

Görev 


9.Soru

Aşağıda verilen ana hedef kitlelerden hangisi kurumun ürünlerinin müşterilere ulaştırılmasından sorumludur?


Mal ve hizmet sağlayıcılar

Yatırımcılar

Dağıtıcılar

Çalışanlar

Tüketici ve kullanıcılar


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kurum yönetimi açısından kurum i­çi­ iletişimin önem ve amaçlarından biridir?


Kurumsal kalite arttırılmalı ve tüm çalışanlar bir bütün olarak kalite yönetimine dâhil ed­ilmel­idir.

Kurumlar rakip firmalar içinde diğerlerinden ayrılan belirli kurallara ve niteliklere sahip olmalıdır.

Amaçlarını gerçekleştirme yolunda yapılan çalışmalar, bir sisteme ve düzene bağlı olarak işlemelidir.

Kurumlar, hedef kitlelerin sürekli değişen ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilecek stratejiler geliştiren ve bunları uygulayabilen bir yapıya sahip olmalıdır.

Kurumlar bir kimliğe sahip olmalı, hizmet verdiği ortamda ve hedef kitlede aidiyet olgusu oluşturabilmelidir.


11.Soru

I. Çalışanların verimliliği yükseltilemez
II. Doğru kişilere ulaşılamaz
III. Kaynaklar, etkili bir şekilde kullanılamaz
IV. Mesajlar sağlıklı iletilemez
V. Zaman, materyal ve medya etkili kullanılamaz
Aşağıdakilerden hangisi bu olumsuz sonuçlardandır?


Yalnız I

I ve II

Yalnızca III

II,III,IV,V

Hepsi


12.Soru

I. Hizmet veya ürün kalitesi
II. Çalışanların sadakati ve müşteri odaklılık
III. Kurum misyonu ve değerleri
IV. İletişimin tutarlılığı ve uygunluğu
V. Kar oranların ve satışların yüksekliği
Bir kurumun itibarında rol oynayan etkenler hangileridir?


I ve III

I,II ve III

I,II,III,IV

II,III,IV,V

Hepsi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi halkla ilişkilerin işlevlerinden biridir?


Bütünleştirme ve sosyalleştirme

Gerçekçi planlamaların yapılması

Etkin zaman yönetimi

Denetleme ölçütlerinin seçilmesi

Motivasyona dayalı etkinliklerin düzenlenmesi


14.Soru

Kurumiçi iletişim ile ilgili tanımlamalar, hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
I. Kurumiçi çalışanlarının duygu,düşünce, bilgi paylaşımıdır.
II. Çalışanların işbirliği ve iş bölümüne olanak sağlar.
III. Motivasyon, çalışanın yaptığı işten memnun olmasını sağlar.
IV. İş planı ve verimliliğini etkiler.
V. Markalaşma ve rekabet ortamı, kurum imajıyla ilgilidir.


I,II,III

I,II,IV

II,IV,V

III,IV

II,V


15.Soru

Örgütün çalışanlarına verdiği, açık hedefler ve kendilerinden beklenilen performansın derecesi kurum kültürünün hangi boyutunu ifade eder? 


Yön 

Bireysel insiyatif 

Kimlik 

Kontrol 

Yönetim desteği 


16.Soru

İnsan, amaç ve süreç öğelerini kapsayan dinamik ve multidisipliner alanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?


Yönetim

Vergi

Kavramsal birliktelik

Ulaşım

Tekelcilik


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lider olmanın gerekliliklerinden biridir?


Yeterli bilgiye sahip olmak zorunda değildir.

Grup üyelerini tanımak zorunda değildir.

Grup üyelerini bilgilendirmesi gerekmez.

Kurumun mevcut imkânlarını en iyi şekilde kullanmalıdır.

Sorumluluk duygusuna sahip olmayabilir.


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi halkla ­ilişkiler faal­iyetleri­ bütünleştirme ve sosyalleştirme işlevi bağlamında gerçekleştirilmesi gereken şeylerden biridir?


Kurumu her çalışanıyla birlikte bir bütün olarak değerlendirmelidir

Mevcut durum ile gelinen durumun yorumlaması yapılmalıdır

Eğer bir hata ve aksaklık varsa, bunların nedenleri araştırılmalıdır

Durum tespiti ve gerekçelerin dinlenmesi için etkinlik toplantıları düzenlenmelidir

Kurumun kuralları, normları ve hedefleri yeniden hatırlatılmalıdır


19.Soru

En uygun liderlik davranışının koşullara ve duruma göre değişeceğini bir temel varsayım olarak öngören teori aşağıdakilerden hangisidir? 


Durumsal Teoriler

Özellikler Teorisi

Davranışsal Teoriler

Dönüşümsel Liderlik

Antrenör Tipi Liderlik


20.Soru

Bir kurumda söylenti ve dedikoduya dayalı iletişimin gelişmesi, kurumiçi halkla ilişkiler faaliyetlerinin yerine getirdiği aşağıda verilen işlevlerden hangisinin başarısız olduğunu göstermektedir?


İkna Etme İşlevi

Planlama İşlevi

Düzenleme İşlevi

Bütünleştirme ve Sosyalleştirme İşlevi

Bilgi Verme İşlevi