Kurumsal Sosyal Sorumluluk Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kuruluşun, çalışanlarını sosyal sorumluluk çalışmalarına ortak etmek ve bu bağlamda onlara vakit vermek için çalışanlarını, mesai saatleri dahilinde,  belirlenen bir STK’da çalıştırmasına ne ad verilir?


Uzmanlık Desteği

Sponsorluk

Doğru Ortağı Seçme

Secondment (Geçici Görevlendirme)

Ortaklığı Kurma


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sorumluluk kampanyalarını diğer ticari kampanyalardan ayırt eden özelliklerden biri değildir?


Kısa vadeli olması

Kişisel olmaması

Ölçülebilir sonuçlara dayanması

Şeffaf olması

Karşılıklı faydayı esas alması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmede küreselleşen kurumsal sosyal sorumluluk tanımlarında geçen ortak kavramlar açısından doğru bir ifadedir?


İşletmelerin önceliği ürün ve hizmet üretmektir.

Pazar payında artış, sosyal sorunlardan önce gelir.

İşletmeler sadece hissedarlarına karşı sorumludurlar.

İnsani değerlere ve sorunlara önem verilmelidir.

İşletmeler öncelikle ekonomik amaçlara odaklanmalıdır.


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlamada sosyal sorumluluk konularını içeren genel başlıklar altında yer almaz?


Ekonomik kalkınmaya katkı

Kaynakların etkin kullanımı

Talebe uygun mal ve hizmet üretimi

Yaşam kalitesinin yükseltilmesi

Müşteri memnuniyetinin sağlanması


5.Soru

CERES raporuna göre, çevreyle ilgili faaliyetlerden üst yönetimin haberdar edilmesi ve çevreye karşı duyarlı olmalarının sağlaması hangi ilkeyi açıklar?


Denetim ve Raporların Ön Hazırlanması

Yönetim Taahhütleri

Mal ve Hizmetlerin Güvenirliliği

Kamuyu Bilgilendirme

Atıkların Azaltılması ve Yok Edilmesi


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iş ahlakına duyulan ihtiyacın artmasına neden olan işletme dışı faktörler arasındadır?


Kar maksimizasyonu amacına sosyal sorumluluk amaçlarından daha fazla önem verilmesi

Çalışanların, işletme sahipleri, ortakları ve yöneticilerinin ahlaki değer yargıları

Çıkar çatışmaları

Denetim ve yaptırım mekanizmalarındaki aksaklıklar.

Ekonomik yapının işletmeleri ahlaksızlığa sevk etmesi.


7.Soru

Yapılan bir kurumsal sosyal sorumluluk projesinin başarılı olması için bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi projenin başarılı olmasını sağlayarak itibarın artmasına sebep olan özelliklerden biri değildir?


Üst yönetim tarafından desteklenme
Uygun proje ortaklıklarıyla yürütülme
Hedef kitle üzerinde arzulanan bir davranış değişikliğine sebep olma
Tüketicileri ürünler hakkında bilgilendirme
Kurumun çalışanları tarafından desteklenme

8.Soru

Tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda bir ürün, yani bir mal ya da hizmetin üretilmesi ve/veya pazara sunulması sonucunda, kâr elde etme, büyüme ve varlığını sürdürme gibi temel ekonomik amaçla hareket eden işletmelerin, faaliyetleri gereği bilerek ya da bilmeyerek zarar verici davranışları da söz konusu Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?


Bir işletme insan sağlığına ya da çevreye zarar verecek bir girdiyi kullanabilir.

Herhangi bir üretim hatasının farkına varıldığında özür dilenmesi

Toplum üzerindeki olumlu etkileri maksimum, olumsuz etkileri ise minimum yapmak

Herhangi bir üretim hatasının farkına varıldığında ürünlerin geri çağrılması

Herhangi bir üretim hatasının farkına varıldığında ürünlere gerekli onarımların yapılması


9.Soru

  1. 1950 yıllarında popüler olmaya başlamıştır.
  2. Günümüzdeki anlamında kullanımının temelleri A.B.D.'de atılmıştır.
  3. 1980'lerle birlikte zorunluluk halini almıştır.
  4. 1990'larda küreselleşme etkisiyle tüm dünyaya yayılmıştır.

Küreselleşme sürecinde sosyal sorumluluk anlayışının tarihsel gelişimiyle ilgili yukarıda yer alan ifadelerden, doğru olanların numaralarının tamamını içeren seçenek hangisidir?


I, II, III

II, III. IV

I, II

III, IV

I, IV


10.Soru

Sanayinin gelişmesiyle birlikte çevre kirliliğinde artış gözlenmiştir. Bu sorun karşısında işletmelerin gösterdiği davranışlar ortaya çıkmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu davranışlardan biridir?


Almakta yeniden inşa etme

Kirlenmeyi kontrol altına almayı denemek

İmkansız amaçlar koyma

Bir sistem gibi düşünme

Uygun hale getirme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi radikal inovasyonların kolaylaştırılarak uygulanmasını sağlayacak stratejilerden biridir?


İmkansız amaçlar koyma
Problemi görmezden gelmek
Kirleticiler için önlem almak
Kirlenmeyi kontrol altına almayı denemek
Temiz üretim ile kirlenmeye kaynağında engel olmak

12.Soru

Herhangi bir üretim hatasının farkına varıldığında ürünlerin geri çağrılması, gerekli onarımların yapılması veya değiştirme işleminin gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan zararların karşılanması, özür dilenmesi ve benzeri çok sayıdaki uygulama örnekleri, hangi durumun göstergesidir?


Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edildiğinin göstergesidir.
Ekonomik sorumluluk bilinciyle hareket edildiğinin göstergesidir.
Bu örnekler istisnasız yasal sorumlulukların uygulamanın göstergesidir.
Ekonomik çıkarın gözetilmediğinin bir kanıtıdır.
İşletmelerin yasal sorumluluklarını her durumda uyguladığı görülmektedir.

13.Soru

Aşağıdaki pazarlama uygulamalarından hangisi gönüllülük esasına dayalı olarak işlemektedir?


Toplumsal pazarlama

Yeşil pazarlama

Amaca yönelik pazarlama

Kurumsal pazarlama

Sosyal pazarlama


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin işletme içi sorumluluk alanlarından birisi olduğu söylenebilir?


Müşterilere karşı sorumluluklar

Topluma karşı sorumluluklar

Pay sahiplerine karşı sorumluluklar

Çevreye karşı sorumluluklar

Rakiplere karşı sorumluluklar


15.Soru

Sosyal sorumluluk kampanyalarını diğer kampanyalardan ve diğer halkla ilişkiler etkinliklerinden
ayıran özelliklerden biri  hangi seçenektedir?


Kişisel Değil Kurumsal Ortaklık

Gizlilik

Karşılıklı Çıkarlar

Etik Standartların Olmaması

Ortak sonuçlara Varamama


16.Soru

Çokuluslu şirketlerin yatırım yaptıkları ülkeye ve o ülkede yaşayan topluma karşı sorumluluklarını ortaya koyan uluslararası düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?


OECD

ILO Üçlü Bildirgesi

Green Paper

Küresel Sözleşme

Ceres İlkeleri


17.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tüketicinin savunmasız olma nedenleri arasındadır?


Kısıtlayıcı şartlar

Yüksek fiyatlar

Hastalık ve yoksunluk

Erişimin engellenmesi

Kişilerin inançları


18.Soru

I. Ahlâki ve gönüllü sorumluluklardan kaynaklanan çabalar ön plana çıkar. II. İlaç üreten firmanın çevre sağlığını gözetmesi III. İlaç üreten firmanın sağlık, kültür, spor vb. konulara ilişkin kampanyalar düzenlemesi IV. Bir tekstil işletmesinin enerji tüketimini azaltıcı önlemler almaya çalışması V. Bir tekstil işletmesinin sigara içmeyi azaltıcı kampanyalara destek vermesi Yukarıdakilerden hangisi/hangileri toplumsal pazarlamanın alanına girmektedir?


II, IV
I, V
I, II, III
II, III, V
II, V

19.Soru

Çevreye zarar verecek mal ve hizmetlerin üretimini ve satılmasını durdurmalı ve tüketicilerimizi mal ve hizmetlerin çevreye etkileri hangi CERES ilkelesi başlığı altında tanımlanmıştır? 


Yönetim Taahhütleri

Kamuyu Bilgilendirme

Enerji Tasarrufu

Mal ve Hizmetlerin Güvenirliliği

Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı


20.Soru

Hangisi işletmelerin, işletme dışı sorumluluk alanları içerisinde değerlendirilmektedir?


Müşterilere karşı sorumluluklar

Çalışanlara karşı sorumluluklar

Hissedarlara karşı sorumluluklar

Yatırımcılara karşı sorumluluklar

Yöneticilere karşı sorumluluklar