Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Caroll’un sosyal sorumluluk piramidinin en alt kısmında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Ekonomik sorumluluklar

Yasal sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Hayırsever sorumluluklar

Stratejik sorumluluklar


2.Soru

Okulunda başarılı bir öğrenci olan Ali, maddi sıkıntılardan dolayı 15 yaşında B kurumunda çalışmaya başlamıştır. Kurumda çalışmaya başladığı sırada Ali’ye 8 saat çalışacağı ve bunun üzerine isterse ücretini alarak mesai yapacağı söylenmiştir. Ali işe girerken iki yıl boyunca aynı işte çalışılmadığında bir hak elde edemeyeceğine yönelik bir sözleşmeye imza atmıştır. Bir yıl boyunca bu şekilde çalışan Ali, iki yılın dolmasına iki ay kala ustabaşısının isteği üzerine 10 saat ’in üzerinde çalışmakta ancak 8 saatlik ücret almaktadır.

Ali’nin yaşamış olduğu örnek olayda çalışanların yasal hakları bağlamında düşünüldüğünde kurum yaptıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


Ali’yi rızasıyla çalıştırmaktadır

Ali’ye çalıştığı saatin ücreti ödenmektedir.

Yasal çalışma saatleri dışında çalıştırılmaktadır.

Ali’nin sendika kurma hakkını elinden almıştır.

İşçi çalıştırma saatlerine uymaktadır.


3.Soru

A şirketi çalışanları arasında aynı işi yapan erkekler ile kadınlar arasında erkeklere daha çok maaş vermektedir? Yukarıdaki durumda şirket, aşağıdaki haklardan hangisini ihlal etmiştir?


Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama
Çalışanların kararlara katılma hakkını sağlama
Çalışanların özgürce konuşma hakkı
Özel hayatın gizliliği
Pay sahiplerine karşı sorumluluklar

4.Soru

  • Kârlılığı sağlamak (ekonomik sorumluluk)
  • Kanunlara uymak (yasal sorumluluk)
  • Etik davranma taahhüdü vermek (etik sorumluluk)
  • Hayırseverlik yoluyla geri vermek

Yukarıda verilenler aşağıdaki hangi kavramdan yerine getirilmesi gereken beklentilerdir?


Kurumsal Vatandaşlık

Kurumsal Yönetişim

Sürdürülebilir Kalkınma

İş Etiği

Toplumsal Kalkınma


5.Soru

Bir işletmenin sosyal bir konuyla ilgili bilinirliği ve ilgiyi arttırmak için veya aynı konuyla ilgili fon toplama, katılım veya gönüllü istihdamı sağlamak için; fon, ürün-hizmet yardımı veya diğer kurumsal kaynakları sağlaması aşağıdaki kurumsal sosyal girişim türlerinden hangisinde gerçekleşmektedir?


Amaca yönelik pazarlama

Kurumsal sosyal pazarlama

Kurumsal hayırseverlik

Toplumsal gönüllülük

Kurumsal sosyal teşvikler


6.Soru

Ekonomik amaçlarla, toplumun yoğun sosyal, ahlaki ve çevresel beklentileri arasındaki çatışmaları/çelişkileri çözmeyi hedeflemesiyle pragmatik bir yaklaşım olan KSS Stratejik Seçenek aşağıdakilerden hangisidir?


Karşılıklılık Stratejisi

Özgecil Strateji

Vatandaşlık stratejisi

Hisedar stratejisi

Savunmacı strateji


7.Soru

I. Sosyal normlarla tutarlı bir tarzda iş yürütmek, II. Toplumun benimsediği ahlaki normları kabul etmek ve onlara saygı duymak, III. İşletmenin amaçlarını başarmaya çalışırken, ahlaki normlardan fedakârlık etmenin önüne geçmek, IV. Vatandaşlarda ekonomik durumlarının düzeleceği algısını oluşturmak ve buna yönelik faaliyetlerde bulunmak V. İyi bir vatandaş olarak işletmeden ahlaki açıdan ne beklendiğini açık bir şekilde tanımlamak, VI. Yatırımcıların sahip olduğu fonların hakkını verecek şekilde kazanç elde etmesini sağlamak Yukarıdaki bileşenlerin hangileri işletmelerin ahlaki sorumlukları arasında yer almaktadır?


I, III ve VI
I ve IV
III, IV, V ve VI
I, II, III ve V
IV ve VI

8.Soru

Aşağıdakilerde hangisi işletme içi sorumluluk kapsamına girer?


Çevreye karşı sorumluluklar
Hissedarlara karşı sorumluluklar
Müşterilere karşı sorumluluklar
Topluma karşı sorumluluklar
Rakiplere karşı sorumluluklar

9.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramının performans yerine motivasyona odaklanmasını öneren kurumsal sosyal tepkisellik kavramının ortaya atan model kime aittir?


Carroll

Frederick

Davis

Wartick ve Cochran

Wood


10.Soru

I. Medya

II. Akademik Çevre

III. Ticari Birlikler

IV. Sosyal Baskı Grupları

İkincil sosyal paydaşlar, kurumun etkilediği ya da etkilendiği ama genellikle kurumlarla doğrudan ilişki görmeyen ve varlığını sürdürmesi için yaşamsal olmayan gruplar olarak tanımlanmaktadır. Yukarıda verilenlerden hangileri bu gruplar arasındadır ? 


I, II

II, III

II, III, IV

I, III, IV

I, II, III, IV


11.Soru

A şirketi paketlediği ürünlerin ambalajlarını doğada çözülecek şekilde üretmektedir. Yukarıdaki durumda, şirket aşağıdaki sorumluluklarından hangisini doğrudan gerçekleştirmektedir?


Çevreye karşı sorumluluklar
Topluma karşı sorumluluklar
Devlete karşı sorumluluklar
Yerel yönetimlere karşı sorumluluklar
Rakiplere karşı sorumluluklar

12.Soru

I.Çalışma hakkına saygı gösterme

II.Adil ücret ödeme

III.Kaliteli eğitim alma

IV.Uygun çalışma saatlerin sağlanması

V.Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma

İşletmelerin çalışanlara karşı sorumlulukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I, III ve V

I, II ve V

II, III ve IV


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hissedar, ortaklık ya da mal üzerinde payı olan kişi olarak tanımlanmaktadır ?


Ortakçı

Müşteri

Yandaş

Paydaş

Komşu


14.Soru

Bir işletmenin sosyal bir konuyla ilgili bilinirliği ve ilgiyi arttırmak için veya aynı konuyla ilgili fon toplama, katılım veya gönüllü istihdamı sağlamak için; fon, ürün-hizmet yardımı veya diğer kurumsal kaynakları sağlaması aşağıdaki kurumsal sosyal girişim türlerinden hangisinde gerçekleşmektedir?


Amaca yönelik pazarlama

Kurumsal sosyal pazarlama

Kurumsal hayırseverlik

Toplumsal gönüllülük

Kurumsal sosyal teşvikler


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi paydaş yönetiminde aranması gereken sorulardan değildir?


Kurum paydaşları kimlerdir?

Paydaşların kurum ile ilgileri nelerdir?

Paydaşların kurum ile ilgili tehditleri nelerdir?

Paydaşlar kurum açısından hangi fırsatları sunmakta ve hangi tehditleri taşımaktadır?

Kurum paydaşlarına karşı ekonomik, yasal, etik ve gönüllü hangi sorumluluklara sahiptir?


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İkincil paydaşlardan biridir?


Hissedarlar ya da yatırımcılar

Çalışanlar ve yöneticiler

Müşteriler ve yerel yöneticiler

Tedarikçiler ve diğer iş partnerleri

Devlet ve STK’lar


17.Soru

I.Çalışma hakkına saygı gösterme

II.Adil ücret ödeme

III.Kaliteli eğitim alma

IV.Uygun çalışma saatlerin sağlanması

V.Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma

İşletmelerin çalışanlara karşı sorumlulukları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I, III ve V

I, II ve V

II, III ve IV


18.Soru

Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ve talep ettikleri ürün ve hizmetleri üretmesi aynı zamanda üretilen ürünlerin karlı bir şeklide satılması olarak tanımlanan sosyal sorumluluk anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


Gönüllü sorumluluk

Müşteri sorumluluğu

Ekonomik sorumluluk

Ahlaki sorumluluk

Yasal sorumluluk


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sivil toplum örgütlerine sağladığı katkılardan birisidir?


Sivil toplum örgütlerinin etkinliklerine doğrudan ve dolaylı olarak maddi destek sağlamak.

İşletme çalışanlarının sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışmasıyla örgüte bağlılık, motivasyon ve verimliliklerinin artması

Toplum yararına çalışan ve sivil toplum örgütlerini destekleyen işletmeler kamuoyu tarafından bilinmesi

İşletmelerin sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yaptıkları faaliyetler sonucunda tüketiciler tarafından daha fazla tercih edilmesi

İşletmenin ürün veya hizmetlerinin daha tanınır olmasını sağlayabilmesi