Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilen kurumların ekonomik sorumluluklarından hangisi diğerlerine göre kurumun yararına olan sorumluluk olarak düşünülebilir?


Gerçek değerde mal ve hizmet üreterek müşteriyi tatmin etmek

Yeni iş alanları yaratmak

Vatandaşlara ekonomik durumlarının düzeleceği algısını oluşturmak

Yatırımcılarını memnun edecek bir kazanç elde etmek

Yaratıcılığı teşvik etmek


2.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk stratejileri yaklaşımlarından hangi kuramlar işletmeleri toplumun taleplerine odaklanan kurumlar olarak değerlendirmektedir?


Etik kuramlar

Entegre kuramlar

Politik kuramlar

Ön görücü strateji

Araçsal kuramlar


3.Soru

1890’ların sonunda “.............” dersi California Üniversitesinde okutulmaya başlanması ile KSS kavramı bilimsel olarak ele alınmıştır. İfadesinde boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?


Ticari gelişim

Ticari istatistik

Ticari anlaşma

Ticari problemler

Ticari etik


4.Soru

"Çalışanları aşağılamamak (mobbing), taciz etmemek ve bu gibi ortamların oluşumuna fırsat vermemek de işletmelerin çalışanlarına karşı temel sorumluluklarındandır." ifadesi işletme için sorumluluk alanlarından hangisinin içinde yer almaktadır?


Çalışma Hakkına Saygı Gösterme
Güvenli ve Sağlıklı Koşullar Yaratma ve Çalışma Hayatının Kalitesini Yükseltme
Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
Zorla Çalıştırma
Çalışanlar Arasında Ayırımcılık Yapmama

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gönüllü sorumlulukları arasında yer almaktadır?


Amaca Yönelik Pazarlama
Sağlık ve Güvenlik
Ayırımcılık ve Disiplin Uygulamaları
Sendika Kurma
Çalışma Saatleri

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışı aşamalarından birisi değildir?


Ekonomik sorumluluk

Yasal sorumluluk

Ahlaki sorumluluk

Kurumsal sorumluluk

Gönüllü sorumluluk


7.Soru

Yukarıdaki tablo hangi sosyal sorumluluk modeline aittir?


Carroll’un Sosyal Sorumluluk Modeli

Frederick’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli

Wartick ve Cochran Sosyal Sorumluluk Modeli

Wood’un Sosyal Performans Modeli

Avrupa Birliği Komisyonu sosyal sorumluluk modeli


8.Soru

İşletmelerin kurum içi veya dışı olmak üzere iki tür paydaşı bulunmaktadır. Hangisi kurum içi paydaşlardan biridir?


Çalışanlar

Rakipler

Tedarikçiler

Sendikalar

Yerel idareciler


9.Soru

İşletmelerin uymak zorunda olduğu ve çocukların çalışma yaşı ve saatleri, ayrımcılık ve disiplin uygulamaları ile maaş ve ücretler gibi konuları düzenleyen yasalar aşağıdakilerden hangisidir?


Hissedarlarla ilgili yasalar

Eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar

Çevreyi koruyan yasalar

Rekabeti düzenleyen yasalar

Tüketiciyi koruyan yasalar


10.Soru

İşletmenin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken uyması gereken ilkeler ve değerler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir?


Müşteriler

İşletme çalışanları

İşletme sahibi

Yasa koyucular

Meslek kuruluşları


11.Soru

Kurumların, çeşitli etkinlikler ve uygulamalarla, kurumun bu eylemlerinden etkilenecek olan tüm hedef kitlesine yönelik, çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan yarattığı olumsuz etkileri azaltacak faaliyetlerin tümüne ne ad verilmektedir?


Kurumsal vatandaşlık

Kurumsal sosyal sorumluluk

Kurumsal sosyal performans

Kurumsal sürdürülebilir kalkınma

Örgütsel bağlılık


12.Soru

A şirketi ürün satışlarından elde ettiği gelirin bir kısmını yardım kuruluşlarına bağışlamaktadır. Yukarıdaki durumda şirketin gerçekleştirdiği gönüllü sorumluluk alt türü aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal sosyal teşvikler
Kurumsal hayırseverlik
Amaca yönelik pazarlama
Toplumsal gönüllülük
Kurumsal sosyal pazarlama

13.Soru

Ülkemizdeki deprem riski göz önünde bulunularak yapılan imar düzenlemeleri çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma için rekabet edebilirliğin artırılması hedefleyen Çevre
ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı’nın hangi maddesi ile ilişkili olabilir?


Yerel düzeyde iklime dayanıklı, yoksulları dikkate alan ve toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat eden politikaların geliştirilmesi

Çevresel verimliliğin sağlanması ve izlenmesi için ulusal kapasitenin geliştirilmiş veri toplama ve bilgi sistemleri aracılığıyla güçlendirilmesi

Afet risk azaltım stratejilerinin ulusal kalkınma planlarına entegre edilmesi

Ulusal İklim Değişikliği Uyum Stratejisi ve İklim Değişikliği Eylem Planı’nın geliştirilmesi

Biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetlerinin sağlanması


14.Soru

İşverenlerin çalışanlara karşı sorumluluklarından hangisi, işçilerin yapmak istemedikleri işleri yapmaları için zorlanmamaları gerektiğini vurgulamaktadır?


Çalışma hakkına saygı gösterme

Özel hayatın gizliliği hakkına saygılı olma

Güvenli ve sağlıklı koşullar yaratma ve çalışma hayatının kalitesini yükseltme

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapmama

Çalışanların özgürce konuşma hakkı


15.Soru

I.İşletmenin büyüklüğü

II.Faaliyette bulunduğu sektör veya ülke

III.Çalışanların memnuniyeti

IV.İşletmenin müşterilerle sağladığı iletişim

V.İşletmenin yönetim tarzı

İşletmenin sosyal sorumluluk alanlarını etkileyen faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve V

III, IV ve V


16.Soru

"Toplumsal davranışları etkilemeyi, değiştirmeyi geliştirmeyi amaçlanmaktadır. Herhangi bir üründen çıkarı olabilecek, hizmet alacak bir hedef kitleden daha ziyade toplumun geneli düşünülerek hareket edilmektedir." Bu pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?


Kurumsal Sosyal Sorumluluk Sahibi İş Uygulamaları
Kurumsal Sosyal Pazarlama
Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
Müşterilere Karşı Sorumluluklar
Çevreye Karşı Sorumluluklar

17.Soru

Hangisi ilk kez 1953'te Bowen tarafından "İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları" makalesinde ortaya atılan kavramdır?


Sosyal sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk

Sosyal girişimcilik

Özgecilik

Kurumsal sosyal performans


18.Soru

İşletmenin hangi alanlarda faaliyette bulunduğu, faaliyette bulunmaya devam edip etmeyeceği, yeni alanlara girip girmeyeceği gibi sorularla ilgili olan yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?


İş birimi düzeyi

Kurumsal düzey

Fonksiyonel düzey

Stratejik düzey

Yaptırımsal düzey


19.Soru

Aşağıda verilen kurumların ekonomik sorumluluklarından hangisi diğerlerine göre kurumun yararına olan sorumluluk olarak düşünülebilir?


Gerçek değerde mal ve hizmet üreterek müşteriyi tatmin etmek

Yeni iş alanları yaratmak

Vatandaşlara ekonomik durumlarının düzeleceği algısını oluşturmak

Yatırımcılarını memnun edecek bir kazanç elde etmek

Yaratıcılığı teşvik etmek


20.Soru

Hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışları arasında yer almaz?


Ekonomik sorumluluk

Yasal sorumluluk

Ahlaki sorumluluk

Gönüllü sorumluluk

Çalışanlara karşı sorumluluk