Para ve Banka Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kamunun bütçe açıklarının merkez bankası kaynakları kullanılarak ya da para basılarak finanse edilmesi aşağıdakilerden hangisinin sağlanmadığını gösterir?


Araç bağımsızlığı

Amaç bağımsızlığı

Ekonomik bağımsızlık

Politik bağımsızlık

İdari bağımsızlık


2.Soru

Para arzını belirleyen iki temel değişkenden biri olan parasal taban aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir?


Bankacılık Sistemi

Banka Dışı Kesim

Rezervler

Merkez Bankası

Mevduat sahipleri


3.Soru

Bir ekonomideki mal ve hizmetlerin tüm fiyatlarını yansıttığı düşünülen fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Deflasyon
Getiri Oranı
Reel Faiz Haddi
Nominal Faiz Haddi
Enflasyon

4.Soru

Merkez bankasının koruyacağı bir döviz kuru düzeyinin olmadığı, kurun arz ve talep koşullarına bağlı olarak piyasada belirlendiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?


Sabit dövzi kuru rejimleri

Dalgalı dövzi kuru rejimleri

Para kurulları

Resmi dolarizasyon

Politik bağımsızlık


5.Soru

Faiz kararında üretim düzeyi ile üretimin potansiyel düzeyi arasındaki farkı da
dikkate alan enflasyon hedeflemesi türü aşağıdakilerden hangisidir?


Ortodoks enflasyon hedeflemesi

Değişken enflasyon hedeflemesi

Çok yönlü enflasyon hedeflemesi

Esnek enflasyon hedeflemesi

Katı enflasyon hedeflemesi


6.Soru

Harcamaları gelirlerinden fazla olan bir devletin, bu açığın finansmanı için aşağıdakilerden hangisini yapması durumunda beraberinde enflasyonunda yükselmesi beklenmektedir?


Kendi parası cinsinden borçlanmak.

Yabancı para cinsinden borçlanmak.

Merkez bankasına para bastırmak.

Özelleştirme yapmak.

Vergi gelirlerini arttırmak.


7.Soru

Merkez bankacılığı tarihinde ilk merkez bankası olma özelliğine sahip merkez bankası ne zaman ve nerede kurulmuştur?


1668-İsveç

1694-İngiltere

1846-Almanya

1882-Japonya

1645-Çin


8.Soru

Yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir ekonomik yapı aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?


Mali baskınlık

Parasal baskınlık

Monetarist aritmetik

Kronik enflasyon

Para yanılgısı


9.Soru

Eksik bilgi kavramı nasıl tanımlanabilir?


Piyasalarda sözleşmenin iki tarafının aynı miktarda bilgiye sahip olmaması, borç verenin borç alana göre daha çok bilgi sahibi olması durumu.
Serbest Piyasalarda sözleşmenin iki tarafının aynı miktarda bilgiye sahip olması .
Finansal Piyasalarda sözleşmenin iki tarafının aynı miktarda bilgiye sahip olmaması, borç alanın borç verene göre daha çok bilgi sahibi olması durumu.
Tarafların aynı miktarda bilgiye sahip olmaması, aracı kuruluşların daha çok bilgi sahibi olması durumu.
Ortaklık sözleşmesinin iki tarafının aynı miktarda bilgiye sahip olmaması, borç alanın borç verene göre daha çok eğitimli ve bilgili olması.

10.Soru

  1. Menkul Kıymetler
  2. Dolaşımdaki Para
  3. Reeskont Kredileri
  4. Rezervler 

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri merkez bankasının basitleştirilmiş bilançosunda pasif kısımda (yükümlülük olarak) yer alır?


Yalnız II

I ve II

II ve III

II ve IV

III ve IV


11.Soru

Genellikle merkez bankalarının faiz koridorunun içinde olacak şekilde belirledikleri ve kısa vadeli piyasa faizinin o düzeye yakın bir yerde oluşmasını istedikleri faize iktisat biliminde ne ad verilir?


Nominal faiz

Reel faiz

Mevduat faizi

Borç alma faizi

Politika faizi


12.Soru

  1. Rezervler
  2. Döviz Rezervleri
  3. Menkul Kıymetler
  4. Dolaşımdaki Para

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri merkez bankası basitleştirilmiş bilançosunun aktifinde yer alır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

II ve IV


13.Soru

Aşağıdaki kurumlardan hangisi Türkiye’de finansal sistemin düzenlenmesinden ve denetlenmesinden asli olarak sorumludur?


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Hazine Müsteşarlığı

Kalkınma Bakanlığı


14.Soru

Tarihsel olarak bakıldığında, bankaların toplam varlıklarına oranla en az kredi yarattıkları yıllar hangi seçenekte doğru verilmiştir? 


1998- 2002

2003-2008

2006-2008

2008-2009

2016-2019


15.Soru

Ters seçim ve eksik bilgi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Ters seçim işlemden önce meydana gelen bir eksik bilgi sorunuyken, ahlaki tehlike işlem gerçekleştikten sonra meydana gelir.

Şirketin net değerinde gözlenen artışlar, ters seçim sorunun doğması olasılığını artırır.

Bankadan krediyi alan kişinin borcunu geri ödeme olasılığını azaltacak şekilde çok riskli yatırımlara yöneltmesi ters seçime bir örnektir.

Bankadan kredi kullanmak isteyen bir kişinin, bankanın kendisine kredi vermesini engelleyebilecek bazı özelliklerini saklaması sonucu bankanın bu kişiye kredi kullandırması ahlaki tehlikeye bir örnektir.

Şirketlerin nakit akımlarının iyileşmesi ahlaki tehlike sorunun artırarak bankaların kredi kullanımını azaltır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mali baskınlığa ilişkin doğru bir ifade değildir?


Yüksek bütçe açığı ve enflasyonu az önemseyen bir mali yapıdır.
Bütçe açıklarını para basılarak yada borçlanılarak karşılamaktadır.
Maliye politikası aktif bir konumdadır.
Para politikası pasif bir konumdadır.
Maliye politikası bütçe açıklarını para politikasına destek olacak şekilde oluşturur.

17.Soru

Dolaşımdaki para miktarı (C)

Bankaların rezervlerinin  toplamı (R)

Vadesiz mevduatların (D) ile ifade edilirse "Parasal Taban" hangi formül ile açıklanabilir?


Parasal Taban= C-R

Parasal Taban= C+R

Parasal Taban= C-D

Parasal Taban= C+D

Parasal Taban= R+D


18.Soru

Bankalar, ani mevduat çıkışlarını karşılamak veya yatırım fırsatlarını değerlendirebilecek likit bir kaleme sahip olmak amacıyla merkez bankalarınca zorunlu tutulan oranların üzerinde de nakit varlık tutabilirler. Bu duruma ne ad verilir?


Reel gelir

Döviz rezervi

Reeskont Kredisi

Serbest rezerv

Menkul kıymetler


19.Soru

Parasal kavramlarla ilişkili olarak, para yanılgısı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Reel gelirdeki artışa düşüşe karşılık, enflasyondaki düşüşün anlaşılamaması

Enflasyondaki düşüşe bağlı olarak, satın alma gücündeki artışın anlaşılamaması

Enflasyondaki artışa bağlı olarak, satın alma gücündeki düşüşün anlaşılamaması

Reel gelirdeki artışa karşılık, enflasyondaki artışın anlaşılamaması

Reel gelirdeki düşüşe düşüşe karşılık, satın alma gücündeki artışın anlaşılamaması


20.Soru

Fiyat istikrarı ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Fiyat istikrarı, ekonomideki genel fiyat düzeyinin yıldan yıla sabit kalmasıdır.

Gevşek para politikası uygulamaları fiyat istikrarına katkıda bulunur.

Fiyat istikrarı, finansal istikrarı mutlaka sağlar.

Fiyat istikrarı genel olarak merkez bankalarının ikincil hedefidir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.