Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tablo hazırlarken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer almaktadır? 


Hangi değişkenin ne verisini içerdiği başlıkta belirtilmelidir

Metinde ifade edilmemiş bilgiler, doğrudan tablo ile aktarılabilir

Değişken kategorilerinin isimleri ana başlıkta yer almalıdır

Birden fazla değişkenin verilerini bir arada özetlemek mümkün değildir 

Sadece nicel veri değişkenleri tablo ile özetlenebilir


2.Soru

"Araştırılan konu, evrende yer alan kişi ya da birimlerin herhangi bir özelliğine bağlı olarak farklı bir dağılım gösteriyor ise evren bu özelliğe göre tabakalara ayrıldıktan sonra her tabakadan tesadüfi yöntemlerden birisi kullanılarak, gereken sayıda kişi ya da birimin örneğe seçilmesi şeklinde yapılan örnekleme yöntemidir." Yukarıda verilen tanım sağlık bilimlerinde sık kullanılan, olasılıklı örnekleme yöntemlerinden hangisinin tanımıdır?


Basit tesadüfi örnekleme

Sistematik örnekleme

Tabakalı örnekleme

Küme örnekleme

Çok aşamalı örnekleme


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir rapor hazırlanırken dikkat edilmesi gereken özellikler arasında yer alır?

I. En iyi yöntemleri kullanarak, en iyi araştırmayı yapmayı istemek

II. Araştırma raporu hazırlamak bilimsel bir iştir ve birikim gerektir ilkesine uymak

III. Yönetimle ilgili araştırmalarda nitel yöntemlere olabildiğince yer vermek

IV. Raporun her aşamasında objektif olmak

V. Rapor bittikten sonra toplanan veri ve dokümanları daha sonra kullanmak için saklamak


I ve II

I,II,V

I,III,IV

II,IV,V

III,IV,V


4.Soru

Yukarıda verilen şekil ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir?


Pozitif yönde kuvvetli ilişkiyi gösterir

Pozitif yönde zayıf ilişkiyi gösterir

Negatif  yönde kuvvetli ilişkiyi gösterir

Negatif  yönde zayıf ilişkiyi gösterir

İlişki olmadığını gösterir.


5.Soru

"Eğitim seviyesi arttıkça, refah düzeyi artmaktadır." ifadesi aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile doğru olarak açıklanabilir?


Aralarında negatif korelasyon vardır.

Aralarındaki korelasyon sayısı 0'dır.

Refah düzeyi bağımsız değişkendir.

Eğitim seviyesi bağımsız değişkendir.

Eğitim seviyesi bağımlı değişkendir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tablo hazırlarken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir?


Tablolar tek bir değişkenin verilerini veya birden fazla değişkenin verilerini bir
arada özetlemek üzere hazırlanabilir

Tablonun hangi değişkenin ne verisini içerdiği başlıkta belirtilmelidir.

Tablolarda mümkün olduğunca kısaltmalar veya simgeler kullanılmalıdır.

Sade ve gereksiz çizgilerden arındırılmış tablolar önerilir.

Metinde ifade edilmemiş hiçbir bilgi doğrudan tablo ile verilip geçilmemelidir.


7.Soru

İstatistiksel olarak anlamlı demek ortaya çıkan farkın şans eseri olması olasılığının % .....’ten az olması demektir.

Yukardaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


5

1

2.5

10

50


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinde kalite sisteminin ilkelerinden birisi değildir?


Çalışan odaklılık

Liderlik

Sürekli gelişme

Stratejik kalite planlaması

Sürekli eğitim


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerden biridir?


Araştırmanın zaman alıcı ve maliyetli olması

Uygulayıcıların araştırmadan elde edilen kanıtları algılayış zafiyeti

Araştırma sonuçlarını analiz etme ve mevcut duruma uyarlama konusunda uygulayıcıların beceri azlığı

Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmiş olması

Uygulayıcıların kendi ihtiyaçlarına cevap verecek olan araştırma sonuçlarını talep etmesi


10.Soru

Veri elde etme ve analizi ile ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulduğunda aşağıdakilerden hangisi başvurulabilecek kaynaklardan biri değildir?


Bu tekniklerle ilgili daha fazla uğraşmış bilim insanları

İnternet

Okunan kaynağın yazarından bilgi talebi

Yöntem ve teknikler ile ilgili kitap ve yayınları okumak

Çevremizdeki insanlardan yardım talep etmek


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tablo ve grafik ile gösterimleri doğru yansıtmaktadır?


Tablolar, grafiklerin önemli olan yerlerini göstermek için kullanılırlar.

Günümüzde aynı bilgiler hem tablo hem de grafik ile sunulmaktadır.

Grafikler, tabloların önemli olan yerlerini göstermek için kullanılırlar.

Metinde ifade edilmeyen bilgiler tablolar ile doğrudan verilebilir.

Grafiklerde verilerin ölçüm birimlerini kullanmaya gerek yoktur.


12.Soru

Nitel verilerin özetlenmesine ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 


Ortanca ve çeyrekler ile özetlenir

Bütün içinde her bir kategoriyi oluşturanların sayısının oranı belirtilerek özetlenir

Aritmetik ortalama ve standart sapma ile ifade edilir

Çok seçenekli nitel değişkenlerin özetlenmesi mümkün değildir

Nitel veri değişkenlerinin özetlenmesinde tablo veya grafik kullanılamaz


13.Soru

Ölçme sonuçlarını bir ölçüte veya ölçütlere vurarak ölçülen nitelik hakkında bir değer yargısına varma sürecine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Kalite

Değerlendirme

Standart

Kriter

Kontrol


14.Soru

Toplam Kalite Yönetimi’nin iki anahtar kavramından ilki aşağıdakilerden hangisidir?


Kalite politikası

İstatistiksel proses kontrol

Sürekli iyileştirme

Rekabet avantajı

Tıbbi bakım kalitesi


15.Soru

Nitel değişkenlere uygulanacak testler belirlenirken aşağıdakilerden hangisi önemli bir rol oynamaktadır? 


İki ya da daha fazla seçenekli olup olmadığı

Normal dağılıma uyup uymadığı

Bağımlı ya da bağımsız olması

Değişkenler arası etkileşimin hangi boyutta olduğu

Korelasyon analizine uygunluğu 


16.Soru

Araştırma raporunun hangi bölümünde çalışmanın arka plan bilgilerine, tartışılacak probleme ve araştırmanın amacına yer verilir?


Giriş

Gereç ve Yöntem

Bulgular

Tartışma

Öneriler


17.Soru

Karar analizi aşağıdakilerden hangisidir?


Herhangi bir karar alma sürecine yardımcı olmak amacıyla problem ya da karar konusunun bileşenleri ve mantıksal yapısını gösteren akış şemasıdır.

Sorunların çözümü için analitik ve sistematik bir yoldur.

Olası sonuçları ön görmek ve buna göre farklı tercihler yapmaktır.

İsabetli kararlarla iyi sonuçlara ulaşma becerisidir.

Bilgiyi karar sürecinde kullanabilme gücüdür.


18.Soru

Araştırmada elde edilen sonuçların ışığında durumu daha iyi hale getirmek için nasıl bir eyleme geçilmesi gerektiği hususundaki görüşlere araştırma raporunun hangi bölümünde yer verilir?


Özet

Giriş

Öneriler

Tartışma

Bulgular


19.Soru

Uygulamaların planlanması aşamasında ;araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri tanımlanmalı, sınanması düşünülen hipotezler kurulmalıdır. Bu aşamada araştırma ile ilgili hangi soruların öncelikli olarak yanıtlanmasına gerek yoktur?


Hangi tarihlerde yapılacak?

Araştırma sonuçları hangi dergide yayınlanacak?

Nerede yapılacak?

Araştırma evreni nedir?

Ne tür analizler yapılacak?


20.Soru

I.  Araştırmaya alınan hastaların doğum yeri nitel bir değişkendir.

II. Nicel değişkenler ölçüm yapılarak incelenir.

III.  Araştırmada ölçüm ile ya da sayım ile verisi elde edilen bu özelliklerin her birine değişken denir. 

Yukarıdaki bilgilerden hangi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III