Temel Veteriner Genetik Final 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

DNA ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?


Gen yapısı prokaryot ve ökaryot canlılarda aynıdır.

Genlerdeki kodlayan bölgeler ekzon adını alır.

Genlerdeki kodlama özelliği olamayan diziler intron adını alır.

Ökaryot organizmaların çoğunun genom yapısı yüksek oranda intronlardan oluşur.

Ökaryotlarda enhancer adı verilen özel bölgeler mevcuttur.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “hücre bölünmeleri sırasında başlangıçta kromozomların karşı karşıya gelip birleşmeleri” durumunu ifade etmektedir?


Fertilizasyon

Sinapsis

Flow cytometry

Abort

Servis periyodu


3.Soru

I. Cinsiyet kromozomu taşımayan bir spermatozooitin X taşıyan bir yumurta ile birleşmesi
II. Cinsiyet kromozomu taşımayan bir dişi gamet hücresinin X kromozomu taşıyan bir erkek gamet hücresinin birleşmesi
III. Y kromozomu taşıyan bir erkek gamet gücresi ile cinsiyet kromozomu taşımayan bir dişi gamet hücresinin birleşmesi
Yukarıda verilen durumların hangisinde/hangilerinde turner sendromlu bir birey oluşur?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

I ve III

I, II ve III


4.Soru

Ekstranükleer Kalıtım ilk defa kim tarafından keşfedilmiştir?


Carl Correns

Gregor Mendel

Hugo De Vries

Weismann

Aristo


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi biyoteknolojik uygulamalara bir örnek değildir?


Üstün özellikli bir sığırın klonlanması
Atlarda kalıtsal bir hastalık için gen aktarımı yapılması
Keçilerden insan büyüme faktörü içeren süt elde edilmesi
Köpeklerde kalıtsal hastalık gözlenen bireylerin sürüden ayrılması
Bazı genlerin susturulmasıyla obez fare elde edilmesi

6.Soru

AaBbCcDd polihibrit çaprazlamasında F2 neslindeki genotip sayısı, aşağıdakilerden hangisidir?


27

81

54

9

4


7.Soru

Canlılarla ilgili biyokimyasal işlemlerin canlı üzerinde değil de yapay ortamda, örneğin petri kabında, deney tüplerinde yapılmasına .................... denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


İn vivo

İn vitro

PCR

RAPD

Polimerizasyon


8.Soru

Kimyasal yapısı nedeniyle suda çözünmeyen ve kendisi gibi moleküllerle hidrofobik etkileşimler sayesinde bir arada kalabilen moleküle verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Asidik

Hidrofobik

Mutant

Üre döngüsü

Mutagenezis


9.Soru

Birbirine dönüşebilen, keto ve enol adlı benzer yapılara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Duplikasyon

Karyogenez

Transisyon

Mutagenezis

Tautomerler


10.Soru

Populasyon genetiği aşağıdakilerden hangisini incelemez? 


Kalıtsal hastalıkları 
 Genotip frekansı
Fenotip frekansı 
Gen frekansı 
Kromozomların yapısını 

11.Soru

Genomda kodlanan genetik bilginin dış faktörlerle fenotipe farklı yansımasına ne ad verilir?


İzodizomi
Heterodizomi
Epigenetik
Additif etki
Nicel kalıtım

12.Soru

Tek karakter yönünden yapılan birleştirmelere ne ad verilir?


Dihibrit birleştirmeler
Trihibrit birleştirmeler
Monohibrit birleştirmeler
Polihibrit birleştirmeler
Monokromit birleştirmeler

13.Soru

Tohum renginde kırmızı rengi kodlayan genin (B), sarı rengi kodlayan gen (b) üzerine baskın olduğu bilinmektedir. Yavru F1 fenotipi (Bb), kırmızı görülmesine neden olmaktadır. Monohibrit çaprazlama sonrası F2 fenotipinde elde edilen 4 yavru bitkide kırmızı renge sarı renk oranı kaçtır?


4:0

3:1

2:2

1:3

0:4


14.Soru

Önceki ile aynı kimyasal özelliklere sahip farklı bir aminoasit üretilmesine bağlı olarak yine aynı polipeptit ürünü ile sonuçlanan mutasyonlara ne ad verilir?


Çerçeve kayması mutasyonları

Yanlış anlam mutasyonları

Sessiz mutasyonlar

Nötral mutasyonlar

Anlamsız mutasyonlar


15.Soru

Prokaryotik hücre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Bazı prokaryotlarda hücre duvarı bulunmayabilir.

Prokaryot mikroorganizmalar zarlı organel içermemekle birlikte bazı durumlarda plazma zarı girintili çıkıntılı bir özellik gösterebilir.

Prokaryot hücrelerin sitoplazması içerisinde çeşitli kimyasal maddeler, metabolitler ve ribozomlar bulunmaktadır.

Mavi-yeşil algler ve mor bakteriler, prokaryot hücrelere örnektir.

Mavi-yeşil algler ve mor bakteriler, fikobilozom içermezler.


16.Soru

  1. Hedef DNA parçasının verici organizmadan elde edilmesi
  2. Hedef DNA’nın restriksiyon enzimleriyle kesilmesi
  3. Kesilen parçanın farklı bir organizmanın DNA’sı ile birleştirilmesi
  4. Oluşan yeni DNA’nın direk olarak ya da vektör aracılığıyla bakteri gibi bir konak hücreye aktarılması

Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri rDNA oluşturabilmek için genelde kullanılan yöntem sırasındandır?


I ve II

I ve III

I, II ve III

I, II ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

Kromozomların tetratları meydana getirdiği mayoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?


Leptoten

Zigoten

Pakiten

Diyakinez

Diploten


18.Soru

DNA’nın replikasyonunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?


DNA’nın birbirinden ayrıldığı yerde replikasyon çatalı oluşur.

Replikasyon çatalının başladığı noktaya replikasyon orjini denilir.

DNA replikasyonunun başlaması için çift iplikli DNA sarmalında iki ipliğin ayrılması gerekir.

Prokaryot canlılarda replikasyon orjini bir tanedir.

Ökaryot canlılarda replikasyon hızı prokaryotlara göre çok hızlıdır.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin bir özelliğidir?


Somatik hücrelerde görülen bölünme biçimidir.
Canlı zigot halindeyken başlar ve yaşam boyunca devam eder.
Kromozomlar kendilerini eşledikten sonra tek bir hücre bölünmesi gerçekleşir.
Her bölünmeden sonra iki adet yavru hücre meydana gelir.
Oluşan yavru hücrelerin kromozom sayısı ana hücrenin yarısı kadardır.

20.Soru

I.Tek bir proteine ait bilgiyi taşır.
II.Sitoplazmada yarılanma süresi 2-3 dakikadır.
III.DNA’dan ilk sentezlendiğinde translasyon için uygun değildir.
Ökaryotlarda m-RNA ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III