Temel Veteriner Genetik Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki canlılardan hangilerinde mRNA translasyon için modifikasyon geçirmelidir?


Hayvanlar

Bakteriler

Mavi-yeşil algler

Aktinomisetler

Mikroplazmalar


2.Soru

Aşağıdaki organellerden hangisi sadece hayvan hücrelerine özgü bir organeldir?


Mitokondri

Kloroplast

Golgi aygıtı

Lizozom

Sentrozom


3.Soru

DNA’nın yapısında RNA’ya göre aşağıdaki organik bazlardan hangisi bulunmaz?


Adenin

Urasil

Sitozin

Timin

Guanin


4.Soru

I.DNA ipliğinin karşısına doğru bazları getirerek tamamlayıcı ipliği sentezleme yeteneğine sahiptir.
II.Eksonükleaz aktivitesine sahiptir.
III.Ökaryot ve prokaryotlarda farklı işlevleri olan birden fazla tipte bulunur.
Yukarıda özellikleri verilmiş olan enzim aşağıdakilerden hangisidir?


DNA polimeraz

Helikaz

DNA giraz

Primaz

DNA ligaz


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hücrenin yapı ve fonksiyonları ile ilgilenen başlıca çalışma alanı kromozomlar olan, genetik alt dalıdır?


Sitogenetik

Metagenik

Genomic

Farmakogenetik

İmmünogenetik


6.Soru

Memeliler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Pseudogametik (Yalancı gametik) - Homozigotik
Homogametik - Heterogametik
Homozigotik - Heterozigotik
Heterogametik - Heterozigotik
Homogametik - Homozigotik

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “hemizigoziti” terimini en iyi şekilde açıklar?


Otomatik olarak cinsiyetin belirlenmesi

Y kromozomu üzerinde bulunan genlerin oluşturduğu kalıtımsal durum

Hayvanın yan taraflarında kılsızlıkların oluşması

Sığırlarda X’e bağlı çekinik genden kaynaklanan kalıtsal hastalık

Bir genin allellinin bulunmaması durumu


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bir anöploidi örneğidir? I.Nullizomi II.Monozomi III.Tetraploidi IV.Tetrazomi V.Trizomi


Yalnız I
I ve II
I, II, III, IV
I, II, IV, V
I, II, III, IV, V

9.Soru

 Transgenik organizma elde edilmesinde, kesilip-yapıştırılan DNA parçasını taşıyan ve aracı olarak kullanılan canlılara ne ad verilir? 


Belirteç 
Vektör  
Pronüklei
Mikrosatellit  
Biyoreaktör

10.Soru

Aşağıdaki genotiplerden hangisi klinefelter sendromlu bir bireyi temsil eder?


XX

XY

XO

YO

XXY


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünmenin bir özelliğidir?


Yalnızca gonadlarda görülen bir bölünme biçimidir.
Birbirini takip eden iki adet hücre bölünmesi şeklinde gerçekleşir.
Her bir mayoz bölünmeden sonra 4 adet yavru hücre meydana gelir.
Krossing-over meydana gelir
Meydana gelen yavru hücreler genetik açıdan birbirlerinin aynısıdır.

12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi transisyon mutasyonlara örnektir?


A’dan T’ye

C’den T’ye

G’den C’ye

A’dan C’ye

T’den G’ye


13.Soru

Standart yapı olarak bilinen, DNA’nın en kararlı hali olan ve biyolojik DNA olarak da adlandırılan formu hangisidir?


Wilkinson-Stein

Stainless-Criticks

Watsons-Marks

Razor-Kylie

Watson-Crick


14.Soru

XY kromozomlarını taşıyan bir erkek gamet hücresi ile X kromozomu taşıyan bir dişi gamet hücresi birleştiği zaman XXY genotipinde oluşan kısır erkek hastalar nasıl isimlendirilir?


Turner sendromu

Duchenne Müsküler Distrofisi

Klinefelter sendomu

Huntington

Kistik Fibrozis


15.Soru

Kromozom sayısının tür içinde sabit kalmasını sağlayan olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Mitoz bölünme ve mayoz bölünme

Mitoz bölünme ve döllenme

Krossing over ve mayoz bölünme

Krossing over ve mitoz bölünme

Mayoz bölünme ve döllenme


16.Soru

Gamet hücreleri oluşurken genlerin birbirinden bağımsız olarak yavru hücrelere geçtiğini ileri süren Mendel prensibine ne ad verilir?


Ayrılma

Gizli kalma

Birleşme

Bağımsız ayrılış

Benzerlik


17.Soru

Aşağıdaki genotiplerden hangisini taşıyan embriyo abort (yavru atma) olur?


XO
XXY
XXX
YO
XY

18.Soru

Tek bir kromozomun eksik olması (2n-1) durumuna verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Kimerizmi

Nullizomi

Tetrazomi

Monozomi

Trizomi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi memelilerde X kromozomuna bağlı hastalıklardan biri değildir?


Anhidrotic ectodermal dysplasia

Hemofili A

Çizgili kılsızlık hastalığı

Calico kedi

Hemizigoziti


20.Soru

Kendi DNA’sı bulunan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozom
Peroksizom
Mitokondri
Ribozom
Golgi