Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Transdüksiyonla bakteriler hangi yeni genetik bilgiyi kazanırlar?


Viral genler

Transpozan

Plazmid genleri

Bakteriyel genler

Maya genleri


2.Soru

Patojenik stafilokokların belirlenmesi için taze hazırlanmış ya da ticari olarak dondurularak kurutulmuş tavşan plazması kullanılan enzimatik test aşağıdakilerden hangisidir?


Katalaz Testi

İndol Testi

Nitrat Redüksiyon Testi

Koagulaz Testi

Voges-Proskauer (VP) Testi


3.Soru

"Yuvarlak şekilli bakteriler (koklar) birbirine paralel düzlemler üzerinde bölünüp, birbirine bağlı kalır, zincir oluşturur". Aşağıdaki terimlerden hangisi bu duruma karşılık gelir?


Staphylococci
Tetracocci
Diplococci
Sarcinae
Streptococci

4.Soru

Mikroorganizmaların kompleks kültür halinde olduğu bir ortamdan uygun katı besiyerine hangi teknikle ekim uygun olur?


eküvyonla yayma ekimi

özeyle homojen süspansiyon

bagetle yayma

özeyle zikzak ekim

özeyle tek koloni ekimi


5.Soru

Endospor şle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

1. Bazı patojen bakteriler olumsuz koşullarda endospor oluştururlar

2. Endospor oluşturan bakteri türleri sadece Basillus cinsine ait . bakterilerdir

3. Endospor üreme amaçlı oluşturulmaktadır

4. Endosporlar sentral, terminal, subterminal ve lateral konumda bulunabilirler


1 ve 4

2 ve 4

1,2 ve 3

2 ve 3

2, 3 ve 4


6.Soru

I. Kazanılan bağışıklığın etkisi yavaştır.
II. Kazanılan bağışıklık spesifiktir.
III. Tekrar maruz kalındığında kazanılan bağışıklığın etkisi artar.
Yukarıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangileri kazanılan bağışıklık için doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Termofilik bakteriler genellikle hangi derece aralığında gelişebilirler?


0-20 °C

0-35 °C

20-45 °C

55-65 °C

80-113 °C


8.Soru

I. Spektrofotometre
II. Mc Farland
III. Besiyeri
IV. Selüloz filter
Yukarıdakilerden hangileri bakteri üremesinin ölçümü için kullanılır?


I ve IV

I ve III

II ve III

I, III ve IV

Hepsi


9.Soru

Dezenfektanların etkinleri belirlemede kullanılan ve fenol ile karşılaştırmaya yarayan parametre hangisidir?


Perasetik Asit

Hidrojen Peroksit

Fenol üçgeni

Fenol indeksi

Peroksit


10.Soru

Aşağıdaki dezenfektanlardan hangiis proteinleri denatüre eden deterjanlar grubuna girmektedir


Fenol ve fenol bileşikleri

Tuzlar oksidan maddele

Asitler ve alkaliler

Boyalar ((malaşit yeşili , kristal viyole)

Ağır metaller


11.Soru

Hücre duvarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Gram pozitif bakterilerin hücre duvarı ince gram negatiflerin kalındır

Gram pozitiflerde LPS gram negatiflerde teikoik asit bulunur

Hücre duvarının mekanik veya kimyasal yollarla giderilmesi durumunda gram pozitiflerde protoplast gram negatiflerde sferoplast formları oluşur

Gram pozitiflerde hücre duvarı gramn negatiflere göre daha kompleks bi yapı göstermektedir

LPS de toksisiteden sorumlu kısım polisakkarit kısmıdır


12.Soru

Otoklav kullanılarak yapılan fiziksel sterilizasyon işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Pastörizasyon

Nemli ısı

Tindalizasyon

Kuru ısı

Filtrasyon


13.Soru

I. 94-95 °C’de 15 sn-1dk denatürasyon
II. 52-60 °C’de 15 sn-2 dk arası primerlerin hibridizasyonu
III. 72 °C’de 15 sn- 3 dk arası DNA polimeraz enziminin primerleri uzatması
Yukarıda aşamaları sırasıyla verilen ve bu aşamaların tekrarlanması şeklinde gerçekleştirilen teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Nükleotid dizileme

Nükleik asit hibridizasyonu

Polimeraz zincir reaksiyonu

Özgün fragman uzunluğu polimorfizmi (RFLP)

Elektrik vurumlu saha jel elektroforezisi (PFGE)


14.Soru

Gelişimi için, elektron kaynağı olarak inorganik maddeleri kullanan bir bakteri hangi grupta sınıflandırılabilir?


Ototrof

Paratrof

Lithotrof

Heterotrof

Organotrof


15.Soru

Fungal hücre membranındaki ergosterol sentezini engelleyen kemoterapötik aşağıdakilerden hangisidir?


Asiklovir

Penisilin

Amfoterisin B            

Polimiksin E  

Rifampin


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterileri hücrelerinin dış yapılarındandır?

  1. Kapsül
  2. Flagella
  3. Ribozom
  4. Hücre duvarı
  5. Çekirdek


 1 ve 2

 3, 4 ve 5

1,2 ve 4

2, 3 ve 5

1, 2, 3 ve 4


17.Soru

Bakterinin hücre içine girip yayılmasına ne ad verilir?


Adezyon

Patogenez

İnvazyon

Ozmoz

Difüzyon


18.Soru

Gram negatif bakterilerde konjugasyon için gerekli gen sayısı ne kadardır?


5

10

15

20

25


19.Soru

Bir bakterinin 16s rRNA dizisi  hangi işleme tabi tutularak, diğer bakterilerle genetik ilişkileri ortaya çıkarılabilir?


PCR

RFLP

PFGE

Plazmid Profil tayini

Dizi Analizi


20.Soru

Sterilizasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bakterilerin sadece vejetatif formlarına etkilidir

Hayvanlarda bulunan mikroorganizmalar giderilir

Yalnızca patojenik mikroorganizmalar elimine edilir

Havadaki mikroorganizmaların kontrolünde uygun değildir

Sterilizasyondan sonra yeniden mikroorganizmalarla bulaşma gerçekleşebilir