Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki mikroorganizmalardan hangisi fırsatçı patojendir?


Proteus vulgaris

Brucella abortus

Brucella melitensis

Mycobacterium bovis

Yersinia pestis


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerle ilgili doğrudur?

1. Bakterisidal ilaçlar bakteriler üzerine öldürücü etkiliken bakteriyostatikler üemelerini engelelr

2. Griseogulvin antimikotik bir ajandır

3. Translasyon aşamasında etki eden antibiyotikler 30S ve 50S lik alt ünitelere etki ederler. 

4. Bakterisidal ve bakteriyostatik etki ilacın konsantrasyonu ilacın konsantrasyonu ve mikroorganizmanın üreme aşamasına göre değişiklik gösterebilir. 


1 ve 2

1,2,3 

sadece 4

hepsi

hiçbiri


3.Soru

RNA yapısında DNA yapısındaki nükleotid bazlardan birisi farklıdır. Bu baz aşağıdakilerden hangisidir?


Adenin
Guanin
Timin
Sitozin
Urasil

4.Soru

Bakterilerin ortamdaki çıplak DNA parçasını direkt olarak içine alması ve alınan DNA’nın kodladığı özellikleri kazanması durumuna ne ad verilir?


Translasyon

Varyasyon

Transformasyon

Konjugasyon

Transdüksiyon


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ökaryötik hücrelerde bulunmayan hücre organelidir?


Nükleer membran

Nukleolus  

Kromozomda histon

Mesosom

Kloroplast


6.Soru

İnsan gıdalarında bulunan insan patojenlerinin ısıtma ile büyük oranda öldürülmesinin amaçlandığı fiziksel yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Sterilizasyon

Pastörizasyon

UHT

Antisepsi

Dezenfeksiyon


7.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?I.Mikroorganizmaların identifikasyonları (teşhis) sırasında yapılan biyokimyasal testlerde kültür ortamındaki sübstrat olan maddenin veya ürünün bazı indikatör maddelerle testi yapılır.

II.Gram boyama sonrası Gram (+) bakteri hücreleri mikroskopta pembe; Gram (-) bakteri hücreleri ise mavi renkli olarak görülür.

III.Katalaz testi hidrojen peroksitle yapılır.

IV.Mac Conkey agar besiyerleri enterikler (barsak florası bakterileri) için canlandırıcı özellikteki besiyerleridir.

V.Triptofan metabolizma testi Voges Proskauer testidir.

VI.TSI (üç şekerli demirli agar) besiyerinde karbonhidrat ve protein metabolizması test edilir.


I,III,V   

II,IV,VI

I,V,VI   

I,III,VI 

II,III     


8.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Doğal direncin oluşmasına yardımcı olan ve vücudu dışarıdan girecek bakterilere karşı koruyan dış (birincil) ve iç (ikincil) savunma sistemleri mevcuttur.
Dış savunma sistemi vücudun fiziksel ve mekanik bariyerlerinden ve bu bariyerlerin etkisini destekleyen çeşitli antimikrobiyel salgılardan oluşur.
Konakçı vücudunun dış (birincil) savunma sistemini aşmaya başaran bakteriler ikincil savunma hattı olan iç savunma sistemi ile karşılaşırlar.
Memelilerde iç savunma sistemi kan ve çeşitli vücut sıvılarındaki antimikrobiyel sıvısal moleküller ve fagositik hücrelerden oluşur.
Kan ve vücut sıvılarındaki bakterilerin ürettiği moleküller “humoral faktörler” olarak adlandırılır.

9.Soru

Başta süt olmak üzere insan gıdalarında bulunan, patojenlerinin ısıtma ile büyük oranda öldürülmesini amacıyla kullanılan sterilizasyon işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Pastörizasyon

Tindalizasyon

Kaynatma

Nemli ısı ile sterilizasyon

Kuru ısı ile sterilizasyon


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi endotoksinlerin özelliklerinden birisidir?


Ateş oluşturmaz

Polipeptid yapıdadır

Toksoid hale dönüşür

250 °C’ye dayanıklıdır

Spesifik reseptörlere bağlanır


11.Soru

Nükleik asit hibridizasyon tekniği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Türler arası genetik benzerlik veya farklılıkların ortaya konmasında önemli bir yöntemidir.

II.Genetik benzerlik ne kadar uzaksa renatürasyon o kadar fazla olur.

III.Prob denilen DNA parçaları, hedef DNA üzerinden restriksiyon endonükleazlarla ayrılmalıdır.

IV.Prob DNAlar radyoaktif izotoplarla işaretlenir.

V.DNA zincirlerinin birbirinden ayrılması esastır, sıcaklık, yüksek tuz konsantrasyonu bu etkiyi yaratabilir.

VI.X ışını otoradyografisi tekniği ile hibridizasyon oranı tespit edilir.


I,III,V    

II,IV,VI 

Yalnız IV

Yalnız VI

I,IV,V,VI


12.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi patojen bir mikroorganizmanın hastalık oluşturma şiddetini belirleyen ifadedir?


Virulens
Antijenite
Fimbria
Toksijenite
Flagella

13.Soru

I. Bakterinin üremesi
II. Konak hücreye tutunması ve iç katmanlara yayılması
III. Konakçı hücrelerinde hasar oluşturması
IV. Bakterinin konakçı vücuduna girişi
Bakteriyel enfeksiyonun başlangıç ve gelişim sıralaması olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


I-II-II-IV

II-III-IV-I

IV-III-II-I

IV-II-I-III

III-IV-I-II


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mikroorganizmaların gelişimi için kullanılan temel besiyeri bileşimlerinden değildir?


NaCl
Pepton
Maya ekstraktı
Et ekstraktı
Penisilin

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yapay Pasif bağışıklıktır?


Zayıflatılmış hastalık etmenini içeren aşılarla aşılanma sonucu geliştirilen bağışıklık

Hastalık etmeninin vücuda girmesi sonucunda hastalanma ve hastalığı yenme ile gelişen bağışıklık

Anneden plasenta ile yavruya geçen bağışıklık

Başka hayvanlarda üretilen bağışık serumun hasta hayvanlara verilerek oluşan bağışıklık

Hücresel bağışıklık


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, antibiyotik kullanımında hastalığın doğru teşhisini takiben göz önünde bulundurulması gereken temel kurallardan biri değildir?


Uygun antibiyotik seçimi

Uygun doz

Uygun tedavi yolu

Uygun süre

Uygun istatistik takip


17.Soru

Bir bakteriyel kromozomun replikasyonunda başlangıç ve bitiş noktalarına verilen ad sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?


Lac-IS

Ter-Lac

IS-OriV

OriV-Ter

TetM-SSB


18.Soru

Sterilizasyon ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Mikroorganizmalar üzerinde seyreltilmemiş alkoller daha etkilidir.

Bakteri vejetatif formları spor formlarına göre oldukça dirençlidir.

Mikobakteriler için fenolik ve alkol türevleri kullanılır.

Aldehitler yumurtaların yıkanması, kuluçkada ve kuluçka ekipmanlarının dezenfeksiyonunda kullanılır.

Kanatlı yetiştiriciliğinde kuru hava dezenfeksiyon için kullanılamaz.


19.Soru

Yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıları 3 gün ardaşık olarak günde 1 saat süre ile 56-70 derecede ısıtma işlemine ne ad verilir


UHT

Pastörizasyon

Tindalizasyon

Işınlama

Filtrasyon


20.Soru

Bakterilerin proteinlerini hedef alarak öldürme işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Filtrasyon

Işınlama

Kaynatma

Radyasyon

Kimyasal yöntemle sterilizasyon