Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi agarın mikrobial besiyerinde kullanılmasının en önemli sebebidir?


Sıvı besiyeri ortamını katılaştırması

Kırmızı alglerden elde edilmesi

Mikroorganizmalarca metabolize edilmemesi

Renksiz ve kokusuz olması

pH ölçümü sonrası besiyerine ilave edilmesi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Saccharomyces sınıfına ait türlerin yer aldığı gruptur?


Miselyal koloniler

Maya benzeri koloniler

Membranöz koloniler

Granüler koloniler

Pleomorfik koloniler


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dişi genital kanalının savunma faktörlerinden biri değildir?


Lizozoim

Laktoferrin

Laktoperoksidaz

Mukus

Feromon


4.Soru

Bir konakçının doğal direnci ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Etkisi yavaştır

Etkisi spesifiktir

Hormonlardan etkilenmez

Aynı bakteriye karşı etkisi artar

Vücudun ilk savunma mekanizmasıdır


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla hedef DNA’nın birden fazla primer çifti kullanımı ile aynı anda çoğaltılması için kullanılan PCR yöntemi çeşididir?


Nested PCR

Multipleks PCR

Kompetetif PCR

Geri transkripsiyon PCR

Klasik PCR


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Komplement moleküllerinin enzimatik aktivite sonucu ortaya çıkan alt birimlerinden biri olabilir?


IgG1

IgE

C4b

MHC

TCR


7.Soru

Beyinde bulunan doku yerleşik makrofaja verilen isim nedir?


Histiosit
Mikroglia
Mezangial hücre
Kupffer hücreleri
Osteoklast

8.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


NK hücreler doğal öldürücü hücreler olarak adlandırılırlar.

NK hücreler nonspesifik savunma sisteminin önemli bir parçasını oluştururlar

NK hücrelerinin hedef hücreleri öldürme mekanizması sitotoksik T lenfositleri ile aynı değildir.

NK hücreleri ile T lenfositlerinin hücreyi tanıma ve hücreye bağlanma yolları farklıdır.

NK hücreleri fonksiyonlarını iki farklı mekanizma ile gerçekleştirirler.


9.Soru

Mantarlarda çekirdeği ışık mikroskobunda görüntüleyebilmek için hangi boya ile boyama yapılmalıdır?


Eosin

Giemsa

Akriflavin

Hemotoksilen

Etidyum bromid


10.Soru

Bakterilerin konakçıda hasar oluşturma mekanizmalarıyla ilgili hangisi yanlıştır?


Ekzotoksin ve endotoksin aracılıklıdır.

Endotoksinler yemlere bulaşmış olan bakteri tarafından üretilerek gıda zehirlenmesine neden olur.

Endotoksinler ateş, hipotansiyon, lökopeni, hipoglisemi e kalp yetmezliğine neden olabilir.

Bazı ekzotoksinler vücut yaralarında ya da abselerinde üreyen bakteriler tarafından sentezlenir ve buradan vücuda yayılarak etkisini gösterir.

Yara ve abselerde üreyen patojenlere örnek olarak Clostridium perfringens ve Clostridium tetani verilebilir.


11.Soru

Hastalık oluşturabilen mikroorganizmaları belirtmek için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?


İmmunite

Bağışıklık

İnfeksiyon

Patojen

İnfeksiyöz hastalık


12.Soru

Bazı  mantar türlerinde hücre duvarı ile sitoplasmik membran arasında yerleşmiş salgısal aktivitede ve sitoplazmanın sentezinde görevli organel nedir?


Ribozom
Lomazom
Mitokondri
Golgi Aygıtı
Lizozom

13.Soru

Tüm mukozal salgılarda en çok bulunan immunglobulin aşağıdakilerden hangisidir?


IgA

IgB

IgM

IgE

IgG


14.Soru

Aşağıda antikorlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Humoral bağışıklık, antijenlerin T lenfositlerini uyarması ve antikor üretimi ile sonuçlanır

3 polipeptid zincirinden oluşur, Y şeklinde bir yapısı vardır

Aynı yapıya sahip 2 ağır ve 2 hafif zincirden oluşur

Fc kısmı antijenin bağlandığı bölgedir.

Moleküle tersiyer yapı kazandıran bölgelere epitop denir


15.Soru

Fagositoz ile alınan mikroorganizmanın hücre içinde oluşturduğu vakuole ne ad verilir?


Fagozom

Ribozom

Kloroplast

Mitokondri

Koful


16.Soru

Hedef hücrenin öldürülmesi ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi doğrudur?


Sitotoksik T hücrelerinin apoptozisi gerçekleştirebildiği dört mekanizma vardır.

Sitotoksik T hücrelerinin vücut savunması için apoptozis gerçekleştirdiği mekanizmalar için de en önemlisi CD95 yoludur.

Sitotoksik T hücrelerinin tip I granülleri 5 tip sitotoksin içerir.

Ekzonükleazlar hedef hücre DNA'sını 200 bazlık parçalara ayırırlar.

Perforinler, hedef hücre yüzeyinin lipid tabakasında silindir şeklinde açıklar oluşturur.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre dışı bakterilere karşı bağışıklıkta rol oynayan mekanizmalardan biri değildir?


Opsonizasyon

Komplement aktivasyonu

Nötralizasyon

Yangı uyarımı

Makrofaj aktivasyonu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi vücudu bakterilere karşı koruyan iç (ikincil) savunma sistemlerinden biridir?


Kan

Deri

Mukus

Gözyaşı

Öksürük


19.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Süperantijenler çok küçük miktarı bile kuvvetli bir immün sistem uyarıcısı olan protein yapıda ekzotoksinlerdir

Patojen bakteriler konakçıda canlı kalabilmek için demiri bağlamak üzere siderofor adı verilen düşük molekül ağırlıklı maddeler geliştirirler.

Tatanoz toksini Clostrodium tetani tarafından salınmaktadır

Karaciğeri etkileyen ekzotoksinlere nefrotoksin denir.

Ekzotoksinlerin A ve B olmak üzere birbirine disülfid bağları ile bağlanmış iki bölümü bulunmaktadır. 


20.Soru

Dokularda, doku sıvılarında ve kanda bakteri öldüren maddelere ne ad verilir?


Bakteriostatik maddeler

Bakteriosidal maddeler

MHC molekülleri

Fungusidal

Virusidal