Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakiler hangisi bakterilerin lamda tespit edilmesi, lama sabitlenmesi işlemi için kullanılan terimdir?


Preparat

Dezenfeksiyon

Sterilizasyon

Fiksasyon

Antisepsi


2.Soru

Kümeslerde, protozoa ve nemotod gibi parazitlerle ektoparazitlerin giderilmesi işlemini aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Pastörizasyon

Dezenfestasyon

Filtrasyon

Fenol indeksi

Disk Difüzyon Tekniği


3.Soru

Aşağıdaki canlı formlarından hangisi prokaryot yapıdadır?


Hayvanlar

Bitkiler

Monera

Protistalar

Mantarlar


4.Soru

İmmunofluoresan (IF) tekniği ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?


Reaksiyonlar spektrofotometrede incelenebilir.

Fluoresein izotiyosiyanat en sık kullanılan florokrom boyalardır.

Direkt floresan antikor tekniği ile antikor varlığı tespit edilir.

İndirekt floresan antikor tekniği ile antijen varlığı tespit edilir.

Yöntemde enzim ile işaretli konjugat kullanılır.


5.Soru

Hangisi doğal direncin birincil savunma sistemine dahildir?


İnterferonlar

Komplementler

Sebum

Properdin

Defensin


6.Soru

Aşağıdaki invazyon faktörlerinden hangisi etkeni fagositozdan ve konakçının savunma sisteminden koruyan, plazmadaki fibrinojeni pıhtılaştıran ve Staphylococcus aureus tarafından sentezlenen bir enzimdir?


Koagulaz

Kollajenaz

Deoksiribonükleaz

Elastaz

Hyaluronidaz


7.Soru

Replikasyon işlemi hangi enzimle başlatılır?


RNA polimeraz

DNA polimeraz I

DNA polimeraz III

DNA polimeraz II

Helikaz


8.Soru

Basit boyama yöntemlerinden hangisi ile yapılan işlemde Mikroorganizmalar mor renkte görülürler?


Karbol fuksin ile boyama

Metilen mavisi ile boyama

Kristal viyole ile boyama

Negatif boyama

Pozitif boyama


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncül bağlanma testleri arasında yer alır?


Nötralizasyon testleri

Viral Hemaglutinasyon Testi

Tüp Aglutinasyon Testi

Direkt Fluoresan Antikor Testi

İndirekt ELISA


10.Soru

Antibiyotik duyarlılık testleri ve biyokimyasal identifikasyon için bakteri kolonilerinin tek tek ve izole bir şekilde elde edilmesi yöntemine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Çift koloni ekimi

Kanlı agar

Filtrasyon

HEPA

Tek koloni ekimi


11.Soru

Antikorların immün yanıttaki etkileri ile ilgili olarak aşağıda verilmiş olan bilgilerden hangisi doğrudur?


Spesifik olmayan antikorların toksinlere bağlanarak konak hücreye tutunmalarını engellemesine toksin nötralizasyonu adı verilir.

Virüslerin konak hücreye girip çoğalabilmeleri için hücre yüzeyine bağlanmaları gerekmez.

Spesifik olmayan antikorlar bakterilerin adhezyon moleküllerini bloke ederse bu bakteriler hücrelere bağlanamaz ve patolojik etkilerini gösteremez.

Patojenik bakterilerin antikorlarla kaplandıklarında fagositoza duyarlı hale gelmelerine opsonizasyon adı verilir.

Komplement aktivasyonu sistemi mikroorganizmalara karşı savunmada direkt bir yöntemdir.


12.Soru

Gram pozitif bakterilerin çoğunu inhibe eden, enterobakterilerin tamamının üremesini destekleyen, ancak diğer Gram negatif bakteriler için selektif olarak inhibisyon sağlayan hangi agarların kullanılması önerilmektedir?


MacConkey Agar
TSI agar
XLD agar
Selenit buyyon
Edwards besiyeri

13.Soru

I. Peristaltik hareket ince bağırsaktaki mikroorganizma sayısını azaltır.
II. Midedeki düşük pH mikrobisidal etki gösterir.
III. Bağırsak epitel hücreleri aktif olarak sürekli yenilenirler.
Yukarıdaki bilgilerden hangi/ hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız III

I ve III

I ve III

I, II ve III


14.Soru

I. Aşılama öncesi maternal antikor düzeyinin belirlenmesi
II. Humoral immun yetmezliklerin belirlenmesi
III. Antijen ve antikor moleküllerinin tiplendirilmesi.
İnfeksiyöz hastalıkların tanısında yukarıdakilerden hangi/hangileri yapılmalıdır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Dış yapılar bakterilerin dış etkilerden korunması, çeşitli substansların bakterilere bağlanması, bakterilerin çeşitli hücrelere bağlanması, hareket ve antijenite, toksijenite, virulens ile ilişkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bakterilerde dış yapı olarak değerlendirilmez?


Hücre duvarı

Kapsül

Flagella

Fimbria

Ribozom


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi serolojik reaksiyonların birincil bağlanma aşamasında gerçekleşen olaylardan sayılabilir?


Antijen ve spesifik antikor molekülünün, uygun reseptörler aracılığı ile birbirlerine bağlanmaları

Lattis formasyonunun oluşması

Antijen-antikor kompleksinin çökmesi

Antijen ve antikor moleküllerinin geri dönüşsüz bir şekilde bağlanmaları

Antijen ve bivalan yapıdaki antikor moleküllerinin reseptörleri aracılığıyla ağ benzeri bir yapı oluşturmaları


17.Soru

Organizmalara belirlenmiş kurallara uygun olarak isim verme işlemine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Nomenklatur

Klasifikasyon

Kemotaksonomi

Fenotipik sınıflandırma

Genotipik sınıflandırma


18.Soru

Primer immun yanıtta çoğunlukla hangi antikorlar üretilir?


IgM

IgA

IgE

IgG

IgB


19.Soru

Enzimlerle kimyasal reaksiyonlara girerek çeşitli ürünler açığa çıkaran maddelere ne ad verilir?


Antikor

Antijen

Metabolit

Substrat

Anti immunglobulin


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre duvarına sahip değildir?


Corynebacterium spp.

Mycobacterium spp.

Pasteurella spp.

Ureaplasma spp.

Clostridium spp.