Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda fagositoz ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Lenfoid seriye bağlı sitotoksik hücreler tarafından yapılır

Enfeksiyon etkenlerinin vücuttan uzaklaştırılmasında önemlidir

Fagositoz yapan mononükleer hücreler bazofillerdir

Fagositler mikroorganizma ya da antijene karşı özelleşmişlerdir

Fagositoz spesifik bir bağışıklık mekanizmasıdır


2.Soru

DNA nın bir bölgesinden diğer bölgesine yer değiştiren elementlere ne ad verilir?


İnsersiyon sekansları

invertible sekanslar

transpozonlar

delesyonlar

mutasyon 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin iç yapılarından hangisi bakterinin genetik materyalini bulundurur?


Hücre membrane
Mesosom
Pigment
Transposon
Çekirdek

4.Soru

I. İndirekt ELISA’da aranan antikora spesifik bilinen antijenin polisteren yüzeylere bağlanması sağlanır.
II. EIA, antijen veya antikor moleküllerinin enzim ile işaretlenmesi esasına dayanır.
III. İndirekt ELISA’da eklenen immunglobulin, serumu incelenen hayvan türüne özgüdür. Yukarıdakilerden hangi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


5.Soru

I. İnfeksiyoz hastalıkların tanısı,
II. Aşı programlarının düzenlenmesi amacı ile aşılama öncesi maternal antikor düzeyinin belirlenmesi ve aşı uygulamalarından sonra koruyucu bağışıklığın saptanması,
III. Humoral immun yetmezliklerinin belirlenmesi,
IV. Vücut dokularında ya da kan lenf vb. vücut sıvılarında antijen varlığının saptanması,
V. Antijen ve antikor moleküllerinin tiplendirilmesi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri serolojik testlerin amaçlarındandır?


I ve II

I ve III

II ve V

III ve IV         

Hepsi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncül bağlanma testlerinin diğer testlerden farkı değildir?


Test sonuçları canlı ortamda ölçülür.

Antijenik moleküller spesifik antikorlarla birleşir.

ID50 ya da LD50 olarak sonuç verilir.

Mikroorganizmaların biyolojik aktiviteleri nötralize edilir.

Değişken faktörler sebebi ile dış koşullardan çok etkilenir.


7.Soru

Sinonim kodonlar ile oluşan mutasyonu aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Spontan mutasyon

Anlamlı bölge mutasyonu

Sessiz mutasyon

Kendiliğinden mutasyon

Şartlı mutantlar


8.Soru

Derinin, vücuda mikroorganizmaların girmesini engelleyen, yağ bezlerinin salgısına ne ad verilmektedir?


Sitolizin

Properdin

Östrojen

Lizozim

Sebum


9.Soru

Antijenler aşağıdakilerden hangisini uyararak spesifik immun yanıtın başlamasına neden olurlar?


Lökosit

Nötrofil

Lenfosit

Monosit

Eozinofil


10.Soru

Aşağıda verilen ve tüpte dilüsyon metodu ile ilgili bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Bir seri katlı sulandırım tüpüne ihtiyaç vardır.

II.Her tüpte eşit miktarda sıvı besiyeri, ve inoküle edilen mikroorganizma miktarı vardır.

III.Her tüpteki antimikrobiyal etkili madde miktarı eşittir.

IV.Eklenen mikroorganizma miktarı, dilüsyon oranı arttıkça azalır.

V.Dilüsyon oranı arttıkça mikrobiyal üreme miktarı artar.

VI.Minimal inhibitor miktarı içeren tüp, üremenin görülmeye başladığı tüpten bir önceki tüptür.

VII.Kemoterapötik maddenin bakterisidal etkisi MİK tüpünden anlaşılır.


I,III,V,VII

IIII,IV,VI

III,VII

I,II,V,VI

IV,VII


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin mikroskobik özelliklerindendir?


Morfolojik şekilleri

Besiyerinde üreme şekilleri

Hemoliz oluşturabilme özellikleri

Pigment oluşturabilme özellikleri

Koloni oluşturabilme özelliği


12.Soru

Bakterilere antibiyotik dirençliliği, metabolik özellikler, virulens özellikler vb. kazandırabilen organel aşağıdakilerden hangisidir ?


Bakteriofaj
Transpozon
Plasmid
Çekirdek
Flament

13.Soru

Aşağıdaki antibiyotik gruplarından hangisi bakteri hücre duvarı üzerine etkilidir


Amfoterisin B

Rifampisin

Tetrasiklin

Penisilinler

Griseofulvin


14.Soru

Antijen mast hücrelerinin üzerindeki IgE’ye bağlandığında mast hücre granüllerinden hangi maddeler ortama boşaltılır?


Vazoaktif

Vazokonstrüktif

Sitotoksik

Bakteriyositatik

Fungistatik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi mantar koloni tiplerinden değildir?


Miselyal Koloniler
Spor Benzeri Koloniler
Membranöz Koloniler
Granüler Koloniler
Pleomorfik Koloniler

16.Soru

I. Lenfositlerin gelişiminden, değişiminden sorumludurlar.
II. Yenidoğanlarda en büyük relatif hacime sahiptirler.
III. Vücuda antijenik uyarım olmazsa normal gelişmelerini tamamlayamazlar.
IV. Yenidoğan dönemde vücuttan çıkartılmaları halinde, yürüttükleri fonksiyonlarda önemli kayıplar olur.
V. Antijene karşı immun yanıtın geliştirilmesinden sorumludurlar.
Yukarıda verilen primer lenfoid organlar ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur?


I, II, IV

II, III, V

I, II, IV, V

III, V

I, III, IV


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Obligat (zorunlu) anaerob bakteriler grubuna girmektedir?


Mycobacterium tuberculosis

Bacillus anthracis

Staphylococcus aureus

Escherihia coli

Bacteroides nodosus


18.Soru

Hücrelerin birbirine nonspesifik olarak tutunmasını sağlayan hücre yüzeyi moleküllerine ne ad verilir?


Diapedezis

İntegrin

Fagolizozom

Fagosit

Bakteri


19.Soru

Radial immunodiffuzyon Tekniği ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  


Jel ortamında uygulanan bir tekniktir.
Diğer adı “Mancini Yöntemi” dir.
Miktar tayini yapılamaz.
Kan serumundaki IgG, IgM ve lizozim bu yöntemle saptanabilir.
İkincil bağlanma testlerinde kullanılan bir tekniktir.

20.Soru

Antibiyotiklerin bakteriler üzerinde etkileri farklı mekanizmalar ile ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu mekanizmalardan değildir ?


Hücre duvarı sentezine mani olanlar

Sitoplazmik membran üzerine etkili olanlar

Protein sentezine mani olanlar

Nükleik asit üzerine etkili olanlar

Yağ yıkımına mani olanlar