Ticaret Hukuku 2 Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

En yaygın sermaye artırım türü olan esas sermaye sistemine göre sermaye artırımında uygulanan sermaye artırım süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Yönetim kurulu tarafından esas sözleşmenin esas sermayeyi düzenleyen maddeleri için değişiklik teklifi hazırlanır ve genel kurul toplantıya çağrılır.

Sermaye olarak konulan ve/veya devir alınan paradan başka sermayeye değer biçilir.

Gerekiyorsa Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınır.

Gerekiyorsa imtiyazlı pay sahiplerinin onama kararı alınır.

Genel kurulun beyanı imzalaması gerekir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin unsurlarından biri değildir?


Ticaret unvanı
Sermaye
Şirketin mal varlığıyla sorumluluğu
Ortakların sınırsız sorumluluğu
Tüzel kişilik

3.Soru

Kayıtlı sermaye­li anonim şirketlerde çıkarılmış payların tümünün itibari değerlerinin toplamını temsil eden sermaye türü hangisidir?


Başlangıç

Entellektüel

Çıkarılmış

Nominal

Brüt


4.Soru

I. Ortaklar şirkete üslendikleri sermaye borcu ile sınırlı olarak sorumludurlar. II. Şirkete borcunu ödeyen pay sahibi artık şirketin borçlarından sorumlu tutulamaz. III. Sadece borç taahhüdünü yerine getirmemiş pay sahibi şirketin iflası halinde tasfiye memurlarına borcu öder. IV. Şirketin borçlu olduğu bir alacaklı pay sahibinden bu borcunu talep edebilir. V. Pay sahipleri borç taahhüdünü yerine getirdikten sonra ancak bütün ortakların oy birliği ile ikinci bir borç taahhüdü altına girerler. Anonim şirkette ortak sıfatı ve ortakların sınırlı sorumluluğu kavramını bakımından yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II, IV
I, III, IV
I, II, III, V
II, III, IV, V
I, III, IV, V

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Anonim şirketlerde sermaye artırımında kullanılan yöntemlerdendir?

I. Esas sermaye sisteminde artırım
II. Kayıtlı sermaye sisteminde artırım
III. Şarta bağlı sermaye artırım


Yalnız III

I,II

II,III

I,III

I,II,III


6.Soru

Anonim şirketletin temel ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? I. Çoğunluk İlkesi II. Sınırlı Sorumluluk İlkesi III. Ortaklık Haklarından Sermaye Payı Dışında Yararlanılması IV. Mal Varlığının Korunması İlkesi V. Dışarıdan Denetime Kapalılık İlkesi


I, II, III
I, II, IV
I, III, V
II, III, IV
III, IV, V

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pay sahibinin koruyucu haklarından biri değildir?


Dava hakkı

Vazgeçilmez haklar

Müktesep haklar

Azınlık hakları

Özel Denetim İsteme Hakkı


8.Soru

Anonim şirketin kurulabilmesi için gerekli asgari kurucu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?


1
3
5
7
3

9.Soru

Anonim şirket payının senede bağlanması (hisse senedi çıkarılması), sağladığı haklar ve borçlarda bir değişiklik yapmaz, payın devrini kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Bu durum paya ilişkin ilkelerden hangisini ifade eder?


Payın Devredilebilirliği İlkesi

Payın Bölünmezliği İlkesi

Payın Tescil İle Oluşması İlkesi

 

 Payın Senede Bağlanmasının Payda Değişiklik Yapmadığı İlkesi

Payin Bölünebilirliği ilkesi


10.Soru

Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyeleri en çok kaç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir?


1

2

3

4

5


11.Soru

Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerin sahip olmaları zorunlu olan asgari sermaye tutarına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Çıkarılmış sermaye
İndirilmiş sermaye
Başlangıç sermayesi
Eksiltilmiş sermaye
Artırılmış sermaye

12.Soru

Kapalı anonim şirketlerde sermayenin en az kaçta birini oluşturan pay sahipleri azlık ya da azlık olarak kabul edilmektedir?


5

10

15

20

25


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin kuruluş aşamaları arasında yer almaz?


Noter onayı
Pay bedellerinin ödenmesi
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni
Payların halka arzı
Ticaret siciline tescil ve ilan

14.Soru

Anonim şirketlerin uzun vade ile dışarıdan finansman sağlamak için çıkardıkları borç senetlerine ne ad verilir?


Tahvil

Çek

Senet

Bono

Bedelli pay


15.Soru

Anonim şirket hisse senetlerinin itibari değerlerinin şirket temettülerinden ayrılan para ile ortaklara ödenmesine ne denir?


Payın Devri,

Payın Birleşmesi

Şirketin Tasfiyesi,

Iskat

Payın İtfası


16.Soru

Aşağıdakilerden hangileri anonim şirket türlerindendir? I. Tek ortaklı II. Kapalı tip III. Kayıtlı sermayeli


I
I, II
I, III
II, III
I, II, III

17.Soru

Kayıtlı sermayeli anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bu tip anonim şirketlerde yönetim kurulunun sermayeyi artırma ve azaltma yetkisi bulunmaktadır.
Bu tip anonim şirketlerin kendi talepleriyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilmeleri için Bakanlıktan izin almaları gerekir.
Bu tip şirketlerde yönetim kuruluna imtiyazlı pay çıkarma yetkisi de tanınabilir.
Kapalı tip anonim şirketler de kayıtlı sermaye sistemine geçebilirler.
Bu tip anonim şirketlerde, belirlenen alt ve üst limitler arasında sermayenin artırılabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilmesine gerek yoktur.

18.Soru

Denetime tabii olan anonim şirketlerin, internet sitesi açma ve bu sitenin belirli bir bölümünü kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına ayırma zorunluluğu hangi temel ilkenin bir getirisidir?


Dışarıdan denetleme ilkesi
Kamuyu aydınlatma ilkesi
Devletin ilgilenmesi ilkesi
Eşit işlem ilkesi
Sınırlı sorumluluk ilkesi

19.Soru

Halka açık şirketlerde serma­yenin en az yüzde kaçını oluşturan pay sahipleri azlık ya da azınlık olarak kabul edilmek­tedir?


5

10

20

25

30


20.Soru

Aşağıdakilerden hangileri sermaye artırılmasının önkoşullarındandır?

I. Pay Taahhütlerinin Tamamının Yerine Getirilmiş Olması

II. Bilançoda Sermayeye Eklenmesine İzin Verilen Fonların Bulunmaması

III. Sermaye Taahhüt Edilmesi Yoluyla


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III