Toplu İş Hukuku Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Bir iş kolunda birden fazla sendika kurulabilmesi” aşağıdaki sendika kuruluş ilkelerinden hangisinin bir sonucudur?


İşkoluna göre sendikalaşma ilkesi
Serbest kuruluş ilkesi
Sendika çokluğu ilkesi
İşyerine göre sendikalaşma ilkesi
İzinsiz kuruluş ilkesi

2.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, bir toplu iş sözleşmesinin işçi tarafı aşağıdakilerden hangisidir?


İşçi sendikası
İşçi konfederasyonu
İşçi federasyonu
İlgili meslek odaları
İşyeri veya işletmenin işçileri

3.Soru

Üyelik ve dayanışma aidatları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Sendika üyelerinin aidat ödeme borcu sendika üyeliğinden kaynaklanan yan borçtur.

Üyelik aidatının miktarı kuruluşların tüzüklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yönetim kurulu
tarafından belirlenir.

yetki belgesi alamayan işçi sendikasının üyeleri açısından check off (kaynakta kesme) sistemi öngörülmüştür.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda üyelik aidatı için bir üst sınır ön görülmemiştir.

Dayanışma aidatı ödemek suretiyle toplu iş sözleşmesinden yararlanma, imza tarihinden geçerlidir.


4.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda, işçi sendikalarının faaliyet gösterebilecekleri kaç işkolu bulunmaktadır?


5

10

15

20

25


5.Soru

87 sayılı ILO Sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi çalışanların ve işverenlerin menfaatlerine hizmet ve bu menfaatleri savunma amacı güden her türlü kuruluş biçiminde tanımlanmıştır?


Örgüt

İşçi

İşveren

Grev

Lokavt


6.Soru

İşçi (i), iş sözleşmesinden kaynaklanan ücretini alamadığı gerekçesiyle işveren (X)'e dava açmıştır. (İ)'nin,  işçi sendikası (S)'den davayı takip etmesine dair talebi olmamıştır. Ancak bir hafta sonra (İ) ölmüştür. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ)'nin açtığı dava bir ay süreyle devam eder.

Davayı (İ) adına devlet yürütür. 

Davayi (İ) adına işveren sendikası yürütür. 

(İ)'nin mirasçılarının onayıyla (S) davayı takip yetkisine sahip olur. 

(X)'in onayıyla (S) sendikası davayı takip yetkisine sahip olur. 


7.Soru

I. Sendikalar hukuku,

II. Toplu iş sözleşmesi hukuku,

III. Dernekler hukuku,

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toplu iş hukukunun kısımları arasında yer alır?


Yalnızca III

I ve III

I ve II

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre işverenin, gerek fesih dışında ve gerekse de sözleşmenin feshi bağlamında sendikal kökenli haksız-ayırımcı işlemiyle karşılaşan işçiye ödeyeceği tazminata ne ad verilir?


Ayrımcılık tazminatı
Kıdem tazminatı
İhbar tazminatı
Sendikal tazminat
Kötüniyet tazminatı

9.Soru

İşçi (İ), 01.01.2018 tarihinde, yönetim kurulu kararıyla sendika üyeliğinden çıkarılmıştır. Karar 01.02.2018 tarihinde (İ)'ye tebliğ edilmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


(İ), çıkarma kararına karşı 15.02.2018 tarihine kadar dava açmalıdır. 

(İ), çıkarama kararına karşı 03.03.2018 tarihine kadar dava açmalıdır. 

(İ), çıkarma kararına karşı 03.03.2019 tarihine kadar dava açmalıdır. 

(İ), çıkarama karraına karşı 01.06.2019 tarihine kadar dava açmalıdır. 

(İ), çıkarma karraına karşı 01.02.2019 tarihine kadar dava açmalıdır. 


10.Soru

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi sendikaların gelirlerinden biri değildir?


Üyelik ve dayanışma aidatları
Tüzüklerine uygun yaptıkları faaliyetlerden sağlanan gelirler
Siyasi parti destek gelirleri
Bağışlar
Mal varlığı gelirleri

11.Soru

Sendikaların ve konfederasyonların tüzüklerinde bulunması zorunlu pek çok unsur vardır,  örneğin üye olma, üyelikten çıkarma ve üyelikten çıkarılmanın koşulları gibi, “genel kurulun oluşumu ve toplanma zamanı” hangi hukuki belgede bulunur?


Kanun maddesi

Yönetmelik

Hüküm

Kanun

Tüzük


12.Soru

Sendikaların olağan genel kurul toplantıları en geç ne kadar süre aralıklarla yapılmak zorundadır?


Yılda bir 

İki yılda bir

Üç yılda bir

Dört yılda bir

Beş yılda bir


13.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi kuruluş kavramı içerisinde yer alır?


Konfederasyon

Federasyon

İşçi Birliği

Merkezi Örgüt

İşçi Kolektifleri


14.Soru

Uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve onlarda temsilcilik açılması için neticede üye veya delege tamsayısının kaçından az olmamak üzere, ilgili toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu gerekli ve yeterlidir?


1/4

2/4

3/4

1/3

2/3


15.Soru

Kuruluşların ilk genel kurul toplantısının tüzel kişilik kazanmalarından itibaren kaç ay içerisinde yapılması gerekir?


5

6

7

8

9


16.Soru

Sendikaların tüzüğünün veya ekindeki belgelerin içerdikleri bilgilerin kanuna aykırılığının saptanması ya da bu Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının sağlanmadığının anlaşılması halinde ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin giderilmesi için en kadar süre verecektir?


6 gün

10 gün

15 gün 

1 ay

3 ay


17.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, sendikanın atayabileceği işyeri sendika temsilcisi sayısı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İşyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise bir temsilci atanabilir.
İşyerinde işçi sayısı 51 ile 100 arasında ise en çok iki temsilci atanabilir.
İşyerinde işçi sayısı 101 ile 500 arasında ise en çok üç temsilci atanabilir.
İşyerinde işçi sayısı 501 ile 1000 arasında ise en çok dört temsilci atanabilir.
İşyerinde işçi sayısı 1001 ile 2000 arasında ise en çok beş temsilci atanabilir.

18.Soru

Sendika en az kaç işçi veya işverenin biraraya gelmesiyle kurulabilmektedir?


3

4

5

6

7


19.Soru

İşçi ve işverenlere tanınan çalışma koşullarını serbestçe belirleme hak ve yetkisine ne ad verilir?


Sendikaların saflığı ilkesi

Bireysel sendika özgürlüğü

Toplu iş sözleşmesi özerkliği

Sendikaların kontrolü ilkesi

Sendikaların sadeliği ilkesi


20.Soru

I. Temelini Anayasa’dan alan temel hak ve özgürlüklere aykırı toplu iş sözleşmesi
hükümleri öngörülemez. 

II. Toplu iş sözleşmelerine ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacıyla hüküm getirilemez. 

III. Toplu iş sözleşmeleri kanunların emredici hükümlerine aykırı olamaz. 

Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri toplu iş sözleşmeleri aracılığıyla sosyal taraflara tanınan kural koyma yetkisine getirilen sınırlamalar arasında yer alır? 


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III