Topluma Hizmet Eğitimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I- Dernekler
II- Vakıflar
III- Meslek Kuruluşları
IV- Kamu İktisadi Teşebbüsleri
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ülkemizdeki sivil toplum kuruluşları arasındadır?


Yalnız II

Yalnız IV

I ve IV

I-II ve III

I ve III


2.Soru

'Leviathan' aşağıdaki kavramlardan hangisini temsil eder? 


Toplum 

Devlet 

Ekonomi 

Kültür 

Tarih 


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların düzenlenmesine temel teşkil eden kanun ve kanun hükmünde kararnamelerden biri değildir?


657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

29667 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu


4.Soru

  1. Thomas Hobbes,
  2. John Locke
  3. Adam Smith

Yukarıdaki düşünürlerden hangileri/hangisi toplum sözleşmesi kuramının temsilcilerindendir? 


Yanlız I 

I ve II 

II ve III 

I ve III

Yalnız II 


5.Soru

I. Ulusal
II. Ekonomik
III. Bireysel
IV. Kültürel
V. Toplumsal
VI. Siyasal
Yukarıdakilerden hangileri Sivil toplum kuruluşlarının işlevlerindendir?


I, II, IV, V

II, III, IV, V, VI

IV, V, VI

I, III, V

Hepsi


6.Soru

“…………………….. toplum fertleri katında sistemi, sosyal yapıyı, sosyal düzenin norm ve değerlerini, toplumsal rolleri kabul edilebilir göstererek onların söz konusu sisteme, sistemin düzenlemelerine, kısaca sosyal hayata ayak uydurmalarında işlevsel olur”. Boşluk bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?


Uyum

Sosyal Uyum

Manevi Sosyalizasyon

Çevreye Uyum

Topluma Hizmet


7.Soru

Vakıflar aşağıdaki hangi inanç felsefesi altında kurumsal olarak faaliyet göstermektedir?


İslam

Yahudilik

Hristiyanlık

Budizm

Hinduizm


8.Soru

I. İnsan eylemleri geniş çaplı toplumsal olayların parçalarıdır. II. Toplumsal olay ve olgular, karşılıklı bağımlılık ağıyla birbirine bağlanan toplumsal öznelerin tesadüfi olmayan birlikteliğiyle gerçekleşir. III. Eylem ve olay, birliktelik, ilişkililik, bağımlılık, etkileşim ve grup odaklı şünülür. IV. İnsanlar, toplumda birbirinden bağımsız yaşarlar. V. Olay ve olguları, insanların bağımsız bireyler olduğundan yola çıkarak anlamlandırılmaya çalışmak önemlidir.

Toplum insan birlikteliğine yönelik yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


I, II, III

II, III, IV

III, IV, V

I, II, III, IV

I, II, III, IV, V


9.Soru

Batı’da gelişen biçimiyle kulüp ya da cemiyet karşılığında kullanılmaktadır. Bireylerin tek başlarına gerçekleştiremeyecekleri ideal amaçları uzun vadede gerçekleştirmek için örgütlenme gereksinimden doğmuş örgütlenmelerdir. Çağdaş bağlamıyla dernek, ortak bir amaç, fikir veya çıkar etrafında resmi olarak örgütlenmiş insan topluluğudur. Türk hukukuna göre, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak amacı gerçekleştirmek üzere bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip topluluklardır. Tanımı verilen sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?


Vakıflar

Sendikalar

Mesleki Kuruluşlar

Dernekler

Kamu Kuruluşları


10.Soru

I. Sosyal etkinlik fırsatı sağlama
II. Rol desteği sağlama
III. Yaşlılıkta bireylere sosyal ilişki fırsatı verme
Yukarıda verilen özellikler dinin hangi yapısal özelliğini açıklayıcı niteliktedir?


Toplumsal rolleri belirleme

Manevi rahatlık sağlama

Yaşlıların yalnızlaşmasını engelleme

Toplumda adaleti sağlama

Toplumsal ilişkileri belirleme


11.Soru

Dini salt sosyal boyutuna indirgemek; dinin mahiyetini sosyolojik anlamda dinin toplumsallığına indirgemek, dini, sadece gerçekliğin sosyal inşasının bir bölümü olarak görmek, dini sosyal gerçekliğin bir ürünü biçiminde ele almak demektir. Toplumun dine etkisinden bahsederken, onu salt toplumun bir işlevi olarak gören görüş hangisidir?


Liberalizm

Sosyalizm

Faşizm

Radonizm

Sosyal demokrasi


12.Soru

“Genelde devlet ile sivil toplum yapılarını ayrı görüp inceler. Bu yaklaşıma göre devlet ve sivil toplum ayrık öğelerdir. Devlet görevleri buna karşılık halkın ise hak ve sorumlulukları bulunan akılcı ve ekonomik öğelerdir. Sosyo-ekonomik ve politik yapı, yurttaşların çıkar grupları olarak örgütlü olmasını, devletin de yurttaş hak, görev ve sorumluluklarının düzenleyicisi olmasını öngörmektedir.” Tanımı verilen sivil topluma ilişkin kuramsal yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Klasik yaklaşım

Modern yaklaşım

Güncel ve postmodern yaklaşım

Liberal ve toplumcu yaklaşım

Doğuştancı yaklaşım


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sermaye kavramına ilişkin özelliklerden biri olamaz?


Sosyal sermaye, toplumda ilişki ağları üzerinden paylaşılır.

Sosyal sermaye, sivil toplum ve kamu ile ilgilidir.

Sosyal sermaye kişiler ve nesiller arası geçişkendir.

Sosyal sermaye ile değer, norm, bilgi ve tutum arasında ilişki yoktur.

Sosyal sermayenin oluşmasında sosyal ve kültürel çevre etkilidir.


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşu türlerinden biri değildir?


Dernekler

Vakıflar

Okullar

Sendikalar

Mesleki kuruluşlar


15.Soru

“Eğitsel ve demoktatikleşme odaklı çalışmalar olan bu işlevler genel olarak yerel ve ulusal düzeyde folklorik değerlerin aktarılması-yaşatılması, kültürel entegrasyonun sağlanması, siyasetle ilgili olmakla birlikte demokrasi kültürünün yerleşip yaygınlaşması, kültürel kaynaşma –bütünleşme şeklinde özetlenebilir.”
Yukarıda kısaca özetlenmiş olan işlev sivil toplum kuruluşlarının hangi işlevidir?


Siyasal işlevler

Ekonomik işlevler

Bireysel işlevler

Toplumsal işlevler

Kültürel işlevler


16.Soru

İnsan kaynaklarının, gereksinme duyulan fonların, fiziksel mekanın, üniversitenin birimlerinin kapasitelerinin ve kurumsal işbirliklerinin işe koşulmasında ………….., kurumsallaşma bağlamında önemlidir. Yukarıda verilen boşluğa yüksek eğitim kurumlarının kurumsallaşmasına ilişkin teme sistem bileşenlerinden hangisi getirilmelidir?


Yönetsel Liderlik

Öğrenciler Tarafından Sahiplenme

Toplumsal Ortaklıklar

Kurumsal Vizyon ve Misyon

Merkezi Koordinasyon


17.Soru

I. Topluma hizmet eğitimi sosyal refah devletinin asli görev alanı arasında yer alan eğitim hizmeti içinde sunulan bir derstir. II. Sosyal devletin bireysel ve sosyal gelişmeye yönelik amaçları dersin amaç ve süreçlerini kılavuzlayan temel ilkelerdir. III. Sosyal politikaların bütünleşik öğeleri olan sosyal yardımlar program ve uygulamalarıyla benzer amaçlara sahiptir. IV. Topluma hizmet eğitimi amaçları, sosyal refah devletinin temel amaçlarından bazılarına doğrudan katkı sağlayan fırsatları barındırır.

Yukarıdakilerden hangilerinde, sosyal refah devleti ile topluma hizmet eğitimi arasındaki ilişki doğru verilmiştir?


I, II

II, III

III, IV

I, II, III

I, II, III, IV


18.Soru

Dini, bütün insan toplumlarında karşılaşılan evrensel sosyal bir fenomen olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? 


Emile Durkheim

Jean Jacques Rousseau

Karl Marx

Friedrich Engels

Max Weber


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığını ve ortaya çıkışını açıklamaya ilişkin geliştirilen toplumsal sözleşme kuramının temsilcilerinden biridir?


Max Weber

John Locke

Karl Marx

Adam Smith

David Ricordo


20.Soru

“Topluma hizmet eğitiminde öğrencilerin hizmet etkinliğini gerçekleştirecekleri durumlara ilişkin var olan sorunu tanımlamaları, sorunun çözümüne yönelik akıl yürütmeleri ve gereksinme duydukları yeni bilgileri edinmeleri gerekir.”
Yukarıda verilen tanım Le Garange’nin (2009), Dewey’in “deneyim felsefesi”nin iki ilkesinin dışında ve yine Dewey’in kavramsallaştırmalarına bağlı olarak ortaya koyduğu yedi ölçütten hangisinin altında yer verilmiştir?


Sorgulama

Yansıtıcı düşünme ve etkinlik

Eğitici bir proje niteliği

Somut ve soyut bilgi

Büyük bir topluluk