Türk Dili 1 Ara 42. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Takma dişlerini kaybeden nineniz hangi sesi çıkarmakta zorlanır?


/b/

/p/

/k/

/f/

/m/


2.Soru

Dil edinim aygıtı terimi aşağıdakilerden hangi dilbilimci kullanmıştır?


Aristo

W. von Humboldt

Eflatun

Sapir

Chomsky


3.Soru

W. Von Humboldt’un dil ile ilgili ‘Dil, sınırlı anlamın sınırsız kullanımıdır’ tanımı, dilin özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?


Her dilin, ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebiliyor olması
Anadilin öğrenilen değil, edinilen bir sistem olması
Dilin üretim gücünün sınırsız olması
Dilin öncelikle sözlü anlatım aracı olması
Dilde nedensizlik ilkesinin esas olması

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkçenin yazımında kullanılan alfabelerden biri değildir?


Soğut Alfabesi
Grek Alfabesi
Uygur Alfabesi
Çin Alfabesi
Latin Alfabesi

5.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi addan eylem yapan bir ek almıştır?


dişçi

eğil

gezgin

yemek

sula


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dar yuvarlak bir ünlüdür?


a

i

o

u

ö


7.Soru

1 Kasım 1928 tarihinde Türk Dili açısından hangi gelişme yaşanmıştır?


Orhun Anıtlarının bulunması

Latin Alfabesine dayanan Türk Alfabesinin kabulü

İlk Türkoloji kongresinin yapılması

Divânü Lügati’t-Türk’ün bulunması

Türkiyat Enstitüsünün kurulması


8.Soru

Aşağıdaki ünsüzlerden hangisi kendisinden sonra gelen ünlüyü ön damaksıllaştırabilir?


ç

m

t

p

l


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Köktürk yazısının kökeni konusunda uzmanların görüşlerinden değildir?


İskandinavyalıların ve Gerenlerin kullandığı Runik yazıdan doğmuştur.
İskandinav Run sistemiyle Arami sisteminin karışımıdır.
Çağatay Türkçesinin özelliklerini yansıtmaktadır.
Küçük Asya’daki Yunan yazı sistemiyle ilişkisi vardır.
Sogut ve Pehlevi yazısı etkileriyle beraber Türk damgalarından kaynaklanmıştır.

10.Soru

1069 yılında Yusuf Has Hâcip tarafından yazılmış 6645 beyitten oluşan eser aşağıdakilerden hangisidir?


Dîvânü Lügâti’t-Türk

Atebetü’l-Hakâyık

Kutadgu Bilig

Kur’an Tercümesi

Dîvân-ı Hikmet


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde ünlü birleşmesi yoktur?


Nasıl

Nere

Cumartesi

Fasıl

Kahvaltı


12.Soru

Bugün elimizde biri Mısır'da, biri Taşkent'te, diğeri de Viyana'da olan üç yazma nüshası bulunan eser aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Divanü Lügati't Türk

Atabetü'l Hakayık

Seyahatname

Muhabbetname

Kutadgu Bilig


13.Soru

Konuşurların eş zamanlı olarak bir dilden diğer dile veya bir dil değişkesinden diğer dil değişkesine geçmesine toplum dil biliminde ne ad verilir?


Gösterge
Kod değiştirme
Değişke
Dil edinme
Kopyalama

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 'Konuşurlar sesleri nasıl üretir?' sorusuna yanıt arayan alandır?


Söyleyiş ses bilgisi

Kullanım ses bilgisi

Üretim ses bilgisi

Akustik ses bilgisi

İşitsel ses bilgisi


15.Soru

"kadın giyimi > kadın giyim" belirtisiz ad tamlamasında tamlanan ekinin düşmesi hangi ses olayıyla açıklanabilir?


Tarihsel süreç
Ön damaksıllaşmalar
/y/nin daraltıcı etkisi
Telafi uzunluğu
En az çaba ilkesi

16.Soru

Dillerin sınıflandırmasında farklı sınıflandırmalar yapılmakla birlikte en temel yöntemler ………………… ve ………………… sınıflandırmadır.

Verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangilerinin getirilmeleri uygun olur? 


biçim bilgisel / söz dizimsel

söz dizimsel / köken

biçim bilgisel / yapı bakımından

köken / yapı bakımından

yapı bakımından / söz dizimsel


17.Soru

Türk Dillerinin sınıflandırması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Türk dilleri iki gruba ayrılarak sınıflandırılır.

Türk dillerinin sınıflandırması ekonomik ve coğrafi bakımdan yapılmaktadır. 

Türk dilleri sadece Ural ve Altay dilleri arasında bir ilişki söz konusudur.

Çuvaşça, Ogur/Bulgar grubu Türkçenin sınıflandırması içinde yer alan dillerdendir.

Türk dillerinin daha çok Avrupa coğrafyasına yayıldığı görülmektedir.


18.Soru

Terminoloji; bir bilim, bir sanat, bir meslek ya da bir teknik dalına özgü sözcüklerin tümüdür. Terminoloji sözcüğünün anlamı, dilin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilişkilidir?


Dilin üretim yetisi sınırsızdır.
Dil, toplumsal katmanlara göre değişir.
Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.
Diller arasından benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.
Dilde nedensizlik ilkesi esastır.

19.Soru

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karma yoluyla oluşturulmuş bir sözcük bulunmaktadır?


Düzenli egzersizle üç ayda beş kilo verdim. 

Birikimlerimiz her geçen gün artıyor. 

Ne zamandır yemediğini fark edince, öğlen yemeği için imambayıldı sipariş etti.   

TBMM, bu ayın başlarında bütçe çalışmlarına başladı. 

Şirketimizin arge harcamaları geçen yıla oranla yüzde 80 arttı.  


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisindeki sözcüklerin tamamı eylemden ad yapım eklerine örnektir?


eklenme, demeç, gelir, solak

sevgi, binek, tanıdık, basamak

gözde, incelmek, yüksünme, sonra

kışla, uçarı, türeme, evcil

sevecen, azımsamak, yoldaş, akşamleyin