Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aile yapısını anlamsal ve araçsal roller çerçevesinde ele alan ve bu durumdan dolayı kadını eve kapamakla eleştirilen yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


İşlevselci yaklaşım

Evrim yaklaşımı

Etkileşimci yaklaşım

Çatışmacı yaklaşım

Postmodern yaklaşım


2.Soru

I. Bilim alanındaki kültür

II. Beşeri alandaki kültür

III. Estetik alandaki kültür

IV. Biyolojik alandaki kültür

Yukarıdakilerden hangileri kültür sözcüğünün farklı anlamlarla ele alındığı alanlardandır?


I-III

II-IV

I-II-III

II-III-IV

I-II-III-IV


3.Soru

Amaçlarımızı ve davranışlarımızı belirlemede bize neyin doğru, neyin yanlış olduğunu söyleyen standartlara ne ad verilir?


Değerler

Normlar

İnançlar

Semboller

Dil


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyoloji yazınında 1985 ve sonrasında toplumsal yapı üzerine çalışma yapan başlıca araştırmacılardan biri değildir?


Birsen Gökçe

Emre Kongar

Korkut Boratav

Ziya Gökalp

Beylü Dikeçligil


5.Soru

Üniversite tercihi yapacak bir öğrencinin çok az görüştüğü psikolojik danışman ve rehber öğretmen olan bir yakınını arayarak bilgi alması hangi toplumsal ilişkiler ağı içinde değerlendirilmektedir?


Sıkı örülmüş ağ

Zayıf ilişkiler ağı

Sosyal ağ

Toplumsal ilişkiler ağı

Toplumsal kurum


6.Soru

Kültürel sermaye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Kültürel sermaye sınıf yapısınca dağıtılmaz.

Önceki beceriler ve önceki bilgiler önemlidir.

Sosyal grupların eğitimden yararlanmaları sahip oldukları kültürel sermaye ile doğrudan ilgilidir.

Üst sınıflara mensup öğrenciler avantaja sahiptir.

Servet ve güç önem taşımaz.


7.Soru

Belli bir toplum ya da grup üyelerinin ortak davranışlarını yöneten örgütlenmiş bir dizi normatif değerlere ne ad verilmektedir?toplumsal yapı

kültürel yapı

statü

gelenek

görenek


8.Soru

Kadın, Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı'nın telefon numarası kaçtır?


136

186

182

183

177


9.Soru

Türklerin kullandıkları kesin olarak bilinen ilk alfabe olan Göktürk alfabesi kaç harf ya da işaretten oluşmaktadır?


35

36

37

38

39


10.Soru

 1. Kendi limanlarımızda kabotaj hakkı tanınması,
 2. Sanayiyi teşvik kanununun günün ihtiyaçlarını karşılar hale getirilmesi ve beş yıl sonra 25 yıl süreyle uzatılması,
 3. Her yıl sergiler açılması,
 4. Sanayi bankasının kurulması,
 5. İşgücünün sekiz saat çalışması,
 6. Haftada bir gün çalışanlara tatil imkânı verilmesi.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

Hepsi

Hiçbiri


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk sosyoloji yazınında 1945-1972 yılları arasında toplumsal yapı ile ilgili çalışma yapan sosyologlardan biri değildir?


Behice Boran

Mübeccel Belik Kıray

Nihat Nirun

Ziya Gökalp

Nevzad Yalçıntaş


12.Soru

Askeri okullar hangi tarihte Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmıştır?


10 Aralık 1923

26 Şubat 1924

22 Nisan 1925

17 Mart 1926

15 Eylül 1927


13.Soru

....., gebelik süresine bakılmaksızın, bebeğin doğduğu andan itibaren en az birkaç dakika yaşadığı, ağlama, nefes alma ve hareket etme gibi hayat belirtileri gösterdiği doğumdur.

Yukarıdaki boşluğa hangi tanım denk düşer? 


Canlı doğum

Cansız doğum

Ölü doğum

Kırılgan doğum

Düşük doğum 


14.Soru

Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA) 2013’te yer alan Türkiye’nin aile yapısına
ilişkin verilerin analizi kapsamında aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? 


Ataerkil geniş ailenin yok olma sürecine girdiği dönemde, geçici geniş ailenin değişime direnç göstererek toplumsal yaşamda yeni işlevler üstlendiği görülmektedir.

Farklı aile biçimlerini oluşturan unsurlar geçici geniş aile dışında ikinci bir tampon bölge haline gelmiştir. 

Geniş aile yapılarının çekirdek aileye dönüşmesi sürecinde, 1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren durağanlık görülmektedir.

Türkiye’de 2 çocuk sahibi olma normunun yerleşmesi sürecinde 1 veya 2 çocuklu çekirdek ailelerin yaygınlığı artarken; 3 ve daha fazla çocuklu ailelerin yaygınlığı azalmıştır.

Tek kişilik ya da tek ebeveynli ailelerin kurulmasısüreci “zorunluluk sonucu” olmaktan çıkarak sosyo-ekonomik, demografik ve özellikle de düşünsel dönüşüm sürecinin ürünü olarak “tercih sonucu” kurulduğu görülmektedir.


15.Soru

Sosyal alışveriş kuramının tam boyutlu olarak gelişmesi hangi araştırmacılarla birlikte gerçekleşmiştir?


Blau-Homans

Radcliffe-Brown

Gerth-Mills

Horton-Hunt

Bottomore-Nisbet


16.Soru

Türkiye'de nüfusla ilgili temel göstergelere bakıldığında belde ve köylerde yaşayan nüfus oranı aşağıdakilerden hangi aralıktadır?

 


%14-%16

%12-%14

%10-%12

%8-%10

%6-%8


17.Soru

 1. Millî bir burjuvazinin yokluğu,
 2. Özel sektörde birikim eksikliği,
 3. Tarıma dayalı bir yapı,
 4. Eğitimli nüfusun azlığı,
 5. Sanayinin zayıflığı,
 6. Çok azsayıda sanayi işletmesinin bulunması.

Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Osmanlı’dan devralınan ekonomik mirasın özellikleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

II ve III

Hepsi

Hiçbiri


18.Soru

Özellikle okul öncesinde toplumsallaşma sürecinde öne çıkan yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Aile

Okul

Kreş

Kitle iletişim aracı

Çalışma hayatı


19.Soru

17 Mayıs 1940 tarihli Kanun’la kentten uzak olan kırsallara aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur?


Maarif Vekâleti

Köy Enstitüleri

Mızıka-ı Hümayun Mektebi

Mühendishane-i Berri Hümayun

Öğretmen okulları


20.Soru

Toplumsal hareketlilik olarak, dikey hareketlilik nasıl tanımlanır?


Üretim ve gelirlerde farklılık olmaması durumunda,  mesleklerde devamlılık esastır.

Benzer prestije sahip pozisyonlar ve konumlar arasındaki hareketliliktir.

Toplumsal yapı açısından sağlıklı toplumlar, dikey hareketliliğin önünün rekabete, liyakate, eşitliğe dayalı olarak açıldığı, torpile/ ilişkiler ağına dayalı yükselmelerin ortadan kaldırıldığı / zayıflatıldığı toplumlardır.

Benzer prestije sahip pozisyonlar ve konumlar arasındaki hareketliliktir.

Bir toplumda birbirinden çok farklı pozisyonlar ve konumlar arasındaki hareketliliği ifade eder.