Ceza Hukukuna Giriş Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin silahlı olarak görev yapamayacağı yerlerden biri değildir? 


Eğitim kurumları

Sağlık kurumları

Ticari işletmeler

Talih oyunları işletmeleri

İçkili yerler


2.Soru

I. İsnadın ispatı genel bir hukuka uygunluk nedenidir.

II. Türk Ceza Kanunu Genel hükümler arasında yer verilen hukuka uygunluk nedenleri yalnızca katalog olarak sayılan suç tipleri bakımından uygulanabilir. 

III. Zorunluluk hali bir hukuka uygunluk nedeni değildir. 

Yukarıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur? 


Yalnız III

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız II


3.Soru

Aşağıdaki ceza hukuku kaynaklarından hangisi diğerlerinden farklıdır? 


İçtihadı birleştirme kararları 

Doktrin 

Anayasa

Milletlerarası sözleşmeler

Kanunlar


4.Soru

  1. Fiilin meydan gelmesi için irade şartı aranmaz.
  2. Fiilden söz edilebilmesi için, davranışı gerçekleştiren kişinin kusur yeteneğine sahip
    olması gerekmez.
  3. Fiil, mutlaka dış dünyada görünümü olan ve olmayan insan davranışlarının bütünüdür.

Yukarıda fiil ile ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve III

II ve III

I, II ve III


5.Soru

Mazur görülebilecek bir telaş, korku ve heyecan nedeniyle meşru savunmanın sınırının aşılmasının hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?


Kastı kaldıran hata 

Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata

Kusurluluğu kaldıran neden 

 Haksızlık yanılgısı 

Hukuka uygunluk nedeni


6.Soru

Aşağıdaki eylemlerden hangisi görevin ifası kapsamında değerlendirilemez?


Kaçmakta olan bir kişinin teslim olmasını sağlamak için silahla havaya ateş edilmesi

Başka suretle ele geçirilmesi imkânı mevcut olsa dahi kaçan kişiye karşı hedef alınılarak silahla ateş edilmesi

Silah, bazı hallerde zor kullanma yetkisi bağlamında kullanılabilmesi

İcra İflas Kanunu’nun verdiği yetkiyi kullanarak haciz işlemi yapmak için icra memurunun başkasının konutuna girmesi

Ceza muhakemesi sürecinde usulüne uygun olarak çağrılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanığın zorla getirilmesi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özel bir hukuka uygunluk nedenidir? 


Meşru savunma

İlgilinin rızası

Hakkın kullanılması

İddia ve savunma dokunulmazlığı

Görevin ifası


8.Soru

I. Toplumsal yaşam bakımından hayati öneme sahip değerlerin ihlali karşılığında uygulanacak yaptırımları belirlemek.

II. Toplumsal düzen koruma görevini kurallar koyarak gerçekleştirmek.

III. Toplumun varlığını sürüdürebilmesi amacı ile normlar belirlemek.

Ceza hukukunun temel işlevleri ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur. 


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


9.Soru

Fiilin icrasının süreklilik arz ettiği suçlara ne ad verilir?


Tek Hareketli Suç

Seçimlik Hareketli Suç

Kesintisiz Suç

Bağlı Hareketli Suç

Serbest Hareketli Suç


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ceza hukukuna kaynaklık eden başlıca kanunlardan değildir?


Ceza Muhakemesi Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Bankacılık Kanunu

İş Mahkemeleri Kanunu

Orman Kanunu


11.Soru

……………………., davranışlarını hukukun gereklerine göre yönlendirebilme yeteneğidir. Yukarıda verilen cümledeki boşluğu doldurunuz.


Algılama yeteneği

İrade yeteneği

Haksızlık yeteneği

Kusurluluk yeteneği

Mesleki yetenek


12.Soru

  1. Her suç tanımı norm ve yaptırım içerir.
  2. Toplumsal yaşamın devamı bakımından çok önemli olmayan değerlerin ihlali de suç olarak tanımlanabilir.
  3. Suç karşılığında öngörülen yaptırımlar yalnızca cezalardır.

Suç ve ceza kavramlarına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I, II ve III


13.Soru

Cezalandırma hak ve yetkisi kim tarafından kullanılır?


Devlet

Suçun mağduru

Halk

Mağdurun ailesi

Güvenlik kuvvetleri


14.Soru

I. Türk Ceza Kanununa göre güvenlik tedbirleri açısından kanunilik ilkesi geçerli değildir.

II. Kanunun açıkça suç saymadığı br fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.

III. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlernden baka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

IV. İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza ihdas edilemez.

Kanunilik İlkesi ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV


15.Soru

Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesine TCK'da hangi ad verilir?


Taksir

Kast

Amaç

Saik

Netice


16.Soru

I. Anayasa

II. Kanunlar

III.Yüksek mahkeme kararları

IV. Milletlerarası anlaşmalar

V. Doktrin

Yukarıdakilerden hangileri ceza hukukunun doğrudan kaynakları arasında yer alır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve V


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kusurluluğu etkileyen hallerden biri değildir?


Yaş küçüklüğü

Akıl hastalığı

sağır ve dilsizlik

haksız tahrik 

kendi isteğiyle alkol ve uyuşturucu almak


18.Soru

Haksızlık, kusur yargısının temelini oluşturur.

Verilen ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Haksızlık olmaksızın kusur olmaz.

Fiil olmaksızın haksızlık olmaz.

Kusur yargısında bulunulabilmesi için öncelikle kasten veya taksirle işlenmiş bir fiilin varlığı gerekir.

Kusur, haksızlık teşkil eden fiilin unsurları arasında yer almaz.

Fail işlemiş olduğu fiilden dolayı kınanamadığı takdirde kusurlu sayılamaz.


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi suçtan zarar gören olamaz?


Toplumu oluşturan herkes

Mağdur

Gerçek kişi

Tüzel kişi

Suçun konusunun ait olduğu kişi


20.Soru

Aşağıdaki şıklardan hangileri kanunun 30. maddesinde kastı kaldıran hata halleridir?

 I-Suçun maddi unsurlarında hata

II-Suçun nitelikli unsurlarında hata

III- Hukuka uygunluk nedenlerinin maddi şartlarında hata


I-II

II-III

III

I-III

I-II-III