Hücre Kimyası Ara 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Verilen bir çözücü veya çözeltideki çözünen madde miktarının bir ölçüsüne ............ denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Derişim

Çözelti

Solvatasyon

Hidratasyon

Karışım


2.Soru

Protein kapsül ile çevrili DNA ya da RNA’dan ibaret küçük patojen partiküller olup çoğalmak için hücreye ihtiyaç duyan canlılar aşağıdakilerden hangisidir?


Bakteriler

Funguslar

Virüsler

Protozoalar

Siyanobakteriler


3.Soru

mRNA’da 5'-AUC-3' zincirine uyan tRNA’da'ki antikodonunun nükleotid sırası aşağıdakilerden hnagisidir?


5'-UAG-3'

3'-UAC-5'

3'-CAG-5'

5'-GAC-3'

3'-UAG-5'


4.Soru

H+, Na+, Ca+, Cl-, glukoz ve amino asitler gibi polar ya da büyük moleküller hücre zarında nasıl taşınırlar?


Basit difüzyon

Osmoz

Fagositoz

Pinositoz

Taşıyıcı proteinlerle taşınma


5.Soru

Aşağıdaki orbitallerden hangisi veya hangileri sınır yüzey diyagramlarına sahiptir?

I. s

II. p

III. d

IV. f


I-II

II-III

I-III

III-IV

II-IV


6.Soru

"Omurgalı hayvanlarda, kemik dokunun tek ve en çok bulunan, kıkırdak ve tendonların yapısında önemli miktarlarda ve gözün korneasında bulunan HDM’nin yapısal proteinlerinden biridir" tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir?


Elastin

Laminin

Kolajen

Fibronektin

Entaktin


7.Soru

Protein gibi işlevsel bir ürün için genetik kod taşıyan genetik maddenin bölümü aşağıdakilerden hangisidir?


Gen

Baz

Amino asit

RNA

DNA


8.Soru

  1. Ökaryotik hücreler, içinde genetik maddenin bulunduğu zarla çevrili bir organel olan çekirdeğe sahip hücrelerdir.
  2. Bitkiler, hayvanlar protistler ve fungiler ökaryotik organizmalardır.
  3. Ökaryotik organizmalar hem oksijensiz hem oksijenli solunum yaparlar.
  4. Sitoplazmik organeller olarak çekirdek, çekirdekçik, mitokondri, kloroplast gibi organeller bulunur.

Yukarıda verilenlerden hangileri ökaryotik hücreler için söylenebilir?


I ve II

I ve III

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda hücre-hücre etkileşimini ve hücre-matriks etkileşimini sağlayan, birçok hücre tipinde bulunan yapışma reseptörüdürler ve HYM olarak yapıştırma işlevi görür?


Kadherinler

İmmünoglobin (Ig)-Süperailesi

Selektinler

Kromatinler

İntegrinler


10.Soru

Dipol dipol kuvvetleri seçeneklerde verilen hangi moleküller arasında gerçekleşebilir?


Apolar-polar

Apolar-apolar

Polar-polar

Elektronegatif-ortaklanmamış elektron çiftleri olan 

Elektronegatifliği birbiri ile aynı olan atomlar


11.Soru

I. Birçok enzim, yapısal proteinler, taşıyıcılar, antijenler ve toksinler lipoprotein yapıdadır.

II. LDL dokulardan topladığı kolesterolü vücuttan atılmak üzere karaciğere getirir.

III. HDL yani karaciğerden diğer perifer dokulara kolesterol taşır. 

Lipoproteinler ile ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğru değildir?


Yalnız III

I ve II

II ve III

I ve III

Hepsi


12.Soru

Hücrede oksijenli solunumun gerçekleştiği hücrenin enerji santralleri olarak görev yapan organel hangisidir?


Ribozom

Lizozom

Mitokondri

Golgi kompleksi

Endoplazmik retikulum


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Kadherin proteini içermez?

I. zonula occludens

II. zonula adherens

III. macula adherens

IV. hemidesmozom


Yalnız I

I-II

II-III

II-IV

II-III-IV


14.Soru

"Birer takım kromozoma sahip haploid yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi sonucu iki takım kromozama sahip olan dipliod bir hücredir."
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?


Zigot

Karyot

Sperm

Sitoloji

Ökaryotik Hücre


15.Soru

I. Osmotik basınç çözücünün yarı geçirgen zardan çözeltiye akışıdır

II. Osmotik basınç, çözeltinin değişimi ile doğru orantılıdır

III. Osmotik basıncın büyüklüğü sadece çözeltinin birim hacminde çözünen tanecik sayısına bağlıdır

Osmotik basınç ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız II

Yalnız III

I ve III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

H+ , Na+ , Ca+ , Cl- , glukoz ve amino asitler gibi polar ya da büyük moleküllerin zarda kanallar oluşturan bazı özel taşıyıcı proteinlere bağlanarak onların yardımıyla taşınmasına ne denir?


Aracısız taşınma

Aracılı proteinlerle taşınma

Basit difüzyon

Aktif taşınma

Osmoz


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısını oluştırmaktadır?


Glikozitler

Karbonhidratler

Fosfolipitler

Proteğinler

Fenolik bileşenler


18.Soru

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi Hücre yapısı ve işlevlerinin aydınlatılması çalışma alanıdır ve tek-hücreli organizmalardan çok-hücreli organizmalara kadar geniş bir yelpazede mikroskobik ve moleküler düzeylerde çalışılmaktadır.


Fizyoloji

Histoloji

Sitoloji

Morfoloji

Anatomi


19.Soru

Çekirdeği çevreleyen loblar şeklinde sınır yüzey diyagramlarına sahip olan orbitaller hangi orbitallerdir.


Yalnız s orbitalleri

Yalnız p orbitalleri

Yalnız d orbitalleri

p ve d orbitalleri

Yalnız f orbitalleri


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en regülasyonunda rol alan RNA’dır?


mRNA

rRNA

tRNA

miRNA

Enzimatik RNA