Hücre Kimyası Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki moleküllerden hangisi bir aromatik halojenürdür?2.Soru

Polarize güneş gözlüklerinde temel olan şey bir polarizörün (filtrenin) kullanılmasıdır. Polarize güneş gözlükleri her düzlemde titreşim yapan gün ışığının kaç düzlemde titreşim yapmasını sağlar ?


1

2

4

16

Sonsuz


3.Soru

Suyun hidrolizi aşağıdaki çözeltilerden hangisinin pH'sı hesaplanırken mutlaka hesaba dahil edilmelidir?


Kuvvetli Asit Çözeltileri

Zayıf Asit Çözeltileri

Zayıf Baz Çözeltileri

Seyreltik Zayıf Asit Çözeltileri

Derişik Zayıf Baz Çözeltileri


4.Soru

Bazı asitler molekül başına iyonlaşabilen birden fazla Hiyonu içerirler. Böyle asitlere .............. asitler denir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?


Poliprotik

Otoprotoliz

Konjuge

Nötür

Amfoter


5.Soru

Bir titrasyon işleminde derişimi bilinen standart çözeltiyi aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Büret

Eşdeğerlik Noktası

Titrant

Titrasyon eğrisi

Erlen


6.Soru

Gliserinin alkoller ile esterleşme tepkimelerinden elde edilen biyomoleküllere ne ad verilir?


Karbonhidrat

Enzim

Amino asit

Trigliserit

Ribonükleik asit


7.Soru

 1. Hücreye şekil verir.
 2. Madde alışverişini düzenler.
 3. Osmotik dengeyi düzenler.
 4. Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar.

Yukarıda verilenlerden hangileri hücre zarının görevlerindendir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

 1. Oldukça keskin ve kuvvetli koku yayarlar.
 2. Keskin kokuları karbon sayısı arttıkça artar.
 3. İsimlendirilirlerken temel alkan kökünün sonuna -diol takısı getirilir.

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri tiyollerin özelliklerindendir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


9.Soru

Yukarıda gerçekleşen biyokimyasal reaksiyon hangisidir?


Hidrolitik kırılma

Oksidasyon - redüksiyon reaksiyonları

Grup-transferi

Non-hidrolitik kırılma

Zomerizasyon ve yeniden düzenlenme


10.Soru

Ka değeri 3,0x10-1 olan Trikloroasetik asitin pKa değeri kaçtır?


0,48

0,52

0,7

1,23

1,82


11.Soru

Sadece metallerin sahip olabildiği, atomların dizilimine bağlı çekme veya itme hareketine dönüşebilen enerjiye ne ad verilir?


Mekanik Enerji

Kimyasal Enerji

Manyetik enerji

Isı Enerjisi

Elektrik Enerjisi


12.Soru

Lewis sembolleri ile elektronların hangi özellikleri gösterilir?


Değerlik elektronları

Elektron ilgileri

Elektronegatiflikleri

İyonlaşma enerjileri

Atom yarıçapları


13.Soru

2,3-Dikloropentan için stereoizomer sayısı kaçtır?


1

2

3

4

5


14.Soru

 1. Diol
 2. Keton
 3. Aldehit
 4. Karboksilli asit

Alkenlerin yükseltgenme tepkimeleri sonucunda yukarıda verilen gruplardan hangisi ya da hangileri oluşabilmektedir?


I-II-III

II-III-IV

I-III-IV

I-II-IV

I-II-III-IV


15.Soru

Asetik asitin molekül formülü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


CH3COOH

HClO4

HNO3

HNO2

CH3NH2


16.Soru

Katı partiküllerin endositoz ile hücre içine alınmasına ne ad verilir? 


Fagositoz

Ligand

Elektrokimyasal gradient

Organel

Pinositoz


17.Soru

Bir asitle bir bazın tepkimeye girmesi sonucunda meydana gelen maddeye ne ad verilir?


Tuz

Tampon

Anyon

Katyon

İyon


18.Soru


Metanal

Etanal

Siklohekzankarbaldehit

2-Bütanon

Benzenkarbaldehit


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maddelerden yansıyıp görüntü oluşturan enerjidir?


Kimyasal Enerji

Mekanik Enerji

Manyetik Enerji

Işık Enerjisi

Ses Enerjisi