İktisada Giriş Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir firma sahibinin başka bir firmada yönetici olarak çalışarak elde edebileceği ücretten vazgeçmesi, iktisadi anlamda ne türde bir maliyete örnektir?


Toplam maliyet
Sabit maliyet
Değişken maliyet
Ortalama maliyet
Fırsat maliyeti

2.Soru

Ortalama ürün eğrisinin maksimum olduğu noktada, ortalama ürün ile marjinal ürün arasında nasıl bir ilişki olabilir? 


Ortalama ürün marjinal üründen fazladır

Ortalama ürün marjinal üründen azdır

Ortalama ürün ve marjinal ürün eşittir

Ortalama ürün pozitif, marjinal ürün negatiftir

Ortalama ürün negatif, marjinal ürün pozitiftir


3.Soru

Ekonomi teorisinde maliyet bir şeyi elde etmek için vazgeçmek zorunda olduğumuz diğer alternatifler
cinsinden tanımlanır.

Bu açıklama aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?


Örtük maliyet

Fırsat maliyeti

Muhasebe maliyeti

Batık maliyet

Açık maliyet


4.Soru

Arz ve talep üzerinde devletin herhangi bir müdahale veya kısıtlaması yoksa oluşan piyasaya ne ad verilir? 


Tekel (monopol) Piyasa

Serbest Piyasa

Monopson Piyasa

Düopol Piyasa

Oligopol Piyasa


5.Soru

Şirket kasasından ödenmediği halde, kişinin kendi işletmesinin başında bulunması sebebiyle vazgeçtiği gelire ne ad verilmektedir?


Örtük maliyet

Batık maliyet

Açık maliyet

Ekonomik maliyet

Muhasebe maliyeti


6.Soru

Diğer tüm değişkenler sabitken bir malın fiyatı arttığında, fiyatı artan malın göreli olarak daha pahalı hale gelmesine bağlı olarak tüketicinin göreli olarak daha ucuz mallara yönelmesine ne ad verilir?


Gelir etkisi

İkame etkisi

Talep kanunu

Malın fiyatı

Talep edilen miktar


7.Soru

Bir ekonomide, belli bir dönemde üretilen nihai mal ve hizmetlerin değerine ne denir?


Ekonomik değer

Katma değer

Gayrisafi yurt içi hasıla

Milli gelir

Harcanabilir gelir


8.Soru

Ekonomik dalgalanmaların daralma ve durgunluk dönemlerinde toplam talepteki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan işsizlik aşağıdakilerden hangisidir?


Devresel işsizlik

Doğal işsizlik

Konjonktürel işsizlik

Friksiyonel  işsizlik

Yapısal işsizlik


9.Soru

Enflasyon, işsizlik, dış ticaret, döviz kurları, uluslararası sermaye hareketleri vb. konular aşağıdakilerden hangisinin inceleme alanına girer?


İkame

Pozitif iktisat

Normatif iktisat

Mikro iktisat

Makro iktisat


10.Soru

“Türkiye’nin 2011 yılı dış ticaret açığı yüksektir” ifadesi nasıl bir iktisat ifadesidir?


Pozitif

Negatif

Normatif

Doğal

Rasyonel


11.Soru

Marjinal maliyet eğrisinin, ortalama toplam maliyet eğrisinin üstünde yer aldığı dönemde ortalama toplam maliyet eğrisinin eğimi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Minimumdur

Maksimumdur

Sıfırdır

Artandır

Azalandır


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi malın kendi fiyatında meydana gelen değişmenin arz eğrisi üzerindeki etkisini gösterir?


Arz eğrisi üzerinde harekete yol açar

Arz eğrisi sağa kayar

Arz eğrisi sola kayar

Arz eğrisi değişmez

Arz eğrisi değil talep eğrisi sağa kayar


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin kapsamına giren temel konulardan birdir?


Piyasa yapısı

Fiyat düzeyinin istikrarı

Rekabet

Piyasaya giriş engelleri

Tüketici dengesi


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi firmaların uzun dönem üretim kararları ile ilgili değildir?


Uzun dönemde firmanın kullandığı girdilerin tamamı değişkendir.

Firma tesisini genişletebilir, yenileyebilir, hatta zarar ediyorsa sektörden tama­men çıkabilir.

Firma ma­kine, arazi vs. gibi girdileri de değiştirerek üretim yöntemini ve emek-sermaye kullanımını belirleyebilir.

Tek bir değişken söz konusudur.

Firmaların uzun dönem kararları daha çok planlama karalarıdır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin gelişmesinde rol oynayan faktörlerdendir?


Birinci Dünya Savaşı

Piyasaların düzenlenmesi

Verilerin toplanması ve sistematikleştirilmesi

İşsizliğin sebeplerinin araştırılması

Dış borçların azaltılma çabaları


16.Soru

Üretim imkanları eğrisinin negatif eğimli olması neyi ifade eder?


Kaynakların yeterli olduğunu

Hedeflenen üretimin gerçekleşemediğini

Hedeflenen üretimin gerçekleşebildiğini

Kaynakların artırılabileceğini

Her tercihin bir fırsat maliyeti olduğunu


17.Soru

Kısa dönemde marjinal maliyet ortalama değişken maliyete eşitse aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Ortalama maliyet maksimumdur.
Ortalama maliyet minimumdur.
Ortalama toplam maliyet azalmaktadır.
Ortalama sabit maliyet minimumdur.
Ortalama toplam maliyet artmaktadır.

18.Soru

Kar makzimizasyonu yapan bir firma için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Bir kaynağın ortalama getirisi ve götürüsünü esas alınır

Bir kaynağın son biriminin getirisini esas alınır

Bir kaynağın toplam getirisini esas alınır

Bir kaynağın firmanın kasasından çıkış maliyeti ile firma kasasına giren kazançlarını esas alınır

bir kaynağın son biriminin getirisini ve götürüsünü esas alınır


19.Soru

Ekonomi bilimi iç ve dış açık gibi, işsizlik gibi ekonomik olayları tanımlar ve bu olayların niçin ortaya çıktığını açıklar daha sonra ne yapar?


Münferit, toplu ve bireysel olan tüm olayları birbirinden ayırarak gruplar.

Ekonomik olayların hiç olmaması için yapılması gerekenleri tek tek açıklar.

Bu olayların gelecekte hangi koşullar altında yeniden ortaya nasıl çıkacağını tahmin eder.

Devlet yönetimine destek verir kötü yönetimin nedenlerini ve ekonomik sonuçlarını açıklar

İşsizliğin sebep olduğu enflasyonu ve ekonomik krizlerin sebep olduğu politik olayları açıklar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi arz ve talepteki eş anlı aynı yönde artışın sonucudur?


Denge miktarı artar, denge fiyatı azalır

Denge fiyatı sabit kalır, denge fiyatı azalır

Denge miktarı artar

Denge miktarı azalır, denge fiyatı azalır

Denge miktarı azalır, denge fiyatı azalır