İktisadi Düşünceler Tarihi Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Tarımın ekonomik büyümenin motoru” olduğu düşüncesi kime aittir?


Jean Bodin (1530-1596) 

Anne R. J. Turgot (1727-1781)

William Petty (1623-1687)

Thomas Mun (1571-1641)

François Quesnay (1694-1774) 


2.Soru

Avrupa da fiyat yükselişlerini gözleyen hangi Fransız hukukçusu miktar teorisinin ilk formülasyonunu oluşturmuştur?


Jean Bodin (1530-1596)

Thomas Mun (1571-1641)

William Petty (1623-1687)

Adam Smith  (1723 – 1790)

John Maynard Keynes (1883-1946)


3.Soru

"Bir mal üretildiği zaman yalnız bir arz yapılmış olmaz, aynı anda ve aynı miktarda bir talep de yaratılmış olur." ifadesi hangi yasayı anlatır?


Okun Yasası

Mahreçler (Say) Yasası

Talep yasası

Azalan Verimler Yasası

Doğal Haklar Yasası


4.Soru

"Klasik İktisadi Düşünce" ve "Klasik Okul" hangi iktisatçının yayınladığı eser ile başlamıştır?


A.Smith (Ulusların Zenginliği,1776)

J.S.Mill (Politik İktisadın İlkeleri,1843)

K.Marx (Kapital,1867)

T.Malthus (Ekonomi Politik,1820)

J.Proudhon (Mülkiyet Nedir,1840)


5.Soru

Ricardo ticaretin kazançlı olacağını “karşılaştırmalı üstünlükler teorisi” ile açıklamıştır. Onun teorisinin geçerli olabilmesi için aşağıdaki varsayımlardan hangisi hatalıdır?


Ülke içinde tam rekabet koşulları geçerli olmalıdır.

Ödemeler bilançosu dengede olmalıdır.

Tam istihdam ve tam kapasite mevcut olmalıdır.

Üretim maliyeti emek maliyetine eşit olmalıdır.

Her malın arz fiyatı üretim maliyetinden fazla olmalıdır.


6.Soru

Sanayi Devrimini başlatan ülke aşağıdakilerden hangisidir?


İngiltere

Fransa

Almanya

ABD

İspanya


7.Soru

Bir malın değeri, onu meydana getirmek için harcanan emeğin değeridir ve üretimin esas faktörü emektir  görüşü aşağıdaki hangisinindir?


İbni Haldun

Gazali

Nasreddin Tusi

El Mısri

İbni Tufeyl


8.Soru

Adam Smith' göre, üzerinde harcandığı nesnenin değerine  katkı yapan emek hangisidir?


Vasıflı emek.

Etken emek.

Edilgen emek.

Aktif emek.

Üretken emek.


9.Soru

Birinci sanayi devriminde kömür ve demir sektörünü doğrudan etkileyen unsurlardan hangisiyle açıklanabilir?


Maliyetlerinin yükselişi

Üretimi hızlandırmak

Kaliteyi arttırmak

İş gücünden tasarruf sağlanması

Makinelerde buharın kullanımı


10.Soru

Kadın ve çocukların ortak olduğu bir ortak mülkiyet ve zenginlik paylaşımını öngören iktisatçı kimdir?


Charles Fourier

Eduard Bernstein

Saint Simon

Thomas Campanelle

Thomas More


11.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi merkantilist ekonomi anlayışıyla bağdaşmaz?


Gümrük uygulamaları

İthalat yasaklamaları

Özelleştirme çalışmaları

İhracat primleri uygulaması

Devletin ekonomik teşekküller kurması


12.Soru

Kronolojik olarak kendini anarşist ilan eden ilk sosyal devrimci kimdir?


Eduard Bernstein (1850-1932)

Louis Blanc (1811-1882)

Joseph Proudhon (1809-1865)

Georges Sorel (1847-1922)

Karl Rodbertus (1805-1875)


13.Soru

Sanayileşme hareketi yerine tarıma geri dönüşün doğru olacağını savunan sosyalist iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


S.Simon

C.Fourier

R.Owen

S.Sismondi

K.Rodbertus


14.Soru

I. Sömürgecilik

II. Tarımcılık

III. Milliyetçilik

Verilenlerin hangisi ya da hangileri merkantilist düşüncenin dayandığı temel ilkeler arasındadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve II

I ve III


15.Soru

I. Çinli düşünürlerin toplumun disiplinine çok önem vermeleri Çin toplumunda devlete itaat geleneğinin derin bir şekilde kökleşmesini ve yerleşmesini sağlamıştır.

II. İlk Çağ Doğu toplumlarında iktisadi düşüncenin tek kaynağı devlet yönetimine ilişkin birtakım kurallar ve değerlendirmeler içinde yer alan iktisadi ve bilhassa mali konularla ilgilidir.

III. Eski Hint’in kutsal metinlerinden Vedalar’da faiz, tefecilik spekülasyon üzerinde durulmuş ve bu konularda
yasak içeren düzenlemeler yapılmıştır.

Doğu Toplumlarında iktisadi düşünce ile ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III


16.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde ticari değişim, para, iş bölümü ve özel mülkiyete ilişkin birtakım hükümler vardır. Ancak bu hükümlerin, sistematik bir bütünlük arz etmediği gibi modern iktisadi düşünceyi biçimlendirdiği de söylenemez. 


Vedalar’da

Antik yunan site devletlerinde

Tevrat’ta

Eski Çağ toplumlarında

Kur'an'da


17.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi Fizyokratların ilkelerinden biridir?


Milliyetçilik

Devletçilik

Doğal düzen

Sömürgecilik

Altın ve gümüş sevgisi


18.Soru

Marx’ın fikirleri, ütopik sosyalistler ile, hangi görüşü nedeniyle uyuşmamaktadır?


Anti-materyalist bakış açısından dolayı.

Materyalist bakış açısından dolayı.

Metafizik bakış açısından dolayı.

Ricardocu bakış açısından dolayı.

Mistik bakış açısından dolayı.


19.Soru

Adam Smith sermayeyi, emeğin daha verimli çalışmasını sağlayan bir etken olarak tanımlar. Alet, makine, toprak, gübre, vb. birer sermayedir. Aşağıdakilerden hangisi sermaye teorisi ile ilgili ifadedir?


Piyasa fiyatı

Reel fiyat

Cari fiyat

Sabit Sermaye

Tabii fiyat


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Platon'un yöneticilerin mülkiyetleri ile ilgili düşünceleri arasında gösterilemez?


İktisadi faaliyette bulunmamaları

Özel mülkiyet sahibi olmamaları

Basit bir yaşam sürdürmeleri

Zenginliğin zararlı olduğu

Diğer sınıfların aleyhinde zenginleşmeleri