İktisadi Düşünceler Tarihi Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki eserlerden hangisi "gösterişçi tüketim" kavramını iktisat literatürüne kazandırmıştır?


Ekonomik İlerleme Teorisi

Kapital

Genel Teori

Milletlerin Zenginliği

Aylak Sınıf Kuramı


2.Soru

Klasik "emek-değer" teorisini Ricardo’dan farklı kullanarak işçilerin burjuvazi tarafından sömürüldüğünü ortaya koyan ve kapitalizmi eleştiren; "sömürü, sistemle iliştirilmiştir ve işçinin sömürülmesinin nedeni üretim araçlarına sahip olmamasındandır" diyen filozof kimdir?


Karl Marx (1818-1883) 

Joseph Proudhon (1809-1865)

Georges Sorel (1847-1922)

Eduard Bernstein (1850-1932)

Louis Blanc (1811-1882)


3.Soru

Keynesyen yaklaşımın başarısının ardında yatan temel etkenlerden biri döneminin hangi en büyük iki problemini ele alması ve çözüm yolları sunması olmuştur?


Faiz ve fiyat

İthalat ve ithalat dengesi

Borçlanma ve yatırım oranları

İşsizlik ve tekelleşme

Durgunluk ve işsizlik


4.Soru

Marjinalistlerle ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?


Diğer piyasaları veri kabul edip bir piyasanın dengenin nasıl oluştuğunu ele alan kısmi denge analizini geliştirilmiştir.

Değerin yalnızca nihai düzeydeki faydaya bağlı olduğunu ileri sürülmüştür.

Üretici ve tüketici artığı kavramını literatüre yerleştirip geliştirmiştir.

Fiyatlar genel düzeyinin faiz oranı tarafından belirlendiği ileri sürülmüştür.

Paranın miktar kuramı adıyla tarihe geçen bir kuram geliştirmiştir.


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumcu iktisadın Amerika'da doğduğu dönemin özelliklerinden biri değildir?


Uzun iş saatleri

Güvenliksiz ortam

Yoğun göç dalgaları

Geniş çapta iş alanı

Düşük işçi ücretleri


6.Soru

Ciddi ekonomik bunalım dönemlerinde fiyatların sürekli olarak düşmesine ne ad verilir?


Spekülasyon

Arbitraj

Stakplasyon

Enflasyon

Deflasyon


7.Soru

Sermayenin gelecekteki gelirlerle yapacağı katkı kaç unsura bağlıdır?


7

6

5

4

3


8.Soru

Keynes’in fikirleri hangisine bir tepki niteliğindedir?


Neo Klasik İktisat

Liberal İktisat

Neo Marksist İktisat

Merkantilist İktisat

Emperyalist İktisat


9.Soru

Marjinalist devrim hangi yıldan sonra ortaya çıkmıştır?


1789

1870

1890

1915

1929


10.Soru

Verilenlerden hangisi neoklasik iktisatçılar arasındadır?


Karl (Carl) Menger

Stanley Jevons

Léon Walras

Alfred Marshall

Francis Ysidro Edgeworth


11.Soru

1929 yılında ortaya çıkan "Büyük Buhran" Keynes’in fikirleriyle Batı dünyasının bu buhrandan kolaylıkla çıkmasını sağlamıştır. Büyük Buhran"ın ortaya çıkmasında pek çok sebep vardır aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden birisi değildir?


Gelirler ve tasarruflar artarken, üretim tüketimi aşamamıştır.

Geçmiş yatırımlardan birikmiş olan amortismanlar sisteme döndürülememiştir.

İşsizlik hızla artarak kronik bir hal almıştır ve bunun sonucunda buhran olmuştur.

Liberalizmin doğal yapısı içinde oluşabilecek ve yine doğal bir biçimde kendiliğinde çözülecek olan sermaye yatırımlarının teşviki sorunu çözülmemiştir.

Sanayi devrimiyle bulunan buhar makinesi, otomobil ve demiryolları gibi icatlar pek çok yatırımı teşvik etmiştir ancak I. Dünya savaşından sonra yeni buluşlar ortaya çıkmamıştır.


12.Soru

Bir ekonomide başkalarının durumunu kötüleştirmeden hiç kimsenin durumunun iyileştirilemeyeceği genel denge durumuna ne ad verilir?


Marjinal fayda ilkesi

Pareto optimumu

Genel refah seviyesi

Marjinal durum ilkesi

Etkinlik teorisi


13.Soru

Aşağıdaki iktisadi yaklaşımlardan hangisi "doğal düzen" kavramını savunur?


Kurumcu iktisat

Keynesyen iktisat

Yeni Keynesyen iktisat

Merkantilizm

Fizyokrasi


14.Soru

Friedman’a göre reel para miktarı hangi unsur tarafından belirlenmektedir?


Merkez Bankası

Büyüme oranı

İktisadi aktörler

Dış ticaret

Hazine Bakanlığı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Keynesgil İktisat Teorisi ilkeleri arasındadır?


Konjonktürel dalgalanmaların nedeni olarak beklenmeyen para politikasını sorumlu tutar.

Fiyat ve ücret katılıkları varsayımını kabul eder.

Maliye politikalarının etkisizliğini ortaya koymaya çalışmıştır.

Uyumcu beklentiler hipotezini savunur.

Politika etkisizliği hipotezini savunur.


16.Soru

İktisatta azalan fayda yasasını ilk formüle eden iktisatçı kimdir?


John M. Keynes

Alfred Marshall

F. Herman Gossen

W. Stanley Jevons

Arthur C. Pigou


17.Soru

Klasik teorinin “arz-talep-fiyat” üçlüsüne karşılık Keynes'in ortaya attığı üçlü hangisidir?


Arz-talep-denge

Gelir-gider-bütçe

İhracat-ithalat-döviz kuru

Tasarruf-yatırım-gelir

Alım-satım-kar oranı


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da 15.-18. yüzyıllar arasında ekonomi politiğini belirleyen Merkantalizm'in kökeni olan merkant kelimesinin Latince karşılığıdır?


Esnaf

Zanaatkar

Usta

Tüccar

Tefeci


19.Soru

I- İstikrar, düzenlilik ve süreklilik gösteren inanç, davranış veya faaliyet biçimidir. II- Enformel ve formel kurumların birlikteliği İşlem maliyetlerini düşürür. III- Hukuk sistemi formel kurumlar arasında sayılmalıdır. IV- İnformel kurumlar yaptırım içermezler Kurumlara ilişkin olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kurumcu iktisadın penceresinden bakıldığında doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

II, III ve IV


20.Soru

I. St. Thomas dinî dogmaları esas almakla birlikte toplum hayatının maddi yönüne de ilgi göstermiştir.

II. St. Thomas, sınırsız kazanç hırsının sonucu olarak ortaya çıkan ticari faaliyetleri de hoş görmektedir.

III. Oresme, tağşiş’in sonuçlarından biri olarak  kötü paranın, iyi parayı kovacağını ileri sürer.

Orta Çağ Skolastiklerinin iktisada bakışlarını hakkında verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

II ve III