İktisadi Düşünceler Tarihi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İnsanları çok iyi haz ve elem hesabı yapan birer rasyonel hesap makinesi olarak değil, içgüdüleri, duyguları ve alışkanlıkları olan varlıklar olarak görmek gerektiği aşağıdaki isimlerden hangisi tarafından sistemli bir düşünsel form içinde dile getirilmiştir?


Thorstein Bunde Velben

John Rogers Commons

Gustav Schmoller

Ronald Coase

Elinor Ostom


2.Soru

Fiyatın dikey, miktarın da yatay eksenden yer aldığı bir çizelgede, arz eğrisinin pozitif, talep eğrisinin de negatif eğimli olarak birbirini kestiği grafik, ilk gündeme getiren ve bunu meşhur eden iktisatçılar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Keynes-Marshall

Walras-Marshall

Smith-Marshall

Cournot-Marshall

Edgeworth-Marshall


3.Soru

Keynes'e göre ulusal gelirin, üretim düzeyinin ve istihdamın en önemli belirleyicisi aşağıdakilerden hangisidir?


Toplam arz

Likidite

Toplam talep

Üretim maliyeti

Demografik dağılım


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Monetarizmin kurucusu Milton Friedman"ın görüşlerinden birisi değildir?


Parasal artışların enflasyonist etkileri vardır.

Klasik miktar teorisinde yer alan “paranın dolaşım hızı” sabittir ve istikrarsızdır.

Devlet müdahalelerinde özellikle para politikası alanında gerçekleşen müdahaleler ekonomik dengenin bozulmasına sebep olmaktadır.

Ekonomide temel sorun iktisat ve politika düzeyleri arasındaki ilişkiler içinde piyasaların ve devletin sınırlarının yani işlevlerinin neler olduğunun belirlenmesidir.

Piyasaların kendi kendini tedavi edecek güçleri vardır ve piyasaların kendiliğinden tam istihdamı sağlama ve insanların gereksinimlerini karşılama yeteneğine sahiptir.


5.Soru

  1. Ekonomideki istikrarsızlıklar para arzındaki dalgalanmalardan kaynaklanır
  2. Enflasyonun temel nedeni, para arzının yetersiz olmasıdır
  3. Kısa dönemde para arzı artışları, ekonomiyi gecikmeli etkiler
  4. Para politikası varlıkların nispi fiyatlarını değiştirmek suretiyle reel ekonomiyi etkiler
  5. Piyasa kendiliğinden tam istihdamı sağlama yeteneğine sahiptir

Yukarıda verilen ifadelerin hangileri monetarizmin özelliklerindendir?


IV-V

I-II

I-III

II-III-IV

I-III-IV-V


6.Soru

Ekonomi dalgalanma gösterse dahi Keynes'in oluşabileceğini düşündüğü denge aşağıdakilerden hangisidir?


Tam istihdam dengesi

Eksik istihdam dengesi

Arz-talep dengesi

Fiyat dengesi

Ulusal ekonomi dengesi


7.Soru

Keynes'e göre bir ekonomide satışların ücret düşüşü yoluyla artırılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Ücret düşüşü verimliliği azaltır

Ücretler üretim maliyetini etkilemez

Ücretler talebin kaynağıdır

Ücret düşüşü grevlere neden olur

Hükümetler ücret düşüşüne izin vermezler


8.Soru

Bir ekonomide başkalarının durumunu kötüleştirmeden hiç kimsenin durumunun iyileştirilemeyeceği genel denge durumu ne denmektedir?


Pareto Opitmumu

Tam rekabet Dengesi

Eksik rekabet Dengesi

Ceteris Paribus

Kısmî Denge Yaklaşımı


9.Soru

Sermayenin üreticisine bir birim sermaye daha üretmek için yeterli olan fiyata ne denir?


Sermaye yatırımı

Sermayenin tedarik fiyatı

Sermayenin toplam maliyeti

Sermayenin ortalama verimliliği

Sermayenin marjinal verimliliği


10.Soru


İnsanların tercihlerinde, kendilerine en az maliyet yükleyecek ve en fazla fayda veya kazanç sağlayacak seçenekleri tercih etmeleri durumunu ifade eden ilke hangisidir?


Optimum davranış ilkesi.

Rasyonellik İlkesi.

İktisadi adam ilkesi.

Faydacı olma ilkesi.

Minimum maliyet ilkesi.


11.Soru

Marjinalistlere göre bir malın fiyatı neyi belirler?


Devletin o maldan ne kadar fayda sağlamayı umduğunu

Tüketicinin o maldan ne kadar fayda sağlamayı umduğunu

Söz konusu malın üretimi için geçmişte ne kadar maliyete katlanıldığını

Üreticinin o maldan ne kadar fayda sağlamayı umduğunu

Söz konusu malın üretimi için katlanılan üretim maliyetlerine


12.Soru

Aralarında G. Schmoller ve W. Sobart'ın da bulunduğu, zaman ve mekandan bağımsız bir iktisadi açıklamanın mümkün olmadığını savunan iktisati ekol aşağıdakilerden hangisidir?


Eski Kurumcu İktisat

Tarihçi Okul

Yeni Kurumcu İktisat

Merkantiyalizm

Neo-Klasik İktisat


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para miktarını artırma veya azaltma yöntemlerinden biridir?


Vergilendirme

Zorunlu karşılıklar

Faiz artırımı

Faiz indirimi

Sabit kur uygulaması


14.Soru

I-Korumacı bir ekonomi politikası mevcuttur.  II-Bulllionizm sistemi geçerlidir.  III-Mamul mal ihracatını teşvik eder.  IV-İthalatın engellenmesini savunur. Merkantilizmin dış ticaret politikasıyla ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


III-IV

II-III-IV

I-IV

I-II-III-IV

I-III-IV


15.Soru

Veblen'e göre değişimin temel unsurları aşağıdakilerden hangisidir?


Ahlak ve hukuk

Hukuk ve teknoloji

Teknoloji ve kurumlar

Devlet ve teknoloji

Bilim ve hukuk


16.Soru

Commons'a göre kurumcu iktisatçıların incelediği en küçük birim nedir?


Fayda

Haz

Emek

Meta

İşlem


17.Soru

Keynes ulusal gelir ve istihdam düzeyi arasında nasıl bir ilişki olduğunu varsaymıştır?


Kuvvetsiz

Az kuvvetli

Orta kuvvetli

Kuvvetli

Çok kuvvetli


18.Soru

Marjinalistlere göre değerin nihai kaynağı nedir?


Fayda

İhtiyaç

Kıtlık

Üretim kaynakları

Maliyetler


19.Soru

Çarpan etkisinin büyüklüğü aşağıdaki unsurlardan hangisine bağlıdır?


Faiz oranlarına

Para arzın

Marjinal tüketim eğilimine

Sermayenin marjinal getirisine

Ekonomik beklentilere


20.Soru

Bir varlığın değişim aracına değerinden yitirmeden dönüşebilme kolaylığına ne ad verilir?


Esneklik

Verimlilik

Spekülasyon

Fizibilite

Likidite