İletişim Araştırmaları Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangi nitel çözümleme yöntemi belirli bir gruba ya da topluluğa ait sosyal ilişkilerin, öğrenilen ve paylaşılan inançların, değerlerin ve davranışların tanımlanması ve yorumlanmasıdır?


Etnografik çözümleme

Eleştirel söylem çözümlemesi

Yorumlayıcı çözümleme

Eylem araştırması

Göstergebilimsel çözümleme


2.Soru

Bilimsel araştırmalarda örneklemin sayısal ve niteliksel olarak nüfusu temsil yeteneğinin gözetildiği genelleme türü hangisidir?


Evren genellemesi

Teorik genelleme

Olgusal genelleme

Yöntemsel genelleme

Tümevarımsal genelleme


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi içerik çözümlemesinin amaçlarından biri değildir?


Resmetme amacı

 

Sahiplik politikalarını inceleme amacı

 

Sanal dünya ile karşılaştırma amacı

 

Temsil amacı

 

Medya etkisi araştırmalarına destek amacı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir markaya ilişkin çağrışım ya da projeksiyonlar kullanılan projektif bir tekniktir?

 


Psiko-skeçler

 

Foto seçme

 

Rol oyunu

 

Kolaj

 

Kişileştirme


5.Soru

Gebelikte sigara içmenin bebeklerin sağlığı üzerinde etkisinin araştırıldığı bir bilimsel çalışmada anne-babanın akraba evliliği yapmış olması ya da olmaması hangi tür değişkendir?


Bağımlı

Bağımsız

Mediatör

Moderatör

Etkisiz


6.Soru

Olguların kendi yapısına ve diğer olgularla gösterdiği neden sonuç ilişkilerinin “niteliğine yönelik” tekil gözlemlerden hareketle genelleyici olgusal yargılara ulaşmaya ne ad verilir?


Deneme

Tümdengelim

Keşfetme

Sınama

Tümevarım


7.Soru

Aşağıda verilen tanım eşleşmelerinden hangisi doğrudur?


Birtakım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sistemdir. – Bilim

Teoride önerilen olgular arası ilişkilerden hareketle sınanmak amacıyla belirtilen yargı ifadelerine denir. – Gözlem

Gözlem yoluyla bir hipotezdeki yargının doğruluğunu veya yanlışlığını saptamak amacıyla yapılan testlere denir. - Sınama

Gözlemleyebildiğimiz evrene dair sistemli biçimde veriler elde etmek, elde edilenleri diğer verilerle mantıksal ve anlamlı biçimde ilişkilendirmektir. – Teori

Bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adıdır. - Hipotez


8.Soru

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bir çok alanda araştırma projelerine destek sağlamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Akademik Ar-Ge Desteklerinden biridir?


Proje Pazarları Destekleme Programı
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
Sanayi Ar-Ge Proje Destekleme Programı

9.Soru

“İnsan her şeyin ölçüsüdür” diyerek iletişim ve psikolojideki en önemli kavramlardan birisi olan öznellik kavramını ortaya atan ve herkes için geçerli tek doğru olmadığını belirten düşünür aşağıdakilerden hangisidir?


Aristoteles

Platon

Aristuppus

Protagoras

Sokrates


10.Soru

Eğer bir araştırmada temel amaç var olan sorunun ve bu soruna ilişkin değişkenlerin net olarak ortaya konulması ise bu ne tür bir araştırmadır?


Keşfedici

Betimleyici

Sınıflayıcı

Açıklayıcı

Tanımlayıcı


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri toplama araçlarıyla ilgili bir güvenirlik türü değildir? 


Test-yeniden test güvenirliği 
Paralel formlar güvenirliği 
Kapsam güvenirliği 
İç tutarlılık güvenirliği 
Bölünmüş yarılar güvenirliği 

12.Soru

Hangisi içerik çözümlemesinin amaçlarından biri değildir?


Resmetme Amacı
Sahiplik Politikalarını İnceleme Amacı
Gerçek Dünya İle Karşılaştırma Amacı
Temsil Amacı
İkna amacı

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerik analizinde bilgisayar yazılımları ile gerçekleştirilebilecek işlemlerden biri değildir?


Veri analizinde kodlama

Temaların ortaya çıkarılması

Nitel verilerin sayısal analizi

Bulguların görsel olarak sunulması

Anket uygulaması


14.Soru

Veri toplama araçlarının güvenirliğinin hesaplanırken, veri toplama aracının tek sayılı (1,3,5…) maddelerine verilen yanıtlar ile çift sayılı (2,4,6…) maddelerine verilen yanıtlar arasındaki ilişki düzeyine dayanan güvenirlik türü aşağıdakilerden hangisidir?


İç tutarlılık güvenirliği

Bölünmüş yarılar güvenirliği

Test-tekrar test güvenirliği

Paralel formlar güvenirliği

Puanlayıcılar arası güvenirlik


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yordamsal istatistik tekniği değildir?


Korelasyon

SWOT analizi

Ki-kare

Çoklu regresyon

t-testi


16.Soru

Bir zeka testinin ilk uygulanışında 80, ikinci uygulanışında 130, üçüncü uygulanışında 100 bulunması neyi ifade eder ?


Testin geçerli olduğunu
Testin duyarlı olmadığını
Testin kararlı olmadığını
Testin güvenilir olmadığını
Testin güvenilir olduğunu

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 1947’de yazılan Akıl Tutulması kitabının Frankfurt Okulu üyesi yazarıdır?

 


M. Horkheimer

 

T. Adorno

 

H. Marcuse

 

W. Benjamin

 

L. Lowenthal


18.Soru

Kan grubunuzu öğrenmek için bir sağlık kuruluşuna başvurduğunuzda parmağınızın ucundan bir damla kan alınarak bunun üzerinde test yapılır ve kan grubunuzun ne olduğu size bildirilir. Bu araştırmada parmağınızdan alınan bir damla kan aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?


Evren

Örneklem

Tamsayım

Hipotez

Olgu


19.Soru

I. Araştırmanın güvenirliğinin artırılması,
II. Yanlılığı azaltmak,
III. Tema ve kategoriler arasında karşılaştırılma yapılmasına olanak tanımak,
IV. Küçük ölçekli araştırma sonuçlarının daha büyük örnekleme ulaşılarak yeniden sınanmasına olanak tanımak, Yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri nitel araştırmalarda verilerin sayısallaştırılmasının nedenlerindendir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

I, II ve III

Hepsi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Etki Araştırmalarının özelliklerinden biri değildir?


Güçlü ve minimum etki tartışmaları iletişim araştırmalarını şekillendirmiştir.

Medyanın insanların düşüncelerin şekillenmesindeki en güçlü araçlardan biridir.

İletişim kitleleri kontrol altında tutmak ve yönlendirmek için bir araç olarak görülmektedir.

Birey iletişim araçları karşısında edilgen bir nesne konumundadır.

Bireyle içinde yer aldıkları grubun etkisinde daha çok kalmaktadırlar.