İnsan Kaynakları Yönetimi Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Y işletmesinde bir işin tanımlarına karşılık verilen ücretin personeli memnun etmediği tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında kurulan ücret yapısının adil olmadığı anlaşılıp, ücret yönetim sisteminde eksikliklerin olduğu görülmüştür. Ayrıca iş tanımlarının yapılan işi yansıtmadığı ortaya çıkmıştır. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin öncelikli yapılması ile bu sorun ortadan kalkabilir?


İş analizine bağlı olarak iş tanımlarının yapılması
İş değerlemesine bağlı olarak iş tanımlarının yapılması
Performans değerlemesinin yapılması
İş analizine bağlı olarak iş değerlemelerinin yapılması
İş analizine bağlı olarak personel değerlemelerinin yapılması

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ortak performans kriterlerine ve standartlarına dayalı yöntemlerden değildir?


Davranışsal skalaları

Dinamik sorunlar eğitimi

Geleneksel değerleme skalaları

Kritik olay yönetimi

Kontrol listesi yöntemi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işe alıştırma eğitiminden sonra verilebilecek eğitim ve geliştirme arasında yer alır?


Çalışana işletmeye yeni alınan bir makinenin nasıl çalışacağını öğretme
Çalışana iş güvenliği hakkında bilgi verme
Çalışana işletme çalışanlarının davranış biçimleri hakkında bilgi verme
Çalışana işletmenin fiziki ve sosyal altyapısı hakkında bilgi verme
Çalışana çalışma ortamını tanıtma

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans standartlarının SMART özelliklerinden biridir?


Belirsiz olması
Zaman sınırlı olması
Ölçülemez olması
Ulaşılamaz olması
Gerçekleşemez olması

5.Soru

Personelin bilgisini, personelin  özellikle  liderlik, inisiyatif alma, ekip çalışması, karar verme ve sorun çözme, esneklik gibi niteliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Size göre bu nitelikleri geliştirebilmek üzere hangi performans kriterlerinin üzerinde durmalıdır?


Kişilik O¨zelliklerine Dayalı Kriterler 

Davranışlara Dayalı Kriterler

C¸ıktılara Dayalı Kriterler

Demografik kriterler

Yetkinliklere Dayalı Kriterler


6.Soru

Başlıca ceza yöntemleri aşağıdakilerden hangileridir?
I. Uyarma
II. Kınama
III. Ücret kesme
IV. Geçici işten uzaklaştırma
V. İşten çıkarma


Yalnız I

Yalnız II

I – II

I – II – III – IV – V

III – IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performansın en önemli unsurlarından biri değildir?


Kişilik özelliklerine dayalı kriterler
Aynı çalışanlarla devam etmek
Davranışlara dayalı kriterler
Yetkinliklere dayalı kriterler
Çıktılara dayalı kriterler

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uygulamada gözlenen başlıca ceza türlerinden değildir?


Uyarma
Kınama
Ücret kesme
Geçici işten uzaklaştırma
Disiplin cezası verme

9.Soru

Bir kuralın ihlalinde hangisi ilk cezalandırma yöntemidir?


Kınama
İşten çıkartma
Geçici işten uzaklaştırma
Uyarma
Aylık Maaşını kesme

10.Soru

Personelin kural dışı davranışlarını ceza vermeden düzeltmeyi amaçlayan, ceza yerine danışmanlık (rehberlik) yöntemini kullanan disiplin yaklaşımına ne ad verilir?


Önleyici disiplin
Düzeltici disiplin
Ceza
Kural ihlali
Yapıcı disiplin

11.Soru

3. grup suçlarda ilk suçta aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?


İşten çıkarma
Geçici işten uzaklaştırma
Kınama
Yer değiştirme
Uyarma

12.Soru

I. Hırsızlık II. Uyuşturucu kullanma III. Cinsel saldırı IV. İşe geç gelme V. İzinsiz işe gelmemeYukarıdaki suçlardan hangisi/hangileri için kademeli cezalandırma sistemi uygulanır?


Yalnız I
Yalnız II
I-II-III
Yalnız IV
IV-V

13.Soru

Personel seçme sürecinde mülakat yapan kişinin kendi konuşma süresine dikkat etmesi gereken aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Mülakatın planlanması
Mülakatın hazırlanması
Mülakata çağrı
Mülakatın değerlendirilmesi
Mülakatın yürütülmesi

14.Soru

İş değerlemesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


İş değerlemesi aslında personelin değerlendirilmesidir; personelin işini nasıl yaptığı önemlidir.
İş değerlendirmesi çalışmalarının her aşaması gizlilik içinde gerçekleştirilmelidir.
İş değerlendilmesi çalışmalarında eşit işe eşit ücret ilkesinin geçerli olmadığı unutulmamalıdır.
İş değerleme komitesi sadece teknik bilgi ve becerisi açısından değil, aynı zamanda güvenilir kişiliğe sahip olup olmadıkları ve personel tarafından da böyle tanınmaları açısından da değerlendirilmelidirler
İş değerleme çalışmasının üst yönetim tarafından benimsenmesi önemlidir; her kademedeki personelin bilgilendirilmesi gereksizdir.

15.Soru

Çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelen disiplin yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Önleyici disiplin
Düzeltici disiplin
Yapıcı disiplin
Ceza
Rehberlik

16.Soru

İşler, puan aralıklarına bölünür ve her puan aralığı için bir ücret aralığı tanımlanır. Bunun sonucunda grafik üzerinde meydana gelen dikdörtgene ne ad verilir?


Ücret basamağı
Ücret aralığı
Asgari ücret
Ücret bandı
Ücret endeksi

17.Soru

S-Specific M-Measurable A-Achievable R-Reasonable T-Time-Bound Yukarıda sıralanmış terimler hangi sorunun cevabı niteliğindedir?


Performans değerleme sürecinin aşamaları
Performans değerlemesi yapılırken karşılaşılan hatalar
Bireylerin kariyer seçimini etkileyen unsurlar
Bireysel kariyer planlaması aşamaları
Performans standartlarının sahip olduğu özellikler

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sayısal olmayan iş değerleme yöntemlerinden biridir?  


Sıralama
Faktör karşılaştırma
Ücret aralığı
 Anahtar işler
Puan verme

19.Soru

I. Kurallardan habersiz olmaII. Kuralları yanlış anlamaIII. Kasıtlı davranışIV. Bireysel amaçları hedeflemeV. Motivasyon eksikliğiYukarıdakilerin hangileri işletmelerde personelin kurallara uymamasının nedenleri arasında yer almaktadır?


Yalnız I
I ve II
I, II, III ve V
I, II, III ve IV
I, II, III, IV, V

20.Soru

İşkolu ve işyeri ayrımı yapmaksızın aynı meslekte çalışan işçileri bir araya getiren sendikalar aşağıdakilerden hangisidir?


İşkolu Sendikaları

Konfederasyon

Meslek Sendikaları

İşyeri Sendikaları

Federasyon