İstatistik 2 Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ortalaması 50 ve varyansı 16 olan 256 birimlik bir rassal örneklemin ait olduğu evrenin ortalamasının %95 güvenle tahminlenmesinde alt sınır değeri kaça eşittir?


45.16
46.56
48.26
49.51
52.15

2.Soru

Bir hipotez testinde örneklem istatistiğinin değeriyle evrenin, sıfır hipotezinde ifade edilen değeri arasındaki farkın standartlaştırılmış değerine ne ad verilir?


Sıfır hipotezi
Örneklem istatistiği
Test istatistiği
Kritik değer
I. tip hata

3.Soru

İki ya da daha fazla bağımsız örneklemin, aynı anakütleden seçilip seçilmediğinin araştırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi
Ki-kare ilişki testi
Kontenjans katsayısı

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hipotez testi sürecinin adımlarından biri değildir?


Hipotezlerin ifade edilmesi
Sebep-sonuç ilişkisinin kurulması
Test istatistiğinin belirlenmesi
Anlamlılık düzeyinin belirlenmesi
Örneklerin seçilmesi ve verilerin derlenmesi

5.Soru

Tanımlanan evrenden seçilen rassal örneklemden hesaplanan istatistikler yardımıyla, bu evrenin uyduğu dağılımın parametre değerlerini araştırmaya aşağıdakilerden hangisi denir?


Tahminleme
Değişken
Olasılık
Aritmetik ortalama
Parametre

6.Soru

n hacimli bir örneklemin ait olduğu evreni temsil edip etmediğinin araştırılması istendiğinde kullanılacak test istatistiği nedir?


Ki-Kare uygunluk testi
Ki-Kare bağımsızlık testi
z testi
t testi
Ki-Kare homojenlik testi

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tanımlanan bir evrenden rassal olarak seçilen n=44 hacimli, mümkün bütün örneklemler için hesaplanan p istatistiğinin oluşturduğu dağılımdır.


Ortalamalar örnekleme dağılımı

n=44 hacimli örneklemenin evrene oranı

Örnekleme ortalamaları arasındaki farkın olasılığı

Oranlar örnekleme dağılımı

Örnekleme oranları arsındaki farkın oranı


8.Soru

Evrenin sonsuz olmasının örnekleme yapmayı gerektirmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda tamsayım mümkün olmaz.
Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda tahminleme yapılamaz.
Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda tamsayım için yüklü bir maliyet ortaya çıkar.
Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda incelenecek birim sayısının sınırlı olması durumu ortaya çıkar.
Tanımlanan evrenin sonsuz evren olması durumunda evreni oluşturan birimler daha değişken hale gelirler.

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örneklemeyi gerekli kılan nedenlerden biri değildir?


Zaman
Maliyet
Doğru veri elde etme
Evrenin sonsuz olması
Daha çok veri elde etme

10.Soru

Bir spor okulunun giriş sınavına katılan kız ve erkek adayların başarı durumları hakkında bir araştırma yapılıyor. Bu amaçla sınava katılan kızlardan rasgele seçilen 64 kişilik örneklemin ortalaması 120 puan, standart sapması 16 puan, erkeklerden rasgele seçilen 100 kişilik örneklemin ortalaması ise 126 puan, standart sapması 20 puandır. Buna göre kız ve erkek öğrencilerin başarısı arasında fark olup olmadığı %95 güven düzeyi ile test edilmek istenmektedir. Bu hipotez testi için hesaplanan test istatistiği değeri aşağıdakilerden hangisidir?


3
2.7
2.5
2.3
2

11.Soru

Birden çok örneklemin aynı evrenden çekilip, çekilmediğinin belirlenmesi için yapılan teste ne ad verilir?


Ki- kare bağımsızlık testi
Ki- kare homojenlik testi
Büyük örneklem oran testi
Büyük örneklem aritmetik ortalama testi
Ki- kare uygunluk testi

12.Soru

Bir rassal örneklemden hesaplanan istatistikler yardımıyla, ilgili evrenin parametre değerinin araştırılmasına ne denir?


Evren parametresi
Noktasal istatistik
Tahminleme
Aralık tahminlemesi
Nokta tahminlemesi

13.Soru

Araştırma bütçesinin 3.400 TL ile sınırlı olduğu bir araştırmada, sabit maliyet 1000 TL ve örnekleme seçilecek her örnekleme birimi için maliyet ise 100 TL dir. Bu bütçeyle oluşturulabilecek örneklem hacmi en fazla kaç birim olabilir?


240 birim
2400 birim
340 birim
140 birim
200 birim

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel hipotezi açıklamaktadır?


İstatistiksel hipotez bir dağılımın evren parametresine ilişkin bir önermedir.
İstatistiksel hipotez karşılaşılan özel bir önermedir.
İstatistiksel hipotez bir varsayımdır.
İstatistiksel hipotez bir sayıdır.
İstatistiksel hipotez bir kütledir.

15.Soru

Normal dağılıma sahip bir evrenden rassal olarak seçilen 100 birimlik bir örneklemin ortalaması 56, standart hatanın tahmini değeri 1,2’dir. Evren ortalaması 53 ise ortalamanın dönüştüğü z değerinin sağında kalan bölgenin oranlanmış alanı kaçtır?


0.0062
0.4893
0.4938
0.5000
0.9893

16.Soru

15000 kişinin hasta dosyası bulunan bir hastanede 500 kişinin dosyasını sistemetik örnekleme yöntemi ile seçecek olursak ilk sayı 8 olmak üzere aşağıdakilerden hangisi çıkan sonuçlar arasında yer almaz?


8
38
68
99
98

17.Soru

Sayısal olmayan iki değişken arasındaki ilişkinin düzeyini ölçmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?


Ki-kare bağımsızlık testi
Ki-kare uygunluk testi
Ki-kare homojenlik testi
Ki-kare ilişki testi
Kontenjans katsayısı

18.Soru

Ki-kare uygunluk sınamasının esası aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?


Ele alınan nitel değişkenler arasında bir ilişki olup- olmadığını araştırmaktır.
n hacimli bir örneklemin ana kütleyi iyi temsil edip-etmediğini araştırmaktır.
Ele alınan nicel değişkenler arasında bir ilişki olup- olmadığını araştırmaktır.
İki yada daha fazla sınıflı iki nitel değişken arasında bağımsızlık olup- olmadığını incelemektir.
İki yada daha fazla bağımsız örneklemin aynı evrenden seçilip- seçilmediğini araştırmaktır.

19.Soru

Bir okulda öğrencilerin ortama başarı notu 65'dir. Başarıyı arttırmak için yeni bir öğretim yöntemine geçilmesi düşünülmektedir. Bu yeni yöntem, 64 öğrencilik bir sınıfa uygulanmış ve bunun sonucunda, ortalama başarı notu 70 puan ve standart sapmasının 16 puan olduğu belirlenmiştir. Anlam düzeyi 0,05 olduğuna göre, bu sınamada test istatistiği aşağıdakilerden hangisidir?


t = -1,5
z = -2,5
t = 1,95
z = 1,96
z = 2,5

20.Soru

Bir araştırmanın bütçesi 3000 TL, bu araştırma için sabit maliyet ise 1000 TL’dir. Her bir örnekleme birimi için değişken maliyet 10 TL olarak verildiğine göre, bu araştırmada oluşturulabilecek örneklem hacmi en fazla kaç olabilir?


10
50
200
300
400