Kurumsal Kimlik Ve İmaj Yönetimi Final 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda markaya dair verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Marka; pazarlama ve reklam faaliyetlerinin odak noktasıdır

Marka, insanoğlunun kendisini diğer kişilerden farklı hatta üstün kılabilmek için harcadığı enerjinin bir simgesi olarak düşünülebilir

Markalar bağlı oldukları firmayı ve ürünlerini temsil ederler ve belli bir marka imajını yansıtırlar

Bir marka sadece logo veya isim olmanın da ötesinde kurum ve ürünleri hakkında tüketicinin taşıdığı duygu ve düşüncelerin ifade edilmesi, aktarılmasıdır

Marka, tüketiciye ve tüketicinin satın alma karar sürecine etki etmez


2.Soru

“Kurum içi değerler, inançlar ve kurum mirasını bünyesinde barındıran temel varsayımlar ve bunların anlamının kurumun üyelerine aktarılması” aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Stratejik vizyon

Kurum kültürü

Kurumsal imaj

Kurum kimliği

Kurum itibarı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurumsal imaj için gerekli değildir? 


Güçlü bir finansal duruma sahip olmak

Olumsuz izlenimleri değiştirmek

Hedef kitlenin güvenini arttırmak

Sosyal sorumluluk bilinci taşımak

Hedef kitleyi eğitmek


4.Soru

I. Ulaşmak istenilen durumun analizi yapılır.
II. İstenilen imaja uygun örgüt kimliği tedbirleri uygulanır
III. İmaj değişikliği analizi yapılır.
IV. Mevcut durum analizi yapılır.
İmaj oluşturma sürecini doğru şekilde tanımlayan sıralama aşağıdakilerden hangisidir?


I-II-III-IV

IV-I-II-III

III-I-II-IV

IV-III-I-II

II-IV-I-III


5.Soru

Tüm alanları kapsayan bir üst imaj olarak adlandırılabilen imaj türü hangisidir?


Marka imajı

Ayna imajı

Şemsiye imaj

İstenen imaj

Kurumun kendi algıladığı imaj


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum kimliğini oluşturan unsurlardan biri değildir?


Kurumsal davranış

Kurumsal kültür

Kurumsal görünüm

Kurum felsefesi

Kurumsal iletişim


7.Soru

Hedef kitlenin psikolojik özelliğine, sosyo-kültürel yapısına, görüşlerine vb. konularda araştırmalar hangi aşamada yapılmaktadır?


Hedef saptama

Mevcut durumun analizi

Seçim yapma

Tedbir alma

Kontrol


8.Soru

Kurum içinde paylaşılan değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak ifade edilen terim aşağıdakilerden hangisidir?


Kurum kültürü

Kurum kimliği

Kurumsal davranış

Kurumsal görünüm

Kurumsal iletişim


9.Soru

I- İnsanın zihninde bir kişi, kurum ya da ürün hakkında geliştirdiği bilişsel ve psikolojik bir resimdir.
II- Şirket hakkındaki inançların ve duyguların bütünüdür.
III- Kuruma atfedilmiş gerçeklik, dürüstlük, sorumluluk gibi değerler toplamıdır.
IV- İmgeleme yoluyla zihinde canlandırılan nesne, kavram, durum ve sembollerdir.
Yukarıdakilerden hangileri imaj kavramıyla ilgilidir?


I-II

I-IV

II-III

II-IV

III-IV


10.Soru

Mimari, büyüklük, genişlik gibi özellikler kurumsal imaj oluşmasının hangi boyutunu anlatır?


İmajın kendiliğinden oluşması

İmajın kazara oluşması

İmajın ün yoluyla oluşması

İmajın şekil yoluyla oluşması

İmajın deneyim yoluyla oluşması


11.Soru

Hangisi marka imajını oluşturan nesnel unsurlardandır?


Fiziksel kişilik

Zihinsel kişilik

Duygusal kişilik

Yaşam tarzı

Satış sonrası hizmet


12.Soru

Marka ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Tüketicinin satın alma karar sürecini etkiler

Sadece logodan ibarettir

Somut ürünlerin birbirinden ayrılmasını sağlar

Bağlı bulundukları firmayı temsil eder

Belli bir imajı yansıtır


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir kurum imajı oluşturmak için gerçekleştirilmesi gereken unsurlardan biri değildir?


Somut imaj oluşturmak

Alt yapı kurmak

Dış imaj oluşturmak

İç imaj oluşturmak

Soyut imaj oluşturmak


14.Soru

Kurumun vizyonu ve misyonu, yönetim anlayışları, yapısal niteliği gibi unsurlar kurumsal imajın hangi temel belirleyici unsurları arasında yer alır?


Alt yapı unsuru

Dış imaj unsuru

İç imaj unsuru

Soyut imaj unsuru

Somut imaj unsuru


15.Soru

I. Uyumlu bir işbirliği
II. Şeffaf bir iletişim
III. Merkeziyetçiliğin kaldırılması
IV. Sermaye ve kazanca katılımın sağlanması
Yukarıda sıralanan unsurlar aşağıdakilerin hangisinin oluşturulmasında etkili olan yapı taşlarını ifade etmektedir?


Kurum kimliği

Kurum kültürü

Kurum felsefesi

Kurum iletişimi

Kurum davranışı


16.Soru

Kurum kimliği ve imajı arasındaki farklılıkları ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kurumsal imaj zihinseldir; kimlik ise fizikseldir

 

Kurum imajı hedef kitlenin kurum hakkındaki soyut düşünceleridir.Kurum kimliği soyuttur.

 

İmaj var olan, kimlik ise olması istenendir

 

Kurum imajı değişik kişilerde aynı etkiyi, kurum kimliği ise ayrı etkileri yaratır

Kurum imajı gönderici kaynağın sorumluluğundadır. Kurum kimliği ise kurumun hedef kitledeki görünümünü merkeze alır


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal imaj yönetimi aşamaları arasında yer almaz?


Araştırma ve değerlendirme

Stratejik planlama ve geliştirme

Yaratıcı çalışma

İzleme ve yönetme

Uyum mecburiyeti


18.Soru

Bir kurumun anahtar değerleri, davranışları ve tutumları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


İmaj

Marka imajı

Vizyon

Kültür

Misyon


19.Soru

Kurumun merkezi ve dağıtım kanalları, marka imajını oluşturan nesnel unsurlardan hangisi ile ilgilidir?


Ürünün tipi

Kurumun pazardaki yeri

Satış yeri

Dağıtım tarzı

Ticari yerleşim


20.Soru

I. Örgüt kimliği tedbirlerinin uygulanması
II. Mevcut durumun analizi
III. İmaj değişikliği analizi
IV. Ulaşılmak istenen durumun analizi
V. Örgüt kimliği tedbirlerinin seçilmesi
İmaj oluşturma süreci aşağıdakilerin hangisinde doğru sıra ile verilmiştir?


V, I, IV, III, II

III, II, V, I, IV

II, IV, V, I, III

V, IV, III, II, I

III, II, IV, V, I