Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ara 4. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I.Rekabeti düzenleyen yasalar

II.Tüketiciyi koruyan yasalar

III.Çalışanların memnuniyetini koruyan yasalar

IV.İşletmeyi koruyan yasalar

V.İşletmenin yönetim yapısını düzenleyen yasalar

İşletmelerin uymaları gereken yasalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve IV

I, II ve III


2.Soru

Carroll'un kurumsal sosyal sorumluluk stratejilerine göre hangisi yasal yükümlülükleri minimum düzeyde gerçekleştirmeyi açıklamaktadır?


Reddetme stratejisi

Savunma stratejisi

Uyumlaşma stratejisi

Ön görücü strateji

Vatandaşlık stratejisi


3.Soru

Haksız rekabet ihlalleri, rakipleri, müşterileri, meslek kuruluşlarını ve ulusal ekonomiyi korumak amacıyla düzenlenen yasalar hangi yasal sorumluluk başlığı altında ele alınmaktadır?


tüketiciyi koruyan yasalar
rekabeti düzenleyen yasalar
çevreyi koruyan yasalar
eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar
hissedarlarla ilgili yasalar

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışı aşamalarından birisi değildir?


Ekonomik sorumluluk

Yasal sorumluluk

Ahlaki sorumluluk

Kurumsal sorumluluk

Gönüllü sorumluluk


5.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluğun dört boyutta incelenebileceğini ifade eden Carroll'un modelinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?


Gönüllü sorumluluklar
Ahlaki sorumluluklar
Yasal sorumluluklar
Bireysel sorumluluklar
Ekonomik sorumluluklar

6.Soru

Sorumluluklarla ilgili bilgi veren şirket yöneticisi yasalarda yer almayan bir sorumluluk türünden bahseder. İyi bir vatandaş olmanın ve dürüstlüğün önemine değinen yönetici hangi sorumluluk türüne vurgu yapmaktadır?


Ekonomik sorumluluk
Yasal sorumluluk
Gönüllü sorumluluk
Ahlaki sorumluluk
İşletme içi Sorumluluk

7.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının gelişiminde içsel ve dışsal faktörler etkili olmaktadır. Hangisi ülkelerinin politik yapılarının ve politik çevre faktörlerinin kurumsal sosyal sorumluluğa etkisini açıklamaktadır?


Pazara ulaşım

Kurumsal yönetim boşlukları

Yatırım teşvikleri

Politik reform

Kültürel gelenek


8.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk konusu bağlamında düşünüldüğünde bir kurumun aşağıdaki faaliyetlerinin hangisinin ekonomik performansına etki etmeyeceği söylenebilir?


Ekonomik faaliyetleri

Politik faaliyetleri

Yasal faaliyetleri

Ahlaki faaliyetleri

Gönüllü faaliyetleri


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk noktasında kurumların topluma destekte bulunduğu alanlardan birisi değildir?


Eğitsel düzenleme

Sağlık farkındalığı

Çevre duyarlılığı

Ekonomik kazanç

Kültürel etkinlik


10.Soru

İşletmelerin genel olarak dört aşamadan oluşan bir sosyal sorumluluk anlayışlarının olduğunu söyleyebiliriz. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temelde en önemli varlık nedeni olarak kabul edilen sorumluluğudur?


Gönüllü sorumluluklar
Ahlaki sorumluluklar
Yasal sorumluluklar
Ekonomik sorumluluklar
Toplumsal sorumluluklar

11.Soru

Ekonomik Gelişme Komitesinin üç eşmerkezli halka modelinin orta halkasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?


Ekonomik sorumluluklar

Etik sorumluluklar

Stratejik sorumluluklar

Çalışan haklarına yönelik sorumluluklar

Toplumsal çevreyi geliştirme sorumlulukları


12.Soru

Carroll’un geliştirdiği sosyal sorumluluk piramidine göre; işletmelerin birincil önceliğe sahip sorumluluğu aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?


Ekonomik sorumluluk

Yasal sorumluluk

Gönüllü sorumluluk

Ahlaki sorumluluk

Kurumsal sorumluluk


13.Soru

Okulunda başarılı bir öğrenci olan Ali, maddi sıkıntılardan dolayı 15 yaşında B kurumunda çalışmaya başlamıştır. Kurumda çalışmaya başladığı sırada Ali’ye 8 saat çalışacağı ve bunun üzerine isterse ücretini alarak mesai yapacağı söylenmiştir. Ali işe girerken iki yıl boyunca aynı işte çalışılmadığında bir hak elde edemeyeceğine yönelik bir sözleşmeye imza atmıştır. Bir yıl boyunca bu şekilde çalışan Ali, iki yılın dolmasına iki ay kala ustabaşısının isteği üzerine 10 saat ’in üzerinde çalışmakta ancak 8 saatlik ücret almaktadır.

Ali’nin yaşamış olduğu örnek olayda çalışanların yasal hakları bağlamında düşünüldüğünde kurum yaptıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?


Ali’yi rızasıyla çalıştırmaktadır.

Ali’ye çalıştığı saatin ücreti ödenmektedir.

Yasal çalışma saatleri dışında çalıştırılmaktadır

Ali’nin sendika kurma hakkını elinden almıştır.

İşçi çalıştırma saatlerine uymaktadır.


14.Soru

Mehmet Bey işletmesinde bir takım kurallara dikkat etmeye çalışmaktadır. 1. 18 yaşın altındaki çocukları çalıştırmamaktadır. 2. Çalışanlarını haftada 48 saatten fazla çalıştırmamaktadır. 3. Fazla mesailer haftalık 14 saati geçmemektedir. Mehmet Bey'in uygulamalarından hangisi doğrudur?


1 ve 2
Yalnız 1
Yalnız 2
2 ve 3
1 ve 3

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketicilerin yasal sorumluluklarından biridir?


Yeni iş alanları yaratmak
Yaratıcılığı teşvik etmek
Vatandaşların ekonomik çıkarlarını çeşitlendirmek
Gerçek değerde mal ve hizmet üreterek müşterileri tatmin etme
Sendika Kurma ve Toplu Pazarlık Hakkı

16.Soru

İşletmenin ekonomik faaliyetlerini sürdürürken uyması gereken ilkeler ve değerler aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenmektedir?


Müşteriler

İşletme çalışanları

İşletme sahibi

Yasa koyucular

Meslek kuruluşları


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birincil sosyal paydaşlardan biridir?


Müşteriler

STK

Devlet

Medya

Rakip


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal sorumluluk modellerinden biri değildir?


Wartick ve Cochran Sosyal Sorumluluk Modeli

Wood’un Sosyal Performans Modeli

Homans ve Blau'nun sosyal değişim modeli

Davis’in Sosyal Sorumluluk Modeli

Frederick’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Modeli


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dünyada kurumsal yönetişim ilkeleri olarak kabul edilen ilkelerden birisi değildir?


Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Sorumluluk

Adaletlilik

Borçlanma


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurum içi paydaşlardan biridir?


Devlet

Çalışanlar

Rakipler

Sendikalar

Tedarikçiler