Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Türkiye'de kurumsal sosyal sorumluluğun gelişimine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk örneklerdendir?


Sivil toplum kuruluşları

Darrüşşafaka vakfı

Dernek yapılanmaları

Kızılay vakfı

Ahilik teşkilatı ve lonca yapılanması


2.Soru

Çalışanlarına adil ücret ödeyen, onların çalışma hakkına saygı gösteren, onların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayarak çalışma hayatının kalitesini yükselten bir işletme, hangi sorumluluk alanına uygun davranmaktadır?


Ekonomik Sorumluluklar
İşletme Dışı Sorumluluklar
Gönüllü Sorumluluklar
İşletme İçi Sorumluluklar
Yasal Sorumluluklar

3.Soru

İşletmelerin öncelikli olarak gerçekleştirmeleri geren sorumluluk hangisidir?


Yasal sorumluluklar
Ekonomik sorumluluklar
Ahlaki sorumluluklar
Gönüllü sorumluluklar
Kurumsal sorumluluklar

4.Soru

Kurumlarda paydaş yönetimi kim veya kimler tarafından yerine getirilmelidir?


Personel

Birim şefleri

Dış hissedarlar

Yönetim kurulu

Tedarikçiler


5.Soru

Kurumsal yönetişim  ilkelerinden hangisi " Şirketin mali durumu, performansı, mülkiyeti ve
yönetimi ile ilgili hususlar dahil olmak üzere şirketle ilgili tüm konularda zamanında ve doğru
bilgilendirme yapılmalıdır" ilkesini kapsar?


Hissedar haklarının korunması

Hissedarlara eşit davranılması

Kamunun aydınlatılması ve saydamlık

Diğer menfaat gruplarının rolleri

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluğu


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kurumların yasal sorumluluklarından biridir?


Kurallara uyan bir kurumsal vatandaş olması

Karlılığa yönelmek

Rekabet pozisyonunu koruyabilmek

Yüksek verimlilikte iş işleyişi sağlamak

Sürekli karlı çalışan bir işletmeyi başarılı bir kurum olarak kabul etmek


7.Soru

İşletmenin toplum ile ilişkisine yöneticilerin tarafından bakan bir yaklaşım olarak işletmenin toplumsal baskılara yanıt verebilme kapasitesine ne ad verilir?


CSR1

CSR3

CSR5

CSR2

CSR4


8.Soru

Aşağıdaki konulardan hangisi uygun bir KSS değerlendirme sürecinde yer almaz? 


Kurumu etkileyen veya ondan etkilenen önemli KSS konuları 

Paydaşların gelecek planları

Mevcut KSS ile ilgili yaklaşımlar

İç ve dış yönlendiricilerin daha sistematik KSS yaklaşımı üstlenmek üzere kurumu motive etmesi

Kurumun değerleri


9.Soru

İşletmelerin uymaları gereken yasalar, rekabeti düzenleyen yasalar, tüketiciyi koruyan yasalar, çevreyi koruyan yasalar ve eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar ve hissedarlarla ilgili yasalar olmak üzere beş başlık altında incelenebilir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında işletmelerin yasal sorumluluklarının hangi sorumluluk alanıyla yakından ilişkili olduğu söylenebilir?


Gönüllü sorumluluklar
Ahlaki sorumluluklar
Ekonomik sorumluluklar
Toplumsal sorumluluklar
Çevresel sorumluluklar

10.Soru

İşletmenin temel hedeflerinden biri olarak çalışanların motivasyonlarını sağlayarak onların daha etkin ve verimli çalışmalarını sağlaması hangi sorumluluk alanına girmektedir?


Hissedarlara karşı sorumluluklar
Müşterilere karşı sorumluluklar
Topluma karşı sorumluluklar
Rakiplere karşı sorumluluklar
Çalışanlara karşı sorumluluklar

11.Soru

Rakibinin ticari sırlarını ele geçiren A şirketi, rakibini kötüleyerek ticari kazanç sağlamaya çalışmaktadır. Bu durumda A şirketi aşağıdaki yasalardan hangisini ihlal etmektedir?


Rekabeti düzenleyen yasalar
Tüketiciyi koruyan yasalar
Çevreyi koruyan yasalar
Eşitlik ve güvenliği sağlayan yasalar
Sağlık ve güvenlik

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Carroll’un, dört boyuttan oluşan bir sosyal sorumluluk modeli içerisindeki sorumluluklardan biri değildir?


Yasal Sorumluluklar
Etik Sorumluluklar
Temel Sorumluluklar
Hayırseverlik Sorumlulukları
Ekonomik Sorumluluklar

13.Soru

Kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi geliştirmede yeni fırsatlardan yararlanmayı, belli anahtar paydaşların ihtiyaçlarına hitap edebilmeyi deneyebilme ve kurumun işleyiş sürecindeki boşlukları tespit edilebilme hangi aşamayı açıklamaktadır?


Odak alanları

Yön

Yaklaşım

Koordinasyon

Kontrol


14.Soru

Açlık ve yetersiz beslenme, fakirlik, engelliler ve işsizlik gibi sorunlar şirketlerin hangi sorumluluklarına girmektedir?


Müşterilere karşı sorumluluklar
Topluma karşı sorumluluklar
Pay sahiplerine karşı sorumluluklar
Çevreye karşı sorumluluklar
Tedarikçilere karşı sorumluluklar

15.Soru

Örgütsel araştırmacılar dört farklı kurumsal sosyal sorumluluk tespit etmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Carroll'a göre olan sınıflamanın içerisindedir ?


Hissedar Stratejisi

Özgecil Strateji

Öngörücü Stratejisi

Vatandaşlık stratejisi

Karşılıklılık Stratejisi


16.Soru

İşletmelerin belirli zamanlarda elde ettikleri kazançların bir bölümünü vergi olarak ödemesi hangi sorumluluğunun bir gereğidir?


Topluma Karşı Sorumluluklar
Müşterilere Karşı Sorumluluklar
Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
Pay Sahiplerine Karşı Sorumluluklar
Devlete ve Yerel Yönetimlere Karşı Sorumluluklar

17.Soru

• Sosyal eylemlerin ürün maliyetlerine yansıtılmasıyla fiyatlar artar, bu da pazar kaybına neden olabilir.
• Sosyal eylemler için yeni insan kaynağına ihtiyaç duyulabilir.
• İşletme sahiplerinin, ortaklarının veya yöneticilerinin sosyal konulara fazla duyarlı davranmaları,örgütsel amaçlardan uzaklaşılmasına neden olabilir

Yukarıda verilen açıklamalar sosyal sorumluluğun kurumlar açısından hangi özelliklerini açıklamaktadır.


Bütünleştirmesi

İlişkileri

Avantajları

Dezavantajları

Farklılaşmaları


18.Soru

Hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun modern yaklaşımında öne çıkan kavramdır?


Müşteri

Kurum

Kurum yöneticisi

Personel

Toplum


19.Soru

Aşağıdakilerin hangisi KSS değerlendirme sürecinde yer alamaz?


KSS Liderlik Ekibinin Oluşturulması

Üst yönetimin ve çalışanların desteğini sağlanması

Bir KSS Tanımının Yapılması

Kurumsal Belgeler, Süreçler ve Faaliyetlerin Gözden Geçirilmesi

Paydaşların tanımlanması ve katılımının sağlanması


20.Soru

I.Eğitilme hakkı

II.Bilgi edinme hakkı

III.Örgütlenme ve temsil edilme hakkı

IV.Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ve ya hangileri Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından belirlenen tüketicilerin sahip olması gereken temel haklardandır?


Yalnız II

Yalnız III

II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV