Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hastalıkların sınıflandırılması ve kodlanması için WHO tarafından geliştirilmiş olan sisteme ne ad verilir?


ILO

DRD

ICD

HRG

TİG


2.Soru

Teorik olarak var olduğu düşünülen bir ilişkinin pratikte ne ölçüde var olduğunun değerlendirilmesi veri toplamada nasıl bilinir?


Yapısal Geçerlilik

İçerik geçerliliği

Kriter geçerliliği

Yapısal geçerlilik

öngörü geçerliliği


3.Soru

I.   Araştırmacının müdahalesiII.  Gruplara atama durumuIII. Neden-sonuç ilişkisinin kurulabilmesi. Yukarıdaki özelliklerden hangisi/hangileri gözlemsel ve yarı deneysel araştırmalarda aynı şekilde gözlemlenebilmektedir?


Yalnız I

I ve II

Yalnız II

II ve III

Yalnız III


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Kanıta dayalı tıp ile kanıta dayalı sağlık yönetimi uygulamaları" arasındaki usül ve tarz farklarından biri değildir?


Klinik kararlar için kullanılacak kanıtları bulmak hekimlerin görevidir. 

yönetsel konulardaki araştırma türleri arasında amaca uygunluk için hiyerarşik bir güç sıralaması gerekmez.

kanıta dayalı tıbbi uygulamaların sonuçlarının başarılı olup olmadığını kısa sürede görmek mümkündür. 

yönetsel kararlar ve klinik amaçlı kararların kanıtları nitelik ve ikna edicilikleri açısından farklı olabilmektedir.  

sağlık yöneticilerinin kendi aralarındaki iletişim hekimlerle olan iletişimlerini olumlu etkileyebilmektedir. 


5.Soru

Sağlık ve yönetimle ilgili araştırmalarda incelenen konu ile ilgili olarak yanıt aranan baş- lıca araştırma soruları genellikle, “neden”, “nasıl” soruları ile “ne”, “ne kadar” soruları kapsayan veri toplama yöntemi hangisidir?


Veri toplama yöntemleri

Ham Verilerin Sınıflandırılması

Sırasız Veri

Kesikli Veri

Sürekli Veri


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel araştırmalar kategorisindeki araştırma tasarımlarından biri değildir?


Tanımlayıcı araştırmalar

Vaka takdimleri (olgu sunumları)

Vaka serileri

Kesitsel araştırmalar

Sosyolojik araştırmalar


7.Soru

Sağlık araştırmalarında bağımlı ve bağımsız değişkenler hangi aşama için tanımlanmalıdır?


konu belirleme

kaynak tarama

uygulamanın planlanması

sonuçların raporlanması

değerlendirme


8.Soru

Yaş, uzunluk, ağırlık, hemoglobin, kan kolesterol düzeyi gibi veriler aşağıdaki hangi veri türüne sınıflanırlar?


Sürekli veri

Nitel Veri

Kesikli Veri

Sırasız Veri

Ham veri


9.Soru

Deneysel araştırmalarda gruplara atanacak kişiler. Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile belirlenir?


Müdahale

Eşleştirme

Analiz

Körleme

Randomizasyon


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma aşamalarının son adımıdır?


Konunun belirlenmesi
 

Kaynakların taranması

rapor ve makale yazılması

değerlendirme aşaması

Uygulamanın yapılması


11.Soru

Bir olayın incelenmesi, bir durumun tanımlanması veya bir görevin yapılması sırasında
kaydedilen her türlü yorumlanmamış bulgu, belge ve gözleme ne ad verilir?


Bilgi

Enformasyon

Veri

Kanıtlanmış bilgi

Varsayım


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağık enformasyon sistemlerinde kaydedilen temel özelliklerden birisi değildir?


Başvuran kişinin öğrenim durumu

Başvuran kişilerin yaşı

Başvuran kişilerin cinsiyeti

Başvuran kişilerin mesleği

Çalışanların sağlık güvencesi


13.Soru

Bilgiyi üretme, sezgi yardımı ile kullanarak gerçeğe ulaşma ve doğru hükümler verme becerisi nedir?


Bilgi

Enformasyon

İlim

İrfan

Veri


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi likert türü ölçek tipinin özellikleri arasında yer almaktadır?


Nitelikle ilgili değişkenleri ifade etmesi

Alınan yanıtların genellikle yüz ifadesi şeklinde semboller ile derecelendirilmesi

Bir durumun oluş sıklığının olasılık yüzdesi olarak hesaplanması

Bir görüşe katılma ya da katılmama durumunun saptanması esasına dayanması

Değişkenin ölçülen değerlerinin artan ya da azalan bir sıraya dizilmesi


15.Soru

Verilerin işlenmiş, anlamlandırılmış haline ne ad verilir?


Veri

Enformasyon

Bilgi

Otorite

Deneme-yanılma


16.Soru

Cem, bir özel hastanede yönetici olarak görev yapmaktadır. Hastanenin acil servisine bir yıl içerisinde en çok hangi yaş, cinsiyet ve sosyal sınıftan kişilerin ne tür yakınmalarla geldiğine ilişkin verilere ulaşmak istemektedir. Cem bu verilere ulaşmak için hangi veri toplama yöntemini kullanmalıdır?


"Ad-hoc" yani amaca özel araştırmalar

Sağlık enformasyon sistemleri

Mantık yürütme

Deneme-yanılma

Otoriteler


17.Soru

I.  Sunulan hizmetin aşırı olmaması gerekir. II. Sunulan hizmetin yetersiz olmaması gerekir. III. Sunulan hizmetin hatalı olmaması gerekir. Etkin ve kaliteli sağlık hizmetinden söz edebilmek yukarıdaki bilgilerden hangileri gereklidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


18.Soru

Araştırılan konu ile ilgili olabilecek raporlar, günlükler, şikâyet dilekçeleri,yazışmalar, gazete-dergi yazıları gibi her türlü yazılı belge ile fotoğraflar hangi veri toplama yöntemine örnektir?


Belge inceleme

Gözlem yöntemi

Enformasyon sisteleri

Görüşme yöntemi

Anket-soru hazırlama yöntemi


19.Soru

Hangisi kanıta dayalı tıp ve kanıta dayalı yönetim arasındaki farklılıklardan biri değildir?


Klinik kararlar için kullanılacak kanıtları bulmak ve kullanmak ağırlıklı olarak yöneticilerin görevi iken, yönetim alanındaki kanıtlar hekimlerin görev alanına girmektedir.

Klinik amaçlı kararlar olabildiğince homojen, net, hızla alınması gereken ve genellikle aynı veya benzer işleri yapan kişileri ilgilendiren kararlardır. Yönetsel kararlar ise gerek nitelikleri, gerekse kararların ilgilendirdiği paydaşları açısından heterojen olmaları nedeniyle tartışılması ve üzerinde uzlaşılması gereken kararlardır.

Kanıta dayalı tıbbi uygulamaların sonuçlarının başarılı olup olmadığını kısa sürede görmek, neden-sonuç ilişkisini net olarak değerlendirmek mümkün iken kanıta dayalı yönetim uygulamalarının sonuçlarını görmek zaman alıcı, neden-sonuç iliş- kisini değerlendirmek ise karmaşık yorumları gerektirmektedir.

Tıp ve sağlık bilimleri eğitiminde kantitatif ölçümlere ve deneysel araştırmalara öncelik veren bir bilim anlayışı hakimken, sosyal bilimler alanındaki yönetim eğitiminde ise kalitatif değerlendirmeler ve gözlemsel araştırmalara öncelik veren bir anlayış hakimdir.

Klinik amaçlı kanıtlar için yapılacak araştırma türleri arasında hiyerarşik bir güç sıralanması var iken, yönetsel konulardaki her araştırmanın amaca uygunluğu yeterli olabilmektedir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilginin kaynaklarından değildir?


Gelenekler

Otoriteler

Deneme-yanılma

Kanıt

Bilimsel yöntem