Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Sağlığın Temel Belirleyicileri'nden biri değildir?


Güvenli bir evrede yaşamak

İşi gereği çok seyahat etmek

Çok sayıda iş başvurusu yapması

Bireyin toplumsal cinsiyeti

Sağlıklı beslenme


2.Soru

Medline, Web of Science gibi veri tabanları sağlık araştırmalarının hangi aşamasında kullanılır?


konu belirleme

kaynak tarama

uygulamanın planlanması

sonuçların raporlanması

değerlendirme


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel araştırma türlerinden biri değildir?


Nedensel karşılaştırmalı araştırmalar

Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmaları

Vaka kontrol araştırmaları

Ekolojik araştırmalar


4.Soru

Deneysel araştırmalarla yarı deneysel araştırmalar arasındaki en temel fark nedir?


Araştırma maliyetinin farklı olması

Gereksinim duyulan araştırmacı sayısının farklı olması

Etik olup olmama durumunun farklılık göstermesi

Araştırma zamanının farklılık göstermesi

Bağımsız değişkenin belirleme şeklinin farklı olması 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin “bütünlük” özelliği ile ilgilidir?


Hastaların bireysel farklılıklarından dolayı aynı tedaviye farklı cevaplar vermesi.

Herhangi bir aşamada yaşanan aksaklığın hizmetin kalitesi hakkında yanlış algıya sebep olması. 

Sunulan hizmetlerin maliyetlerinin oldukça yüksek olması

Sağlık hizmetlerinde istenen hizmetlerin aslında hizmet sunucular tarafından talep edilmesi

Sağlık sunucularının aşırı ve gerekli olmayan hizmetleri sunmaya yönelik eğilimleri olması.


6.Soru

İçerik geçerliliği için kullanılan yöntemler aşağıdakilerden hangisidir?


Faktör analizi

Korelasyon analizi

Uzman görüşü

Duyarlılık analizi

Kappa indeks


7.Soru

I. Daha önceki deneyimler II. Eldeki kaynaklarIII. Toplumsal değerler Yukarıdakilerden hangisi/hangileri sağlık hizmetleri yönetiminde karar verilirken etkili olan unsurlardandır ?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II, III


8.Soru

Maxcy-Rosenau-Last’in yazdığı “Halk Sağlığı ve Koruyucu Hekimlik” kitabına göre sağlığın belirleyicileridir?


Sağlık durumunda değişikliğe neden olan olgu

Sağlık durumunda değişikliğe neden olan karakteristik veya tanımlanabilen diğer durumlardan oluşan herhangi bir etken

Sağlıklı olmayı sağlayan her türlü önlem ve tedbirler

Hastalık riskini artıran nedenler ve etkenler

Genden yerküreye kadar çekirdekten çevreye yayılan faktörler


9.Soru

I. Toplumun sağlık düzeyi belirlenebilir. 

II. Toplumun sağlığının değişimi izlenebilir.

III. Toplumun sağlık düzeyi yükseltilebilir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri vaka sayıları kullanılarak geliştirilen ölçütler aracılığıyla yapılabilecekler arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II ve III


10.Soru

Epidemiyolojide temel strateji nedir?


Kaynaştırma

Olgunlaştırma

Karşılaştırma

Bütünleştirme

İyileştirme


11.Soru

Aynı kişilere aynı soruların farklı zamanlarda sorulması halinde alınacak yanıtların ne ölçüde tutarlı olduğunu gösteren güvenilirlik ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


Ölçüm tutarlılığı

Ölçümcüler arası tutarlılık

İç tutarlılık

Gözlemciler arası tutarlılık

Test-yeniden test tutarlılığı


12.Soru

Hastalık veya ölüm gibi sağlıkla ilgili durumların sıklığını en basit şekilde ifade eden ölçüt olarak kullanılabilecek en uygun değer aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilmiştir ?


Sayı

Hız

Oran

İnsidans

Prevelans


13.Soru

I. Soyutluk II. Homojenlik III. Bütünlük Sağlık hizmetleri için yukarıdaki özelliklerden hangisinin/hangilerinin olması gereklidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II, III


14.Soru

Kanıta dayalı yönetime ilişkin hangisi doğrudur?


Kanıta dayalı yönetim sayesinde, bazı işlerin ve süreçlerin standardize edilerek herkes tarafından aynı şekilde yürütülmesi sağlanabilmektedir.

Yapılan işlerin, uygulamaya konulan kararların sonuçları ölçümlenerek başarılı olup olmadıkları net değildir.

Kanıta dayalı yönetim, sağlık hizmetlerinde yıllardır egemen olan başhekim, başhemşire, müdür gibi unvanlı kişiler, kıdemli hekimler ya da sağlık kuruluşlarının sahiplerinin, temsilcilerinin yönetimidir.

Çağdaş yönetim anlayışında yönetim kararlarında başrol, yöneticinin özelliklerine aittir.

Kanıtlar, genellikle uzman görüşlerinden ve hasta beklentilerinden elde edilen bilgilerdir.


15.Soru

  1. Vaka
  2. Yer
  3. Toplum
  4. Zaman

Sağlık düzeyini ölçmek için yukarıdaki kavramların hangisi ya da hangilerinin biliniyor olması gerekmektedir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi niteliklere ilişkin değerlerin birbirinden bağımsız ve ayrı kategorilerden oluştuğu, değerler arasında bir sıranın da sürekliliğin de söz konusu olmadığı veri türüdür?


Ham Veri

Sıralı Veri

Sırasız Veri

Nitel Veri

Sürekli Veri


17.Soru

Tutum, eğilim, algı gibi nitelikle ilgili konularda kişilerin subjektif değerlendirmelerini saptamak amacıyla kullanılan ölçekler aşağıdakilerden hagisidir?


Yüz İfadesi O¨lçekleri

Likert Türü O¨lçekler

Sözel O¨lçekler

Juster Türü O¨lçekler

Boyutlu O¨lçekler


18.Soru

Telefonla görüşme yöntemi veri toplayan ile araştırmaya katılan her kişinin telefonla iletişime geçerek görüş alışverişinde bulunması şeklinde gerçekleşir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yöntemin güçlü yanlarından birisi değildir?


Zaman ve her türlü maliyet açısından ucuzdur.

Görüşmecinin beden dilinden kaynaklanabilecek iletişim hatalarını engeller.

Sadece telefonu olanlardan veri toplanabilir.

Okuma yazması olmayanlardan da veri toplanmasına olanak sağlar.

Anlaşılmayan soruları açıklama olanağı sağlar.


19.Soru

Belirli bir sürede (1 yıl) görülen yeni vaka sayısı veya yeni hastalık görülme hızına ne ad verilir?


İnsidans

Prevalans

Fatalite

Antenatal

Prognoz


20.Soru

Yöneticilerin "Uzman görüşleri ve hasta beklentilerini" de dikkate alarak kararlar aldığı tıp uygulamalarının genel adı nedir?


sistematik derleme

meta analiz

bilimsel araştırma yöntemleri

süreli güncel yayınlar

kanıta dayalı uygulamalar