KURUMSAL KİMLİK VE İMAJ YÖNETİMİ Dersi Kurum Kimliğinin Bileşenleri soru cevapları:

Toplam 69 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

Kurum kimliğinin bileşenleri nelerdir?


CEVAP:

Kurum kimliği, kurumsal dizaynı oluşturan bu
görsel unsurları barındırmanın yanı sıra kurum kültürü,
kurum felsefesi, kurum kimliği karması (kurumsal tasarım,
kurumsal iletişim, kurum davranışı) ve kurum imajı olmak
üzere dört ana gruba ayrılmaktadır.


#2

SORU:

Kurumsal tasarım hangi öğelerden oluşur?


CEVAP:

Biçimsel bir sunumu ifade eden kurumsal tasarım,
kurumun iç dekorasyonundan dış mimarisine, logosundan,
yazılı evraklara, çalışanların kıyafetlerinden taşıt
araçlarının tasarımına kadar olan tüm görsel ögeleri içerir.


#3

SORU:

Kurumsal tasarım 3 ana unsuru nedir?


CEVAP:

Ürün tasarımı, iletişim tasarımı, çevre tasarımıdır.


#4

SORU:

Ürün tasarımının kurumlar sağladığı yararlar nelerdir?


CEVAP:

? Ürünün pazarlanacak olan özelliğini görselleştirir.
? Ürünün sahip olduğu sembolik değeri iletir.
? Ürünü kendi hedef grubuna yönlendirir.
? Edinilmiş olan tecrübe niteliklerini belirtir.
? Değer yargılarını etkiler.
? Ürüne anlık dikkat çekmeye ve olumlu bir
yönlendirme kazanmaya yardımcı olur.
? Rekabete karşı ürünü profillendirir.
? Bir ürünü gençleştirebilir ve ona yeni bir güncellik
kazandırabilir.


#5

SORU:

İletişim Tasarımı nedir?


CEVAP:

Kurumun iletişim kurma özelliği olan tüm
araçlarının dizaynıdır.


#6

SORU:

İletişim tasarımı araçları nelerdir?


CEVAP:

Kurum logosu, ismi, tipografisi, sloganı, basılı
evraklar, renk, biçim ve stil gibi görsel araçların her biri
hedef kitle ile iletişim kurmaya yarayan araçlardır


#7

SORU:

İletişim tasarımında kullanılan araçların neden
birbirine uyumlu olması gerekir?


CEVAP:

Bu unsurların birbiri ile uyumlu olması şarttır. Bu
uyum iç ve dış paydaşlarda güven duygusu yaratmasının
yanı sıra, çalışanların kurumla bütünleşmesini kolaylaştırır
ve aidiyet duygusunu arttırır


#8

SORU:

Kurumların görsel tasarımlarında hâkim olan iki görüş
nedir?


CEVAP:

İlk görüş grafik tasarımı ağırlıklı yapıdır. İkinci
görüş ise görsel tasarımın stratejik yönüne vurgu yapar ve
görsel kimliğin kurumsal iletişim, halkla ilişkiler ve itibar
yönetimi gibi disiplinlerden ayrı olamayacağını savunur.


#9

SORU:

İletişim tasarımında 3 aşama hangileridir?


CEVAP:

? Stratejik aşama: kurumun sahip olduğu kimliği
görsel olarak en iyi ifade edecek sistem üzerine
odaklanır. Farklılaştırıcı unsurlar dikkate alınır.
Bununla birlikte kurumların sahip oldukları kimlik
stratejilerine göre görsel tasarım yapılır.
? Operasyonel aşama: kurumun görsel kimlik
sisteminin geliştirilmesi ve başarılı bir şekilde
yönetilmesine odaklanılır. Bu aşamada görsel
kimlik üzerine değişiklikler yapılır, eksikler
giderilir ve tutarlı bir kimlik oluşturulmaya
çalışılır.
? Tasarım aşaması: görsel kimliğin işlevselliği ve
etkinliği üzerinde çalışılır. Tamamen tasarımın
kurumsal temsiline odaklanılır.


#10

SORU:

Kurumsal tasarım sürecinde uyulması gereken ilkeler
nelerdir?


CEVAP:

? Tasarımların ergonomik olması,
? Güvenilir olması, herhangi bir tehlike içermemesi,
? Estetik değerlere uygun olması,
? İlettiği mesajların kurumu yansıtması.


#11

SORU:

Kurum Felsefesi nedir?


CEVAP:

Kurumun dünya görüşünü ve bulunduğu konumu
ifade eden kurum felsefesi kimliğin özünü oluşturmaktadır.
Tüm iletişim biçimlerine, kurumun politikalarına ve
stratejilerine yol gösteren kurum felsefesi kurumun
davranışlarıyla, tasarımlarıyla ve iletişimleriyle ifade
edilmeye çalışılır.


#12

SORU:

Kurum felsefesinin temel amacı nedir?


CEVAP:

Temel amacı kurumun sergileyeceği her türlü
davranışta yol gösterici olmaktır


#13

SORU:

Temel amacı kurumun sergileyeceği her türlü
davranışta yol gösterici olmaktır


CEVAP:

? Kurum felsefesi
? Kurumun temel değerleri
? Hedef gruplar
? Faaliyette bulunduğu sektör
? Üretilen mal veya hizmetler
? Karşılanan ihtiyaçlar
? Kullanılan yöntem ya da teknolojiler
? Kurumun vermek istediği imaj.


#14

SORU:

Vizyon ve misyon nedir?


CEVAP:

Misyon, kurumların varlığının amacını açıklar ve
topluma olan katkısını ortaya koyar. Kurumun vizyonu ise
kendini gelecekte nerede görmek istediği ile ilgili
ifadelerdir.


#15

SORU:

Kurumsal değerler nedir?


CEVAP:

Kurumsal değerler, kurum misyonu ve vizyonuna
temel oluşturan inançlardır.


#16

SORU:

Kurumsal Davranış nedir?


CEVAP:

Kurum kimliği karmasının elemanlarından biri
olan kurumsal davranış kurumun tüm çabalarını
içermektedir. Bir kurum yöneticisinin karar vermesinden
herhangi bir çalışanın yöneticisine karşı belirli bir tutum
oluşturmasına kadar her türlü olgu, davranış kavramı
içerisinde değerlendirilir. Kurumu bağlayıcı bir kavram
olması sebebiyle, kurumsal davranış kurumda çalışanların
davranışlarını anlamaya, tutumlarını incelemeye,
tahminlerde bulunmaya ve kontrol etmeye yönelik bir
disiplindir.


#17

SORU:

Kurumsal davranışın bireysel davranıştan ayrıldığı
nokta nedir?


CEVAP:

Kurumsal davranışın bireysel davranıştan
ayrıldığı nokta kurumsal davranışın tamamen kurumun
faaliyetleri ile ilgili olmasıdır.


#18

SORU:

Kurumsal davranışta çalışan davranışları nasıl
işlemektedir?


CEVAP:

Çalışanların davranışlarının iki şekilde işlediği
ifade edilir: (1) Kurum kimliği tarafından şekillenir. (2)
Kurum kimliğini etkiler.


#19

SORU:

Kurumsal davranışla ilgili yaklaşımlar nelerdir?


CEVAP:

Kurumsal davranışla ilgili gelişmelere
bakıldığında
? Sistem yaklaşımı,
? Durumsallık yaklaşımı,
? Toplam kalite yaklaşımı
? Küreselleşme yaklaşımı adı altında çağdaş
yaklaşımlar irdelenmektedir.


#20

SORU:

Sistem yaklaşımı nedir?


CEVAP:

Kurumları alt ve üst sistemlerden meydana gelen
bir bütün olarak kabul eder. Buna göre kurumsal sistemler
çevreleri ile iletişim ve etkileşim hâlinde olan açık
sistemlerdir. Ancak bu sistemlerin işlerliğini sağlayacak ve
bir arada tutacak liderlere ihtiyaç vardır.


#21

SORU:

Durumsallık Yaklaşımı nedir?


CEVAP:

Kurumların yönetiminde farklı koşullarda her
kuruma uygun evrensel modellerin bulunmadığı, her
kurumun kendine özel durumlarının olabileceğini ön gören
bir modeldir. Dolayısıyla bu yaklaşıma göre kurumlarda üst
yöneticilerin davranış kalıplarını belirleyen bir modelin
olmadığı söylenebilir. Her kurumun kendine özgü şartları
olacağından belirli bir model dayatması yapılması sağlıklı
değildir ve kurumların iklimine aykırıdır.


#22

SORU:

Toplam kalite yaklaşımı nedir?


CEVAP:

Öldürücü hâle gelen rekabet koşulları ve
küreselleşme nedeniyle kurumlarda kalite ve verimlilik
yaklaşımına verilen önemin arttığını, kurumlarda buna
ilişkin kurumsal davranışların ve belli başlı kuralların ön
plana çıktığını savunur. Buna göre toplam kalite yaklaşımı
kurumun bir sistem olduğunu ve bu sistemle ilişkili tüm iç
ve dış unsurların ve kurulacak ilişkilerin kalitesinin
geliştirilmesine odaklanır.


#23

SORU:

Toplam kalite yaklaşımına göre kurumların
sergileyecekleri davranışlar nelerdir?


CEVAP:

? Mal ve hizmet üretiminde ve satışında kaliteyi ön
planda tutmak,
? Araştırma - Geliştirme faaliyetlerine önem vermek
? Teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak
? Aynı alanda faaliyet gösteren diğer kurumlarla
kıyaslama (benchmarking) yapmak
? Maliyeti düşürmeye çabalayarak rekabetçi avantaj
sağlamak
? Kurumdaki tüm süreçleri inceleyerek aksayan
yönleri iyileştirmek (sürekli iyileştirme)
? Tedarikçilerle iyi ilişkiler içinde olmak
? Çalışan memnuniyetini önemsemek.


#24

SORU:

Küreselleşme Yaklaşımı nedir?


CEVAP:

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
mesafelerin giderek kısalmasına ve küresel pazarların
oluşmasına neden olmuştur. Bu süreçte toplumlar, devletler
ve dolayısıyla kurumlar birbirine yaklaşmış ve
kültürlerarası ortaklıklar söz konusu olmuştur. Bu durum
kurum içinde oluşan kültür farklılıkları nedeniyle
yaşanacak sorunları en aza indirmek yöneticilere
sorumluluklar yüklemiştir.


#25

SORU:

Kurum imajı nedir?


CEVAP:

İnsanların kurumla ilgili sahip olduğu bütün
deneyimlerin, inançların, duyguların, bilgi ve izlenimlerin
etkileşiminin net bir sonucudur.


#26

SORU:

Kurum imajı ve kurum kimliği arasındaki ilişki nedir?


CEVAP:

Kurum kimliği, bir kurumun hedef kitlesine
ilettiği mesajların bütünüyken kurum imajı, bu mesajların
halkta oluşturduğu algılar bütünüdür. Dolayısıyla imaj
alıcının zihninde oluşan bir olgudur. Kurumun kendi
çevresi ile olan iletişiminde kabul görmesini kurum
imajının başlangıç noktası kurum kimliğidir. Kimlik
iletişimi ne kadar sağlıklı ve etkin bir şekilde gerçekleşirse
kurum imajının da o kadar olumlu olacağı ön görülür.
Çünkü kurum kimliği paydaşlar tarafından kurum imajına
dayanarak algılanır ve yorumlanır.


#27

SORU:

Kişisel imaj ve kurum imajının oluşumunda etkili olan
unsurlar nelerdir?


CEVAP:

Kişisel imajın oluşumunda dış görünüş, beden dili
ya da kullanılan sözcükler etkiliyken, kurum imajının
oluşumunda reklam, halkla ilişkiler ve kişisel satış gibi
pazarlama iletişimi faaliyetlerinin yanı sıra kurum olarak
paydaşlarla kurulan her türlü iletişim önem kazanır.


#28

SORU:

İyi olarak bilinen bir kurumun yararları nelerdir?


CEVAP:

? Tüketicilerden yüksek güven ve sadakat görür.
? Ürünleri için en yüksek fiyatı ön görür.
? Değerini arttırır.
? İş partnerleriyle ilişkilerinde daha fazla pazarlık
gücü elde eder.
? Daha fazla sabit gelire sahip olur.
? İş pozisyonlarına başvuru için daha nitelikli
insanları cezbeder.
? Çalışanlarından daha fazla sadakat, maneviyat ve
verimlilik elde eder.
? Krizleri daha iyi yönetir ve krizlerden daha hızlı
kurtulur.
? Medyadan daha fazla tanınırlık elde eder.
? Devletten daha fazla saygı görür.


#29

SORU:

Halo etkisi nedir?


CEVAP:

Herhangi bir konu, kişi ya da olayla ilgili ilk
izlenimin olumlu olması diğer özellikler hakkında da
olumlu çıkarımlar yapılmasını sağlayabilir. Buna Halo
etkisi denir.


#30

SORU:

Kurumsal İletişim nedir?


CEVAP:

İç ve dış iletişimin mümkün olduğunca etkili ve
verimli bir şekilde uyumlaştırıldığı, kurumun bağlı olduğu
ilişkilerde olumlu bir tutum yaratmak amacıyla kullanılan
yönetimsel bir araçtır. Kurumun tüm mesajlarını-
toplantılar, görüşmeler, konuşmalar, raporlar, imaj
reklamcılığı ve online iletişim- anahtar kitlesine iletmek
için kullandığı bir süreçtir.


#31

SORU:

Kurumsal iletişim kuruma nasıl bir yaklaşım
sağlamaktadır?


CEVAP:

? Güçlü bir kültür,
? Tutarlı bir kimlik,
? Makul bir kurumsal felsefe,
? Gerçek bir kurumsal yurttaşlık,
? Medyayla uygun ve profesyonel ilişkiler,
? Kriz ya da acil durumlarda hızlı ve sorumlu bir
çözüm,
? İletişim araçlarının ve teknolojisinin kavranması,
? Global iletişime karşı sofistike bir yaklaşım
sağlamaktadır.


#32

SORU:

Kurumsal iletişim hangi disiplinleri kapsar?


CEVAP:

? Halkla ilişkiler
? Yatırımcı ilişkileri
? Çalışanlarla olan ilişkiler
? Toplumla olan ilişkiler
? Medyayla olan ilişkiler
? İşçilerle olan ilişkiler
? Hükßmetle olan ilişkiler
? Teknik iletişim
? Eğitim ve çalışan gelişimi
? Pazarlama iletişimi
? Yönetimsel iletişim


#33

SORU:

Kurumsal iletişim işlevinin en önemli parçaları
nelerdir?


CEVAP:

Bir kurumun kimlik ve imaj stratejisi, kurumsal
iletişim işlevinin en önemli parçalarından biridir.


#34

SORU:

Kimliğin olumlu bir imaja ve itibara dönüşüm
sürecindeki en önemli faktör nedir?


CEVAP:

Kimliğin olumlu bir imaja ve itibara dönüşüm
sürecindeki en önemli faktör ise bu kavramlar arasındaki
bağı oluşturan kurumsal iletişimdir.


#35

SORU:

Pozitif bir imaj ve itibar oluşumunda, kimliğin en iyi
şekilde yansıtılmasını sağlayan kurumsal iletişim kaç
biçime ayrılmaktadır?


CEVAP:

Pozitif bir imaj ve itibar oluşumunda, kimliğin en
iyi şekilde yansıtılmasını sağlayan kurumsal iletişim
birincil, ikincil ve üçüncül olarak üç biçime ayrılmaktadır.
Üç bölüme ayrılmış olan iletişim ise şu şekilde
açıklanmaktadır:
? Birincil iletişim; kurumun olumlu imajını
göstermeli ve güçlü bir itibar için basamak
oluşturmalıdır.
? İkincil iletişim; birincil iletişimi destekleyecek ve
güçlendirecek biçimde tasarlanmalıdır.
? Üçüncül iletişim; pozitif olmalıdır ve kurumsal
iletişimin diğer iki iletişim basamakları doğru bir
şekilde anlaşılmışsa olağanüstü bir itibarla
sonuçlanır.


#36

SORU:

Kurumsal iletişimin temel felsefesi nedir?


CEVAP:

Kurumsal iletişimin temel felsefesi kurumun
iletişimini kurumsal strateji, kurumsal kimlik ve kurumsal
imaj üçgeninde idare etmektir.


#37

SORU:

Kurumsal reklamcılık nedir?


CEVAP:

Kurumsal reklamcılık, kurum imajının
yapılandırılmasına ya da olumsuz imajın değiştirilmesinde
yardımcı araçlardan biridir. Kurumsal reklam kurumun ürün ve hizmetlerini satmaya çalışmak yerine, bir anlamda
kurumun kendisini satmaya çalışmaktadır. Ürün
reklamcılığı birçok kurumda pazarlama bölümünün görev
alanındayken kurumsal reklamcılık CEO Ofisi ya da
kurumsal iletişim bölümü tarafından yürütülmektedir.
Kurumsal reklamlarda kurumsal kimliğin doğru bir şekilde
anlatılması da amaçlanmaktadır. Hedef kitlede olumlu bir
algı yaratmak için kurumların kimliklerini planlı ve bilinçli
şekilde anlatmaya ihtiyaçları vardır. Bunu da kurumsal
reklam yoluyla gerçekleştirmektedirler. Kurumlar
kurumsal reklamcılıkta, zaman ve yer konusunda olduğu
gibi mesajın biçimi ve içeriği üzerinde de denetim şansına
sahiptirler.


#38

SORU:

Medya ile ilişkiler neden önemlidir?


CEVAP:

Medyayla ilişkiler günümüzde kurumsal iletişimin
en temel işlevlerinden biridir. Medya, kurumla kurumun
paydaşları arasında bir kanal konumundadır ve bu kanal
yoluyla paydaşlar kurumla ilgili bilgi edinmekte ve
sonrasında zihninde kurumla ilgili bir imaj oluşturmaktadır.
İnsanlar kurumlarla ilgili istedikleri anda istedikleri bilgiye
ulaşabilmektedir. Medya bu bağlamda en önemli
kanallardan biri hâline gelmektedir. İnternet’le birlikte
kurumlar içeriklerini interaktif ortamlarda sergilemeye
başlamıştır. Katılımcılığın da esas alındığı ortamlarda
kurumlarla ilgili birçok bilgiye ulaşılmaktadır.


#39

SORU:

Pazarlama iletişimi nedir?


CEVAP:

Pazarlama iletişimi, ürünün toplam önerisini
tüketicilerin amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak hem
de kuruluşu kendi amaçlarına yaklaştıracak biçimde
tüketicilerle paylaşmaktır. Üreticilerle, yani kurumlarla,
tüketiciler arasındaki karşılıklı ilişki pazarlama iletişiminin
temelini oluşturmaktadır.


#40

SORU:

İçsel iletişim ve içsel iletişimin amacı nedir?


CEVAP:

Çalışanların diğer çalışanlarla ve çalışanların
kurumla olan iletişimi içsel iletişim olarak
tanımlanmaktadır. İçsel iletişimin temel amacı, çalışanların
faaliyetlerini istenilen şekilde yönlendirmektir.


#41

SORU:

Yatırımcı İlişkiler nedir?


CEVAP:

Yatırımcı ilişkileri; finansal kurumlara ve kurumla
ilgili diğer paydaşlara doğru olan kurum bilgilerinin
içeriğini ve akışını yönetmek ve kurumun piyasa değerini
maksimize etmek için finans, iletişim ve pazarlama
disiplinlerini kullanan bir stratejik yönetim
sorumluluğudur.


#42

SORU:

Kurumların yatırımcıların sermayesi için etkili bir
şekilde rekabet edebilmesi için hangi amaçların
gerçekleştirilmesi gerekmektedir?


CEVAP:

? Yatırımcılara kurum vizyonunun ve stratejisinin
açıklanması,
? Ekonomi, endüstrinin durumu ve kazanma
ihtimali açısından kurumun stok ücretlerine karşı
olan beklentilerin uygun olmasının sağlanması,
? Stok ücretlerindeki oynaklığın en aza indirilmesi.


#43

SORU:

Lobicilik nedir?


CEVAP:

Kanun koyucuları ve düzenleyici kararları
etkileme amacı taşıyan girişimlerdir. Lobicilik sadece
seçilmiş politikacıları etkileme girişimi değil, aynı
zamanda seçilmiş resmî politikacılara hizmet eden kalıcı
hükûmet kuruluşlarını da etkileme girişimidir.


#44

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk nedir?


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluk, kısaca kurumların
daha iyi bir toplum ve daha iyi bir çevre için gönüllü olarak
katkıda bulunmaları olarak tanımlanmaktadır. Sosyal
sorumluluk dâhilinde kurumlar etik davranış, kâr amacı
gütmeyen kuruluşların desteklenmesi, çalışanlara adil
davranılması ve çevreye verilen zararın minimum seviyeye
indirilmesi gibi davranışlarda bulunmaktadırlar.


#45

SORU:

Kurumsal iletişim bölümündeki çalışanların sahip
olması gereken özellikler nelerdir?


CEVAP:

? Yazı yazma ve konuşma becerileri gelişmiş,
? Kurumun iletişim sürecine hâkim,
? Yüzyüze ve telefondaki iletişimi yönetmede
başarılı kişilerarası iletişimi güçlü,
? Tüketicilerin, toplumun ve diğer paydaşların
ihtiyaçlarını bilen,
? Meraklı,
? Dinleme becerileri yüksek,
? Kurum savunuculuğunda yetenekli bir profilde
olması uygundur.


#46

SORU:

Etkili bir kurumsal iletişim stratejisinin
geliştirilmesinde dikkate alınması gereken unsurlar
nelerdir?


CEVAP:

? Amaçların Belirlenmesi
? İletişim Amaçlarına Ulaşmak İçin Gerekli
Kaynakların Belirlenmesi
? Kurum İtibarının Belirlenmesi
? Paydaşların Analiz Edilmesi
? Mesajların Uygun Bir Şekilde Gönderilmesi
? Paydaşların Tepkisi


#47

SORU:

Kurum Kültürü nedir?


CEVAP:

Kurum kültürü bir kurumun, bölümün, takımın
ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve davranışları olarak
tanımlanır. Kurum felsefesi, misyon, vizyon ve değerler,
kurum tarihi ve geçmişi gibi kavramları içermektedir.


#48

SORU:

Kültür ve kimlik arasındaki ilişki nasıldır?


CEVAP:

? Kurum kültürü kurum davranışı ve stratejisine
önderlik eder.
? Aynı kurumda çalışanların ortak değerleri
kurumun kimliğini oluşturur.
? Çalışanlar bu ortak değerleri temsil eden ve dış
paydaşlara ileten elçilerdir. Ortak değerler
çalışanlar tarafından ne kadar iyi benimsenirse dış
paydaşların zihninde kurum imajı o kadar olumlu
olur.
? Kurumun tarihi, kurucusu, ülke orijini ve kurumun
içinde bulunduğu alt kültürlerin kurum kimliği ve
kültürü üzerinde etkisi vardır.


#49

SORU:

Kurum kültürünün yararları nelerdir?


CEVAP:

? Çalışanların kurumdaki belli standartları ve
değerleri anlamalarını sağlar.
? Kurum kültürü ögelerinden olan kahramanlar,
hikâyeler, semboller, ritüeller ve sloganlar,
nesilden nesile anlatılarak kurumun sürekliliği
sağlanır.
? Kurumdaki her türlü sürece belirli bir standart
getirdiğinden, iş veriminin artmasına yardımcı
olur.
? Çalışanlar arasında “Biz’ duygusunu
oluşturduğundan çalışanların kuruma bağlılığını
sağlar.
? Kurumdaki belli kural ve standartlardan
oluştuğundan, meydana gelebilecek herhangi bir
çatışmanın önlenmesini sağlar.


#50

SORU:

Ürün tasarımının kurumlar için yararları nedir?


CEVAP:
 •  Ürünün pazarlanacak olan özelliğini görselleştirir.
 •  Ürünün sahip olduğu sembolik değeri iletir.
 • Ürünü kendi hedef grubuna yönlendirir.
 • Edinilmiş olan tecrübe niteliklerini belirtir.
 • Değer yargılarını etkiler
 • Ürüne anlık dikkat çekmeye ve olumlu bir yönlendirme kazanmaya yardımcı olur.
 • Rekabete karşı ürünü profillendirir.
 •  Bir ürünü gençleştirebilir ve ona yeni bir güncellik kazandırabilir.

#51

SORU:

Kurumsal tasarım ana unsurları nelerdir?


CEVAP:

Ürün tasarımı

İletişim tasarımı

Çevre tasarımı


#52

SORU:

Kurum kimliğinin karması kimliğinin üç boyutunu ifade eder. Bunlar nelerdir?


CEVAP:

Kurum kimliği karması kimliğinin üç boyutunu ifade eder. Bunlar  (1) Tasarım, (2) İletişim ve (3) Davranış boyutlarıdır


#53

SORU:

Tasarım sürecinde uyulması gereken ilkeler nelerdir?


CEVAP:

Tasarım sürecinde bazı ilkelere uyulması gerekmektedir. Bunlar:
• Tasarımların ergonomik olması,
• Güvenilir olması, herhangi bir tehlike içermemesi,
• Estetik değerlere uygun olması,
• İlettiği mesajların kurumu yansıtması.


#54

SORU:

Misyon ifadesinde yer alması uygun olan unsurlar nelerdir?


CEVAP:

Misyon ifadesinde yer alması uygun olan unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Kurum felsefesi
 • Kurumun temel değerleri
 • Hedef gruplar
 •  Faaliyette bulunduğu sektör
 • Üretilen mal veya hizmetler
 • Karşılanan ihtiyaçlar
 • Kullanılan yöntem ya da teknolojiler
 •  Kurumun vermek istediği imaj

#55

SORU:

Toplam kalite yaklaşımına göre kurumların sergileyecekleri davranışlar nelerdir?


CEVAP:

Toplam kalite yaklasımına göre kurumların sergileyecekleri davranışlar aşağıdaki şekildedir:

 • Mal ve hizmet üretiminde ve satışında kaliteyi ön planda tutmak
 • Araştırma - Geliştirme faaliyetlerine önem vermek
 • Teknolojik gelişmelerin takipçisi olmak
 • Aynı alanda faaliyet gösteren diğer kurumlarla kıyaslama (benchmarking) yapmak
 • Maliyeti düşürmeye çabalayarak rekabetçi avantaj sağlamak
 • Kurumdaki tüm süreçleri inceleyerek aksayan yönleri iyileştirmek (sürekli iyileştirme)
 • Tedarikçilerle iyi ilişkiler içinde olmak
 • Çalışan memnuniyetini önemsemek

#56

SORU:

İyi bilinen bir kurumun özellikleri nelerdir?


CEVAP:

Bir kurumun manevi değerlerinden en çok tanınan değeri de onun kurumsal imajıdır.
İyi olarak bilinen bir kurumun özellikleri aşağıdaki gibidir:

1. Tüketicilerden yüksek güven ve sadakat görür.
2. Ürünleri için en yüksek fiyatı ön görür.
3. Değerini arttırır.
4. İş partnerleriyle ilişkilerinde daha fazla pazarlık gücü elde eder.
5. Daha fazla sabit gelire sahip olur.
6. İş pozisyonlarına başvuru için daha nitelikli insanları cezbeder.
7. Çalısanlarından daha fazla sadakat, maneviyat ve verimlilik elde eder.
8. Krizleri daha iyi yönetir ve krizlerden daha hızlı kurtulur.
9. Medyadan daha fazla tanınırlık elde eder.
10. Devletten daha fazla saygı görür.


#57

SORU:

Kurumsal iletişimin sağladıkları nelerdir?


CEVAP:

Kurumsal iletişim;

 • Güçlü bir kültür,
 • Tutarlı bir kimlik,
 • Makul bir kurumsal felsefe,
 • Gerçek bir kurumsal yurttaşlık,
 • Medyayla uygun ve profesyonel ilişkiler,
 • Kriz ya da acil durumlarda hızlı ve sorumlu bir çözüm
 • İletişim araçlarının ve teknolojisinin kavranması,
 • Global iletişime karşı sofistike bir yaklaşım sağlamaktadır

#58

SORU:

Halo etkisi kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Halo Etkisi: Herhangi bir konu, kişi ya da olayla ilgili ilk izleimin olumlu olması diğer özellikler hakkında da olumlu çıkarımlar yapılmasını sağlayabilir. Buna Halo etkisi denir.


#59

SORU:

Kurumların kendi tercihlerine göre değişebilse de kurumsal iletişim geleneksel olarak hangi disiplinleri kapsayabilmektedir?


CEVAP:

Kurumların kendi tercihlerine göre değişebilse de kurumsal iletişim geleneksel olarak aşağıdaki disiplinleri kapsayabilmektedir:
• Halkla ilişkiler
• Yatırımcı ilişkileri
• Çalışanlarla olan ilişkiler
• Toplumla olan ilişkiler
• Medyayla olan ilişkiler
• İşçilerle olan ilişkiler
• Hükûmetle olan ilişkiler
• Teknik iletişim
• Eğitim ve çalışan gelişimi
• Pazarlama iletişimi
• Yönetimsel iletişim


#60

SORU:

Kurumsal iletişimin bölümleri nelerdir?


CEVAP:

Kurumsal iletişim, bir kurumun kimliği ve sonuç olarak meydana gelen imajı ve itibarı arasında üç bölüme ayrılmış bir köprü olarak görülmektedir. Üç bölüme ayrılmış olan iletişim açıklanmaktadır:
 

 • Birincil iletişim; kurumun olumlu imajını göstermeli ve güçlü bir itibar için basamak
  olusturmalıdır.
 • İkincil; birincil iletişimi destekleyecek ve güçlendirecek biçimde tasarlanmalıdır.
 • Üçüncül iletişim; pozitif olmalıdır ve kurumsal iletişimin diğer iki iletişim basamakları doğru bir şekilde anlaşılmışsa olağanüstü bir itibarla sonuçlanır.

#61

SORU:

Kurumsal iletişim bölümündeki çalışanlarda olması gereken özellikler nelerdir?


CEVAP:

 Kurumsal iletişim bölümündeki çalışanlarda olması gereken özellikler aşağıdaki gibidir:
• Yazı yazma ve konuşma becerileri gelişmiş,
• Kurumun iletişim sürecine hâkim,
• Yüzyüze ve telefondaki iletişimi yönetmede başarılı kişilerarası iletişimi güçlü,
• Tüketicilerin, toplumun ve diğer paydaşların ihtiyaçlarını bilen,
• Meraklı,
• Dinleme becerileri yüksek,
• Kurum savunuculuğunda yetenekli bir profilde olması uygundur.


#62

SORU:

Kurumsal sosyal sorumluluk kavramını açıklayınız.


CEVAP:

Kurumsal sosyal sorumluluk, kısaca kurumların daha iyi bir toplum ve daha iyi bir
çevre için gönüllü olarak katkıda bulunmaları olarak tanımlanmaktadır.


#63

SORU:

Kurumsal iletişim stratejik yapısı nedeniyle geliştirilirken aşama aşama dikkate alınması
gerekli unsurlar vardır.


CEVAP:

Kurumsal iletişim stratejik yapısı nedeniyle geliştirilirken aşama aşama dikkate alınması
gerekli unsurlar vardır. Bunlar:

 • Amaçların Belirlenmesi
 • İletişim Amaçlarına Ulaşmak için Gerekli Kaynakların Belirlenmesi
 • Kurum İtibarının Belirlenmesi
 • Paydaşların Analiz Edilmesi
 • Mesajların Uygun Bir Şekilde Gönderilmesi
 • Paydaşların Tepkisi

#64

SORU:

Kültür ve kimlik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


CEVAP:

Kültür ve kimlik arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde de açıkça ifade edilebilir:
1. Kurum kültürü kurum davranısı ve stratejisine önderlik eder.
2. Aynı kurumda çalışanların ortak değerleri kurumun kimliğini olusturur.
3. Çalışanlar bu ortak değerleri temsil eden ve dış paydaşlara ileten elçilerdir. Ortak değerler çalışanlar tarafından ne kadar iyi benimsenirse dıs paydasların zihninde
kurum imajı o kadar olumlu olur.
4. Kurumun tarihi, kurucusu, ülke orijini ve kurumun içinde bulunduğu alt kültürlerin kurum kimliği ve kültürü üzerinde etkisi vardır.


#65

SORU:

Kurum kültürünün yararları nelerdir?


CEVAP:

İç ve dış paydaşları gözünde tutarlı bir algı yaratarak kurum imajını da olumlu etkileyebilirler. Kurum kültürünün diğer yararları aşağıdaki şekilde ifade edilebilir:
• Çalışanların kurumdaki belli standartları ve değerleri anlamalarını sağlar. Böylece çalışanlar kendilerinden istenenleri daha iyi anlar, kurumdaki diğer çalısanlarla ve yöneticilerle daha iyi anlaşır.
• Kurum kültürü ögelerinden olan kahramanlar, hikâyeler, semboller, ritüeller ve sloganlar, nesilden nesile anlatılarak kurumun sürekliliği sağlanır.
• Kurumdaki her türlü sürece belirli bir standart getirdiğinden, iş veriminin artmasına yardımcı olur.
• Çalışanlar arasında ‘Biz’ duygusunu oluşturduğundan çalışanların kuruma bağlılıgını sağlar.
• Kurumdaki belli kural ve standartlardan oluştuğundan, meydana gelebilecek herhangi bir çatışmanın önlenmesini sağlar.


#66

SORU:

Kurum kültürü ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Kurum kültürü; bir kurumun, bölümün, takımın ortak değerleri, sembolleri, inanışları ve
davranışları olarak tanımlanır.


#67

SORU:

Kurum kimliği oluşturulurken neler esas alınır?


CEVAP:

Kurum kimliği oluşturulurken kurumun sahip oldugu değerler, inanışlar, gelenekler ve semboller esas alınır.


#68

SORU:

Kurumların yatırımcıların sermayesi için etkili bir şekillde rekabet edebilmesi gerekmektedir.  Bu da hangi amaçların gerçekleştirilmesi yoluyla olmaktadır?


CEVAP:

Kurumların yatırımcıların sermayesi için etkili bir şekillde rekabet edebilmesi gerekmektedir. Bu da şu amaçların gerçekleştirilmesi yoluyla olmaktadır:
1. Yatırımcılara kurum vizyonunun ve stratejisinin açıklanması,
2. Ekonomi, endüstrinin durumu ve kazanma ihtimali açısından kurumun stok ücretlerine karsı olan beklentilerin uygun olmasının sağlanması,
3. Stok ücretlerindeki oynaklığın en aza indirilmesi.


#69

SORU:

Yatırımcı ilişkileri ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Yatırımcı ilişkileri; finansal kurumlara ve kurumla ilgili diger paydaşlara doğru olan kurum bilgilerinin içeriğini ve akışını yönetmek ve kurumun piyasa değerini maksimize etmek için finans, iletişim ve pazarlama disiplinlerini kullanan bir stratejik yönetim sorumluluğudur.