Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir gen veya birden fazla gen parçasının tümüyle yok olması durumuna ne ad verilir?


Replikasyon

Transkripsiyon

Translasyon

Delesyon

İnsersiyon


2.Soru

Besiyerindeki glukozun bakteriler tarafından fermentatif metabolizasyonu sonucu oluşlan organik asitlerin ortamın pH’sını düşürdüğünü  ortaya koyan test nedir?


Voges-Proskauer testi
Nitrat Redüksiyon Testi
Oksidasyon-Fermentasyon (O/F) Testi
Metil red testi
İndol testi

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi patojen bakterilerin hastalık oluşturma yeteneğinin derecesi ya da gücünü ifade etmektedir?


Bulaşma

Virulens

Adezyon

İnvazyon

Patogenez


4.Soru

Özellikle insan gıdası olarak tüketilen ve mikroorganizmaların kolaylıkla üreyebileceği besinlein sterilizasyonunda kullanılan ve 135 derecenin üzerinde 3-4 saniye uygulanan ve hızla soğutma uygulanan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?


Pastörizasyon

Yüksek sıcaklık (UHT)

Tindalizasyon

Nemli hava ile sterilizasyon

Işınlama ile sterilizasyon


5.Soru

Bakterilerde DNA’nın çoğaltılması için yapılan kopyalama işlemine ne ad verilir?


Transkripsiyon

Replikasyon

Translason

Transpozon

Mutasyon


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi taksonomi bili ile ilgili doğru bir ifadedir?

  1.  Taksonomi sınıflandırma, isimlendirme ve tanımlama olmak üzere birbirinden farklı üç alanı kapsamaktadır. 
  2. Bakterilerin sınıflandırılması fenotipik, kemotaksonomik ve genotipik sınıflandırma şeklinde olmaktadır. 
  3. Sınıflandırma organizmaların ortak benzerlikleri veya evrimsel ilişkilerine dayalı olarak takson adı verilen gruplar şeklinde düzenlenmesidir.
  4. Sınıflandırmada en büyük birim cins dir


1, 2 ve 3

Sadece 1 ve 2

2 ve 3

1,2, 3 ve 4

2 ve 4


7.Soru

Bakterilerde görülen asidorezistans özellik hangi durumda sağlanmış olur?


İmmun sistemi uyarabilme kapasitesinin artması

Bir mikroorganizmanın toksin oluşturabilme kapasitesinin artışı

Hücre duvarında lipid oranının yükselmesi

Toksin oluşturabilme kapasitesininin artması

Logaritmik(log) fazına geçiş yapması


8.Soru

Binominal sisteme uygun isimlendirme biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Bacillus anthracis

Bacillus anthracis

Bacillus Anthracis

Bacillus Anthracis

bacillus anthracis


9.Soru

I. Genellikle çift sarmal halde bulunur.
II. Adenin, timin, guanin, sitozin nükleotitlerine sahiptir.
III. Adenin karşısında timin molekülü bağlıdır.
IV. Guanin karşısında sitozin bağlıdır.
Yukarıda numaralı olarak verilmiş ifadelerden hangileri bakterilerdeki DNA molekülü için doğrudur?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


10.Soru

İnsan ve hayvanlarda hastalık oluşturan bakterilerin büyük bir kısmının bulunduğu grup olup 20-45 °C’ler arasında optimal gelişme gösteren bakteriler aşağıdakilerden hangisidir?


Psikrofilik

Mezofilik

Termofilik

Barofilik

Asidofilik


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Campylobacter türleri, Serpulina hyodysenteriae ve Fusobacterium necrophorum gibi bakterilerin görüntülenmesinde kullanılan basit boyama yöntemidir?


Karbol fuksin ile boyama

Kristal viyole ile boyama

Negatif boyama

Kapsül boyama

Gram boyama


12.Soru

Patojen bakteriler konakçıda canlı kalabilmek için demiri bağlamak için geliştirdiği mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?


Hemoglobin

Siderofor

Transferrin

Laktoferrin

Sitolizin


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğal direncin oluşmasını sağlayan iç (ikincil )savunma sistemine örnektir?


Sebum

Silialı epitel hücreleri

Kriptin

Kolondaki yağ asitleri

interferon


14.Soru

Aşagıdakilerden hangisinin içeriğinde 5g pepton, 3g et ekstraktı ve 8g NaCl bulunur?


Nutrient buyyon

Kanlı agar

MacConkey agar

Pepton

Beyin ekstraktı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afimbrial adezinler için özel olan hücre reseptörlerinden biridir?


Mannoz

Galaktoz

Glikolipid

Fibronectin

Tip V kollagen


16.Soru

Prokaryodik hücrelere ait aşağıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Hücre duvarının biyokimyasal özelliği identifikasyon konusunda fayda sağlayan bir özelliktir.

II.Hücre membranı dışındaki yapılar hücrenin yaşamsal zorunluluğu değildir, diş ortam fizyolojik koşullar yaşam için daha değerlidir.

III.Hücre duvarındaki yüksek lipit konsantrasyonu hücreye düşük sıcaklıklara karşı dayanıklı bir özellik kazandırır.

IV.Dış membran tabakası bazı bakterilerde safra tuzları, antibiyotikler gibi bazı kimyasallara karşı seçicilik gösterir.

V.Flajella yapısı  patojenlerde ciddi enfeksiyon hastalıklarının oluşumundan sorumludurlar.

VI.Mukoid tabaka hücre duvarına sıkı olarak bağlıdır. Katı yüzeylere yapışma konusunda aracı olabilir.


Yalnız III

I,III,V 

 II,IV,VI    

I,II,IV 

Yalnız I           


17.Soru

Hayvanlarda deri ve mukoz membranlardaki mikroorganizmaların kimyasallarla giderilmesi işlemine ne ad verilir?


Biyogüvenlik

Sterilizasyon

Dezenfeksiyon

Antisepsi

Kemoterapi


18.Soru

0-20°C’ler arasında optimal gelişme gösteren bakteriler hangi grupta sınıflandırılırlar?


Psikrotrof bakteriler

Mezofilik bakteriler

Psikrofilik bakteriler

Termofilik bakteriler

Hipertermofilik bakteriler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla boyanın uygulanmasıyla yapılan boyama yöntemlerindendir?


Negatif boyama
Ziehl-Neelsen Boyama
Karbol fuksin ile boyama
Kristal viyole ile boyama
Metilen mavisi ile boyama

20.Soru

Aşağıda verilen hangi pH seviyeleri arasında değişiklik yapılırsa vücut bölge veya sıvılarının pH seviyeleri doğru olur?

I.deri                           a.pH 6.9

II.kan                          b.pH 7.4

III.idrar                       c-pH 6

IV.süt                          d-pH 6.7

V.mide özsuyu              e-pH 2

VI.tükrük                     f-pH 4.5


a-f

c-d

b-e

d-e

c-f