Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 12. Deneme Sınavı

Toplam 19 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşagıdakilerden hangisi mikrobiyolojide kullanılan bileşik boyama yöntemlerinden biridir?


Karbol fuksin ile boyama
Kristal viyole ile boyama
Metilen mavisi ile boyama
Negatif boyama
Gram boyama

2.Soru

Ribotiplendirmede kullanılan teknik aşağıdakilerden hangisidir?


Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR)

Sodyum Dodesil Sülfat Poliakrilamit Gel Elektroforezi (SDS-PAGE)

Nükleik asit  hibridizasyonu

Özgün Fragman Uzunluğu Polimorfizmi (RFLP)

Elektrik Vurumlu Saha Jel Elektroforezisi (PFGE)


3.Soru

Tek yönde bölündükten sonra oluşan iki yeni hücre ikişer ikişer birbirlerine yapışık olarak kalıyor ise ve mikroskopik incelemede kahve çekirdeği/fasulye veya lanset/mum alevi şeklinde görülüyor ise bu kok aşağıdakilerden hangisidir?


Diplokoklar

Streptokoklar

Stafilokoklar

Sarsinalar

Tetrakoklar


4.Soru

Bazı patojen bakterilerin besin maddelerinin azalması gibi optimal olmayan koşullarda hücre içinde ve vejetatif bakteri yapısından farklı olarak oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Mesosom

Pigment

Spor

Plasmid

Fimbria


5.Soru

Virulens faktörlerle ilgili hangi eşleştirme doğrudur?


Adezyon faktörleri – sitolizin

Antifagositik faktörler – koagülaz

İnvazyon faktörleri – kollajenaz

Adezyon faktörleri – teikoik asit

İnvazyon faktörleri – fimbria


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin dış yapılarından biri değildir?


Hücre duvarı
Mukoid/yapışkan tabaka
S tabaka
Sitoplazma
Kapsül

7.Soru

Aşağıdaki besiyerleri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Bütün besiyerleri otoklavlanmalıdır.

Besiyerleri önce sulandırılıp sonra tartılmalıdır.

Otoklavdan çıkan besiyeri 42°C’ye gelince petri kaplarına dökülmelidir.

Besiyeri için hazırlana sularda ağır metal iyonları bulunmamalıdır.

Petrilere dökülen besiyerleri katılaştıktan sonra bir hafta oda ısısında bekletilir.


8.Soru

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


Bakteriler sadece anaerobik solunum yapmaktadır

Bakteriler steteskop yardımı ile gözle görülebilir hale gelir.

Üstte pelikül oluşumu sadece katı besiyerinde gerçekleşir.

Proteus vulgaris 24 saat içerisinde koloni oluşturabilen bakterilerdendir.

Pseudomonas aeruginosa üredikçe besiyerinin rengini yeşile döndürür.


9.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi /hangileri doğrudur?

I.İdentifikasyon taksonominin uygulamalı bir alanıdır, takson tayini esastır.

II.Klasifikasyon identifikasyon konusunda ilk adımda önem arz eder.

III.Nomenklatür binomial sistemle isimlendirme anlamına gelir.

IV.Morfolojik özellikler fenotipik, genotipik, kemotaksonomik olarak önem taşır.

V.Klasifikasyon evrimsel ilişki ve ortak benzerliklere dayanan şekilde taksonomik sınıflandırmadır.


Yalnız I

I,III,V

II,IV   

II,III,IV

Yalnız V


10.Soru

UV ışığın en etkili olduğu dalga boyu aşağıdakilerden hangisidir?


550 nm

260 nm

580nm

710 nm

760 nm


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi L tipi koloni oluşturmaktadır?


a. Bacillus anthracis
b. Pasteurella multocid
c. Salmonella pullorum
d. Mycoplasma mycoides
e. Klebsiella pneumoniae

12.Soru

Üreme kontrolünden anlaşılan ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Üremenin ölçümü

Üremenin miktarı

Üremenin başlangıcı

Üremenin dönemleri

Üremenin sonlandırılması


13.Soru

Bakteri kromozomlarında bulunna ve yer değiştirebilen kısa DNA parçalarına ne ad verilir?


Plazmit

Bakteriyofaj

Çekirdek

Transpozon

Flagella


14.Soru

Transformasyonla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hagisi doğrudur?

  1. Alıcı bakteri tarafından çıplak DNA nın alınması ile gerçekleşmektedir
  2. Verici hücre tarafından alıcı hücreye F plamitleri aracılığı ile aktarılmaktadır
  3. Alıcı hücre nin transformantı içine alabilmesi için kompetant olaması gerekir.
  4. Elektrik akımı ile suni gerçekleştirilen transformasyona elektroporasyon denir


1 ve 3

1 ve 4

2 ve 3

2,3 ve 4

1,3 ve 4


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bileşik boyama yöntemlerinden biri değildir ?


Negatif boyama

Gram boyama

Ziehl-Neelsen boyama

Kapsül boyama

Flagella boyama


16.Soru

Bakteriyel siderofor molekülü konakçıda hangi element iyonunu bağlar?


H+

OH-

Fe+3

K+

Na+


17.Soru

Bakterilerin metabolizması ile ilgili aşağıdaki ifadelerin hangisi yanlıştır?


Bakteriler besin maddelerini dışarı verdikleri hidrolizan enzimler (ekzoenzim) ile parçalarlar.
Besin maddelerinin dışardan alınıp küçük yapıtaşlarına ayrıştırma reaksiyonlarına disimilasyon-katabolizma denir.
Besin maddeleri dışarıdan alındıktan sonra sitoplazmaya geçer.
Bakteriler, katabolizma reaksiyonları ile elde ettiği yapı taşlarından kendilerine lüzumlu olan maddeleri sentezler.
Metabolizma reaksiyonlarının tümü asimilasyon-anabolizma olarak isimlendirilmektedir.

18.Soru

Bakterilerin makroskobik incelenmesinde, öze değdirildiğinde iplik gibi uzama görülen koloni tipi aşağıdakilerden hangisidir?


S-tipi koloni

R-tipi koloni

T-tipi koloni

L-tipi koloni

M-tipi koloni


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hareketsiz bakteriyi tanımlar?


Amfitiriş

Atriş

Lenfotriş

Peritriş

Monotriş