Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

''Gelişmek için organik ve inorganik maddeler kullanan bakteriler ............ olarak isimlendirilmektedir.'' cümlesindeki boşluğa hangisi getirilmelidir ?


Ototrof
Fototrof
Kemotrof
Heterotrofik
Kemoorganoheterotrof

2.Soru

Bakteriden bakteriye faj aracılığıyla plazmid aktarımına ne ad verilir?


Konjugasyon  

Transdüksiyon

Transformasyon

Mutasyon

İnvolüsyon


3.Soru

Yüksek sıcaklık (UHT), kullanılan sıcaklık ve süre aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmişltir?


135 °C 'de 3-4 saniye

165 °C’de 15 saniye

115 °C 30-45 dakika

165 °C’de 30-45 dakika

72 °C’de 15-45 saniye


4.Soru

Genellikle suda eriyik formları ile pazara sunulan ve diğerlerine göre daha pahalı olan dezenfektan türü aşağıdakilerden hangisidir?


Alkoller

Fenoller (Karbolik Asit)

Halojenler

Aldehidler

Kuarterner Amonyum Bileşikleri


5.Soru

Gelişmeleri için organik ve inorganik maddeler kullanan bakteriler aşağıdakilerden hangi sınıfta yer alır?


Fototrof
Lithotrof
Ototrof
Heterotrof
Kemotrof

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi PCR tekniğinin amaçlarından biri değildir?


Bakteriyel tür tayini       

Hücre içi üreyen patojenlerin tayini       

Genetik hastalıkların tayini         

Kriminal amaçlı DNA tayini

Hücresel DNA miktar tayini


7.Soru

Aşağıdaki dezenfektanlarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?


Yüzey gerilimini arttırır ve ozmotik basıncın düşmesine neden olur.

Hidrojen peroksit ve ozon bakterilerin membran fonksiyonlarını bozarak işlev görürüler.

Ağır metaller bakterilerin enzim aktivitelerini bozmaktadır.

Dezenfektanların etkileri ile süre ters orantılıdır

Soğuk ortamda dezenfektanın etkinliği artmaktadır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afimbrial adezinlerin bağlandığı reseptörlerden biridir?


Glikolipid

Galaktoz

Fibronektin

Mannoz

Tip V kollagen


9.Soru

Bakteriler gelişme için karbonun tek kaynağı olarak CO2 kullanırsa hangi tip beslenme sınıfına girmektedir?


Heterotrof

Lithotrof

Fototrof

Ototrof

Organotrof


10.Soru

Bakterilerin oluşturduğu koloniler makroskopik morfolojilerine göre "düğme veya sahanda yumurta" şeklinde ise aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?


R tipi koloni
M tipi koloni
N tipi koloni
L tipi koloni
S tipi koloni

11.Soru

I. Fenol indeksi
II. Öldürme eğrisi
III. Toksisite testi
IV. Aktivite spektrumunun belirlenmesi
V. İnaktivasyon testi
Yukarıdakilerden hangisi dezenfektanların antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır?


I ve II

I ve IV

I, II ve IV

II, IV, V

I, II, III, IV ve V


12.Soru

I. Sirküler tek kromozom
II. Yaygın plasmid
III. Hücre duvarında peptidoglikan
IV. Golgi aparatı
Yukarıda numaralı olarak verilmiş hücre yapılarından hangileri prokaryotlarda bulunmaktadır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


13.Soru

Renatürasyon nedir?


DNA nın hücreden ayrılması

Ayrılan DNA nın iki zincirinin komplementer olarak yeniden birleşmesi

DNA nın iki zincirinin birbirinden ayrılması

DNA nın iki iplikli halinin tekrar kendi üstüne katlanması

DNA nın enzimatik olarak parçalanması


14.Soru

Aşağıdaki hangi işlemde Nikotin sülfat kullanılır?


Filtrasyon

Dezenfestasyon

Pastörizasyon

Otoklav ile sterilizasyon

Elektroporasyon


15.Soru

Nokta mutasyonları sonucu UAA ve ya UGA kodonlarının oluştuğu mutasyonlara ne ad verilir?


Yanlış anlamlı mutasyon

anlamsız mutasyon

çerçeve kayması

sessiz mutasyon

transisiyon


16.Soru

Kirby-Bauer yöntemi olarak bilinen antibiyotik duyarlılık testi aşağıdakilerden hangisidir?


Disk Difüzyon Tekniği

Tüp Dilüsyon Tekniği

E-Test

Minimal letal konsantrasyonunu (MLK)

Minimal inhibisyon konsantrasyonunu (MİK)


17.Soru

PCR işleminde çoğaltılmasını istenen hedef DNA’ya bağlanma özelliğindeki 15-20 nükleotidlik spesifik dizilere ne ad verilir?


Prob

Primer

Kalıp DNA

Templeyt

Denatürant


18.Soru

Bakterilerde transkripsiyon işlemi hangi enzim tarafından gerçekleştirilir?


Helikaz

RNA polimeraz

DNA polimeraz

Reverse transkriptaz

Restriksiyon endonukleaz


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri mikroorganizmalar için kültürel direkt tanıyı kolaylaştıran tayin yöntemlerindendir?

 I.Gram boyanma                       

II.Koloni morfolojisi

III.Hemoliz özelliği

IV.Spor varlığı                           

V.Protein metabolizması

VI.Karbonhidrat fermantasyonu

VII.Hücresel morfoloji


II,III,V,VI

II,IV,VI

I,III,V

Yalnız I

IV,VII


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kemoorganoheterotrof ları tanımlamaktdır?


Karbon kaynağı olarak CO2 kullanır

Elektron kaynağı olarak inoorganik maddeler kullanır

enerji kaynağı olarak radiant ışık kullanır

karbon kaynağı olarak organik madde kullanır

Karbon kaynağı olarak radiant enerji kullanır