Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağılardan hangisi endotoksinler için doğrudur?


Protein yapısındadır

Bakterilerin ölümünden sonra ya da üremeleri esnasında ortaya çıkar

Gram pozitif ve gram negatif bakteriler tarafından sentezlenirler

Isıya dayanıksızdır

Konak hücrede spesifik reseptörlere bağlanır


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi için Endotoksinlerin özelliğidir?


Protein (polipeptid) yapısındadır

Canlı bakterilerden salınır

Sadece Gram negatif bakterilerde vardır

Isıya dayanıksızdır, 60°C nin üstünde hızla harap olur

Isı ve formalinin gibi etmenlerle toksoid hale dönüşür


3.Soru

Süt ürünlerine uygulanan dezenfeksiyon koşulları aşağıdakilerden hangisidir?


100 oC’de 30 dakika muamele

170 oC’de 1 saat muamele

63 oC’de 30 dakika muamele

72 oC’de 15 dakika muamele

45 oC’de 3 saat muamele


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç savunma sistemindeki hücrelerden değildir?


Monositler
Granulositler
Mast hücreleri,
Sinir hücreleri
Lenfositler

5.Soru

Dezenfektan olarak kullanılan alkollerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Antisepsi amacıyla kullanılmazlar

Mantar ve viruslara etkileri hızlıdır

Bakteri sporlarına karşı etkisizdirler

Yavaş etkili ve dar spektrumludurlar

%80-90 düzeyinde optimal etki gösterirler


6.Soru

Dezenfeksiyonu aşağıdakilerden hangisi tanımlamaktadır?


Tüm canlı mikroorganizmaları elimine etmek, yıkımlamaktır

Mikroorganizmaları tüm formlarını öldürülmesidir

Hayvanlarda mikroorganizmaların kimyasallarla giderilmesi işlemidir

Patojenik mikroorganizmaların fiziksel ve kimyasal yöntemlerle giderilmesidir

Özellikle deri ve mükoz membranlarda mikroroganizmaların azaltılması işlemidir


7.Soru

Bakterilerin üremeleri ile ilgili aşağıdakilerin hangisi doğrudur?


Bakteriler ikiye bölünerek ürerler.

Bölünmelerinin durması için kısıtlayıcı bir faktöre ihtiyaç göstermezler.

Sadece in vitro koşullarda üreme gözlenir.

Bakteriyel üremenin kontrolünde dışarıdan ilaç kullanılamaz.

Bakterilerde latent dönem uzun sürer.


8.Soru

Bakterilerde "nokta mutasyonu" sonucu eğer değişim DNA nın protein kodlayan bölgesinde ise ve polipeptid (protein) üretimi duruyor, sonlanıyorsa, bu durum aşağıdaki mutant bakteri kodonlarından hangisi olduğunda gerçekleşir?


AUA ve GUA nokta mutasyonları
UAA veya UGA nokta mutasyonları
UUU nokta mutasyonu
UUC mutasyonu
UUG ve CUA mutasyonları

9.Soru

Aşağıda verilen ve hücre membranını etkileyen dezenfektanlarla ilgili bilgilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I.Yüzey gerilimini düşürürler.

II.Yüzey gerilimini arttırırlar.

III.Hücre membranı geçirgenliğini etkilemezler.

IV.Hücre membranı bütünlüğünü etkilerler.

V.Metabolik aktiviteyi değiştirmezler.

VI.Deterjanlar hücre membranını etkiler.

VII.Boya maddeleri hücre membranı geçirgenliğini etkiler.


I,III,V,VII

II,IV,VI

I,IV,VI

Yalnız II

II,VI,VII


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gram negatif bakterilere ait bir özelliktir?


Peptidoglikan tabakası kalındır.

Gram boyama ile pembe-kırmızı boyanırlar.

Hücre duvarında teikoik asit tabakası bulunur.

Peptidoglikan tabakası incedir.

Magnezyum ribonükleat fazla bulunur.


11.Soru

Bazı patojen bakterilerin besin maddelerinin azalması gibi optimal olmayan koşullarda hücre içinde ve vejetatif bakteri yapısından farklı olarak oluşturduğu yapı aşağıdakilerden hangisidir?


Mesosom

Pigment

Spor

Plasmid

Fimbria


12.Soru

Aşağıdakilerden hangileri bakterinin esansiyel yapılarındandır?

I.Flajella, hücre membranı, lizozom

II.Peptidoglikan, ribozom, mezozom

III.Flajella, spor, psodopod

IV.Periplazmik boşluk, sitoplazma, plazmid

V.DNA, mezozom, RNA

VI.Hücre membranı, ribozom, sitoplazma


Yalnız VI  

I,III,V

II,V,VI

Yalnız III

II,III,IV


13.Soru

Bakteri, mantar, virus ve hücreler üzerine öldürücü etkisi olan ve yüzey dezenfeksiyonunda kullanılan, dalga boyları 10-380 nm olan ışınlara ne ad verilmektedir?


Infrared ışınları

Ultrasonik dalgalar

Ultraviyole ışınları

Gama ışınları

Alfa ışınları


14.Soru

Aşılar ile vücutta oluşturulan bağışıklık aşağıdakilerden hangisidir?


Doğal aktif bağışıklık

Yapay aktif bağışıklık

Pasif bağışıklık

Yapay pasif bağışıklık

Doğal pasif bağışıklık


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Antibiyogram yapmak amacıyla kullanılabilecek en uygun besiyeridir?


XLD agar

Kanlı agar

Çikolata agar

MacConkey agar

Mueller-Hinton agar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ikincil savunma hattı olan iç savunma sisteminde bulunan Hücresel faktörlerden biridir?


Properdin

İnterferon

Makrofaj

Defensinler

Komplement


17.Soru

Stereomikroskop ve gözle yapılan muayeneler sonucunda katı besiyerine pasajlanmış bir bakterinin koloni görüntüsü kenarları çentikli, üzerleri pürüzlü ve mat bir görünümde ise, bakteri hangi karakteri göstermektedir?  


Rough karakterde

Smooth karakterde

Mukoid karakterde

L- tipi koloni formda

S-tipi koloni formunda


18.Soru

Penisilinler bakteriler üzerine hangi mekanizma ile etki eder?


Protein sentezini engelleyerek
Nükleik asit üzerine etki ederek
Karbohidrat sentezini engelleyerek
Hücre duvarı sentezini engelleyerek
Sitoplazmik membran üzerine etki ederek

19.Soru

Aşağıdaki biyokimyasal testlerin hangisinde reaktif olarak tavşan plazması kullanılır?


Koagulaz testi

CAMP testi

Oksidasyon-fermentasyon (O/F) testi

Karbonhidrat fermentasyon testi

Katalaz testi


20.Soru

Nutrient agar besiyerine ekilmiş bir bakteri suşu ekildiği bölgeyi yeşile dönüştürüyor ise bu bakteri aşağıdakilerden hangisidir?


Escherichia coli

Bacillaceae subtilis

Pseudomonas aeruginosa

 Proteus vulgaris

Klebsiella pneumoniae