Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pseudomonas aeruginosa tarafından sentezlenen, hücrelerarası membran proteinlerini parçalayan enzimdir?


Sitolizin

Kollajenaz

Deoksiribonükleaz

Koagulaz

Elastaz


2.Soru

Bakteri hücrelerinin çoğalması için gerekli ve yeni bir DNA molekülünün sentezlendiği işleme ne ad verilir. 


Transkripsiyon

Translasyon

Replikasyon

Hibrisizasyon

Denatürasyon


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerdeki endotoksijenik etkiye sahip bir faktördür?


Lipit A

Ekzotoksin

Pilus

Teikoik asit

Kapsül


4.Soru

Herhangi bir cismin veya maddenin sadece patojen mikroorganizmalardan arındırılması işlemi aşağıdakilerden hangisidir?


Dezenfeksiyon

Bakteriyosidik etki    

Pastörizasyon

Bakteriyostatik etki

Sterilizasyon


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerde aranan özelliklerden biri değildir?


Ucuz ve stabil olmamalıdır.

Hedef dokularda yoğunlaşabilmeli

Toksik ve yan etkileri düşük olmalı

Doku enzimleri tarafından etkilenmemeli

Düşük konsantrasyonda bakterisidal etki göstermeli


6.Soru

Konakçının farklı doku ve hücrelerinde üreyen bakterilere ne ad verilmektedir?


Patojen bakteriler

Virulent bakteriler

Apatojen bakteriler

İntraselüler bakteriler

Opportunist bakteriler


7.Soru

Yüksek ısıda bozulabilecek maddeleri içeren sıvıları üç gün ardışık olarak günde yaklaşık 1 saat süreyle 56-70 derecede ısıtma işlemine ne ad verilir ?


Pastörizasyon

UHT

Sterilizasyon

Antisepsi

Tindalizasyon


8.Soru

Bir gen veya birden fazla gen parçasının tümüyle yok olma durumuna ne ad verilmektedir?


İnsersiyon

Delesyon

Rekombinasyon

Konjugasyon

Transdüksiyon


9.Soru

Mikroorganizmalar için hipertonik bir ortam oluşturarak plazmoliz nedeniyle ölmelerine neden olan dezenfeksiyon yöntemi hangi etki mekanizmaya dahildir?


Bakteri membranının fonsiyonunu bozan etki

Proteinleri denatüre eden etki

Nükleik asit üzerine etki

Isı ve ve nem ile ölüme yol açan etki

Enzim aktivitisini bozan etki


10.Soru

pH indikatörü olarak fenol kırmızısı içeren besiyeri aşağıdakilerden hangisidir?


Nutrient agar

Brillant green agar

Kanlı agar

Selenit buyyon

Edwards besiyeri


11.Soru

Bakterileri sınıflandırılması düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi bir tür ismidir ?


Bacteria
Proteobacteria
Gammaproteobacteria
Enterobacteriales
Escherichia coli

12.Soru

Bakterilerde üremeyle ilgili hangi bilgi yanlıştır ?


Bakteriler üredikçe ortamdaki gıda maddeleri azalır ve tükenir.
Hastalık oluşturan bakteriler ortadan ikiye bölünmek suretiyle ürerler.
Bölünme başlamadan önce bakteri iki kardeş hücreye yetecek kadar enzimleri gerekli diğer organik ve inorganik maddeleri hazırlar ve biriktirir.
Nukleus sitoplazmik membrandaki özel yere (muhtemelen mesosom) bağlanarak replikasyona başlar.
Bölünme sonucunda bir bakteri hücresinden genotip ve fenotipleri bakımından iki farklı hücre oluşur.

13.Soru

Bakterinin konakçı vücuduna girişinden sonra bakteri konak hücreye bağlanarak tutunmasına ne ad verilir?


İnvazyon

Adezyon

Koagulaz

Kollajenaz

Sitolizin


14.Soru

 Sintilografi ölçücüsü, genetik tabanlı testlerden hangisinde kullanılmaktadır?


RFLP

PFGE

Nukleotid Dizileme

Nükleik Asit Hibridizasyonu

Nükleik Asit Amplifikasyonu


15.Soru

Bağışık bir anneden yavruya plesanta ya da kolostrumla antikor geçişi aşağıdaki bağışıklıklardan hangisine örnektir.


Doğal aktif bağışıklık

Yapay aktif bağışıklık

Doğal pasif bağışıklık

Yapay pasif bağışıklık

Doğal direnç


16.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi replikasyonu tanımlar?


DNA bazlarının yer değiştirmesi
DNA dan RNA sentezlenmesi
Yeni bir DNA molekülünün kopyalanması
RNA dan protein sentezlenmesi
Amino asitlerin kodonlara bağlanması

17.Soru

I. Sirküler tek kromozom
II. Yaygın plasmid
III. Hücre duvarında peptidoglikan
IV. Golgi aparatı
Yukarıda numaralı olarak verilmiş hücre yapılarından hangileri prokaryotlarda bulunmaktadır?


I ve II

I ve III

II ve IV

I, II ve III

I, II, III ve IV


18.Soru

Binominal sisteme uygun isimlendirme biçimi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Bacillus anthracis

Bacillus anthracis

Bacillus Anthracis

Bacillus Anthracis

Bacillus anthracis


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi plazmid profil analizi için uygulanan işlemlerden birisidir?


Bakterilerin lize edilmesi

DNA’nın enzimlerle kesilmesi

DNA’nın PCR ile çoğaltılması

DNA’nın problarla işaretlenmesi

Bantların naylon membranlara aktarılması


20.Soru

Yüksek ısıdan bozulan maddeler içeren sıvılara üç gün ardışık ısıtma işlemi uygulanmasına ne ad verilir?


Pastörizosyan

UHT

Filtrasyon

HEPA

Tindalizasyon