Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Mycobacterium’a asidorezistans özellik kazandıran hücre duvarı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?


Murein

Mukopeptid

Glikoprotein

Trikoik asit

Lipid


2.Soru

İmmunolojik belleğin temeli hangi hücrelerdir?


Makrofajlar

T lenfositleri

B lenfositleri

Bazofiller

Nötrofiller


3.Soru

I. Kemotaksis
II. Bağlanma
III. Yutma
IV. Öldürme ve Sindirme
Yukarıda verilen maddelerden hangileri fagositozun aşamalarındandır?


I ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV

I, II, III

II, III ve IV


4.Soru

Bakterilerin karbonhidrattan zengin hücre duvarlarını yıkıma uğratarak seçici olmayan antibakteriyel etki ile doğal direnç oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozim

Oleik asit

Lizin

Arjinin

Lektin


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir mutasyon türü değildir?


Şartlı mutantlar
Büyük DNA parçalarından oluşan değişimlere bağlı varyasyonlar
Replikasyon
Transkripsiyon
Nokta mutasyonları

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gözyaşında bulunan doğal antimikrobiyal moleküldür?


Lizozim

Sebum

Lipid A

Sitolizin

Tiroksin


7.Soru

“12-14 µm çapında olup, 2 loblu bir çekirdeğe sahiptir. Kemik iliğinde oluşturulduktan sonra, tam olgunlaşmamış halde direkt olarak dalağa taşınır ve burada olgunlaşırlar. “Verilen bu özellikleri taşıyan immune system hücresi aşağıdakilerden hangisidir?


nötrofiller

eozinofiller

bazofiller

lenfositler

makrofajlar


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bakteri membranının fonksiyonunu bozarak etki gösteren bir dezenfektan’dır?


Asitler

Deterjanlar

Ağır metaller

Metilen mavisi

Hidrojen peroksit


9.Soru

Bağırsaklardaki lenfoid foliküller, Peyer plakları ve müstakil lenfositler ne olarak nitelendirilir?


GALT

BALT

MALT

NK Hücreleri

İEL


10.Soru

Nemli ısının kuru ısıya göre sterilizasyonda daha etkin olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


Nem arttıkça koagülasyonun artması

Nem arttıkça koagülasyonun azalması

Nem azaldıkça koagülasyonun artması

Nem azaldıkça koagülasyonun azalması

Sabit nem oranında koagülasyonun artması


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi relatif dirence örnek olabilir?


Kuzey Afrika koyunları Brucella infeksiyonuna dirençlidir

Atlarda sığır vebası görülmez

Hayvanlarda kabakulak hastalığı görülmez

Kanatlılarda görülen Marek hastalığı diğer memelilerde görülmez

İnsanlarda kuş malaryası görülmez


12.Soru

Mantarların özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Çiçeklenme görülür

Fotosentez yapabilirler

Gövde ve yaprakları yoktur

Yapılarında klorofil bulunur

Prokaryotik hücre yapısına sahiptirler


13.Soru

Patojenler IgA engelinin aşarak submukozaya geçerse hangi immunglobulin ile karşılaşır?


IgD

IgB

IgM

IgE

IgG


14.Soru

“Bir maddenin bağışıklığı uyarma kapasitesi veya gücünün niteliksel ifadesidir” tanımı aşağıda verilen terimlerden hangisine aittir?


Spesifite

Bellek

Self tolerans

Antijen

Antijenite


15.Soru

DNA’yı spesifik baz dizilerinden tanıyarak kesme özelliğine sahip enzimlere ne ad verilir?


Proteaz

Polimeraz

Transkriptaz

Liyaz

Restriksiyon endonükleaz


16.Soru

Aşağıdaki hayvanlardan hangisinde lenf nodülleri bulunmaz?


At

Kedi

Tavuk

Köpek

Koyun


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi antibiyotiklerde aranna özellikleden değildir?


Yüksek konsantrasyonda bakteri sidal etki göstermesi

Yan ve toksik etkilerinin düşük olması

Hedef dokulara yoğunlaşabilmesi

Doku enzimleri tarafından etkilenmemeli

Ucuz ve stabil olmalı


18.Soru

Bakteri hücresinde sitoplazma membranının hücre içine doğru yer yer girintiler oluşturduğu metabolik faaliyet bölgesine ne ad verilir?


Pigment          

Kromozom     

Mezozom

Karboksizom

Mitokondrium


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dişi genital kanalı için gerekli olan savunma faktörlerinden biri değildir?


Lizozim

Laktoferrin

Laktoperoksidaz

İdrar

Mukus


20.Soru

Gümüş, civa, bakır gibi ağır metallerin ve hidrojen peroksit, ozon, sodyum hipoklorid gibi oksidan maddelerin bulunduğu dezenfektan maddeler aşağıdakilerden hangi aktiviteyi gösterirler?


Bakteri membranının fonsiyonunu bozan aktivite

Proteinleri denatüre eden aktivite

Enzim aktivitisini bozan aktivite

Nükleik asit üzerine aktivite

Isı ve ve nem ile ölüme yol açan aktivite