Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. İmmun sistem tarafından tanınıp spesifik immun yanıt oluşturulan özel bölgelerdir.
II. İmmun sistem farklı epitopların her birini aynı algılar.
III. 4-8 amino asitten ibaret bölgelerdir.
IV. Molekülün yaklaşık her 5.000 Da ağırlığı için beş adet bulunurlar.
Antijenik determinantlar ile ilgili olarak yukarıda verilen özelliklerden hangileri doğrudur?


I, III

I, II, III

II, IV

III, IV

I, III, IV


2.Soru

Bakterinin ortamdaki çıplak DNA parçasını direkt olarak içine alması ve alınan DNA’nın kodladığı özellikleri kazanmasını aşağıdakilerden hangisi tanımlar?


Polimerizasyon

Transkripsiyon

Transformasyon

Rekombinasyon

Translasyon


3.Soru

Halofil bakteriler hangi ortamlarda üreme gösterirler?


Yüksek sıcaklık

Yüksek tuz konsantrasyonu

Yüksek hidrostatik basınç

Düşük sıcaklık

Düşük su aktivitesi


4.Soru

Sitokinler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Lenfositler tarafından üretilen sitokinlere lenfokin denir

Makrofajlar tarafından üretilen sitokinlere monokin denir

Sitokinler birden fazla hücre tipi tarafından üretilebilirler

Lenfositler ile diğer immun sistem hücreleri arasında ki ilişkileri düzenleyen sitokinlere interleukin denir

Sitokiler üretildikten sonra hücre içerisinde bekletilip depolanabilir


5.Soru

I. Etkisi yavaş gelişir.
II. Etki bakteriye özgüdür/spesifiktir.
III. Patojene tekrar maruziyette yanıt aynıdır.
Hangileri kazanılan bağışıklığın özellikleri arasındadır?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I,II ve III


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi derinin immun yanıtta rol oynayan hücrelerinden biri değildir?


Nötrofiller

Keratinositler

Langerhans hücreleri

İntraepidermal lenfositler

Makrofajlar


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fagositoz’un aşamalarından biri değildir?


Kemotaksis

Bağlanma

Yutma

Nötralizasyon

Sindirme


8.Soru

Aşağıdaki canlılardan hangisi hemokorial plasentaya sahiptir?


İnsan

Köpek

Kedi

At

Ruminant


9.Soru

Replikasyon ve transkrisiyon sırasında DAN’nın denatürasyonundan sorumlu  enzim aşağıdakilerden hangisidir?


Polimeraz III

Polimeraz I

Ligaz

Helikaz

Proteaz


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi patojenik organizmalardaki genotipik farklılıkları ortaya çıkarmada kullanılan tekniklerdendir?


Wood lambası

RFLP

Serolojik testler

İndol testi

Katalaz testi


11.Soru

I. Morfolojik
II. Fizyolojik
III. Serolojik
IV. Kimyasal analiz
V. Genetik analiz
Bakterilerin sınıflandırılmasında yukarıda numaralandırılmış özelliklerinden seçeneklerden hangileri fenotipik sınıflandırma kapsamında değerlendirilir?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II, III ve IV

III, IV ve V


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İmmün yanıt ile ortaya çıkan ve bağışıklık teriminin anlamını tam olarak karşılayan savunma şekli spesifik bağışıklıtır.

İmmün yanıt antijenden bağımsızdır.

İmmün yanıtı uyaran maddelere antijen denir.

Yapay aktif bağışıklık yavruya anneden geçen bağışıklıktır.

Bir maddenin antijen özelliği taşıması için en önemli koşul vücuda yabancılıktır.


13.Soru

Dezenfektanların antimikrobiyal etkilerinin belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi bir belirteç değildir?


Fenol indeksi

Öldürme eğrisi

Toksisite testi

Aktivite spektrumunun belirlenmesi

Kristal viyole ışıması


14.Soru

Aşağıdaki canlılar aleminden hangisini tek hücreli canlılar oluşturur?


Hayvanlar

Bitkiler

Mantarlar

Protistalar

Moneralar


15.Soru

Bakterilerde hareket organeli olarak kullanılan yapıya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Flagella

Kapsül

Ekzotoksin

Fimbria

Pilin


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üçüncül bağlanma testlerinin özelliklerinden biri değildir?


Üçüncül bağlanma testleri birincil ve ikincil bağlanma testlerinden farklı olarak test sonuçlarının canlı ortamda ölçüldüğü testlerdir.

Üçüncül bağlanma testlerinin sonuçlarının standardize edilmesi oldukça fazla önem arz eder.

Nötralizasyon testleri, üçüncü bağlanma testleri arasında sayılabilir.

Proteksiyon testleri, üçüncü bağlanma testleri arasında sayılabilir.

Yavaş tüp HA testi, üçüncü bağlanma testleri arasında sayılabilir.


17.Soru

Antikor ve antijen moleküllerinin tam olarak reaksiyona girdiği optimal düzeye ne ad verilir?


Seroloji
Equivalan zon
Prozon fenomeni
Postzon fenomeni
Konjugat

18.Soru

Birden fazla hedef DNA’nın birden fazla primer çifti kullanımı ile aynı anda çoğaltılması için yapılan PCR işlemine ne ad verilmektedir?


Nested PCR

Kompetetif PCR

Multipleks PCR

Real Time PCR

Reverse Transkriptaz PCR


19.Soru

Fetüsün immun sistemi tam olarak gelişmeden az virulent bir mikroorganizma ile karşılaşırsa ne olur?


Virüsün etkilediği yerde bölgesel doku tahribi gelişir.

Doku tahribi ve ardından ölüm gelişir.

İmmunolojik yanıtsızlık veya immunolojik tolerans gelişir.

Buna karşı hemen immun yanıt oluşturur.

İmmun yanıt oluşturur fakat yine de ölüm gerçekleşir.


20.Soru

Aşağıdakiler hangisi infeksiyon hastalıkların ilaçlarla tedavisi anlamında kullanılan terimdir?


Bakterisidal

Dezenfeksiyon

Sterilizasyon

Kemoterapi

Antisepsi