Ticaret Hukuku 2 Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Düzenleyenin bonoda bedel kısmını bilinçli olarak boş bırakma­sı ve gelecekte ortaya çıkacak borç tutarına uygun olarak bedel kısmının lehtar tarafından doldurul­masının kararlaştırılması durumunda hangi bono söz konusu olur?


Eksik

Açık

Kapalı

Siyah

Çeşitlendirilmiş


2.Soru

Limited şirketlerde rüçhan hakkının kullanılabilmesi için en az kaç gün süre verilir?


30 gün

20 gün

15 gün

10 gün

7 gün


3.Soru

Anonim şirketlerde pay sahiplerinin, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumlu olmaları olarak ifade edilen ilkenin ismi nedir?


Tek borç ilkesi

Müteselsil borç ilkesi

Ticari iş karinesi

Sermayenin korunması ilkesi

Temerrüt ilkesi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin kendi aleyhine delil olmak üzere imzaladığı yazılı belgedir?


Senet

Akit

İpotek

Sözleşme

Tescil


5.Soru

Taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve rehin gibi bir aynî hakkı temsil eden kıymetli evraka ne ad verilir?


Rehin senedi

İpotek senedi

Ayni senet

Emtia senetleri

Borç senedi


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bonoda bedel, kime veya kimin ödenecek ise onun adının gösterilmesini niteler?


Lehtar

İkrar

Düzenleyen

Vade

Ciranta


7.Soru

Deniz yolu ile eşya taşınmasında taşınan ve taşıyan arasında yapılan sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?


Navlun sözleşmesi

Varant

Konşimento

Makbuz senedi

Emtia


8.Soru

Bir kişinin kendi fiil ve işlemleriyle kendisini hak ve borç sahibi yapabilmesine ne denir?


Fiil Ehliyeti

Talon

Ciranta

Lehtar

Muhatap


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde bulunması zorun­lu kayıtlardan değildir?


Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bu­lunduğu yer

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa im­tiyazlar, esas sermaye paylarının grupları

Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandı­rılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrı­lan düzenlemeler


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu kayıtlardan biri değildir?


Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer

Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu

Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları

Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları

Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler


11.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde kapalı anonim şirket tanımlanmıştır?


Çoğunluk ilkesinin geçerli olduğu anonim şirketlerde genellikle birden çok pay sahibi bulunmaktadır.

Şirket kavramı birden fazla ortağı içeren bir kurum olmakla birlikte, tek kişinin ortağı olduğu anonim şirket Türk Ticaret Kanunu’nda kabul edilmiştir.

Genelde aile işletmesi şeklinde yapılanmış anonim şirketler olup, sermayesi düşük, ortak sayısı da azdır, hatta tek ortaklı olarak da kurulabilmektedir.

Hisse senetlerini halka arz eden veya arz etmiş sayılan anonim şirketler halka açık anonim şirketlerdir.

Kayıtlı sermaye sistemine geçmemiş bütün anonim şirketlerde esas sermaye sistemi geçerlidir.


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi limited şirkette genel kurulun devredilemez yetkilerinden biri değildir?


Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi

Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları

Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi

Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibrası

Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin yararlarından biri değildir?


Ortakların değişmesine rağmen kurumsal yapısını devam ettirmesi.
Büyük sermayelerin toplanması.
Şirket ortaklarının sorumluluğunun sınırlı olması.
Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi.
Halka açık şirketlerde, manipülasyon yapılması.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi poliçenin unsurları arasında yer almaz?


Poliçe sözcüğü

Düzenleme tarihi

Düzenleyenin imzası

Belirli bir bedelin ödenmesi

Emre yazılı senet ibaresi


15.Soru

Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı ne kadardır?


10.000 TL
25.000 TL
50.000 TL
100.000 TL
250.000 TL

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lehtara belirli bir bedeli ödemeyi kayıtsız ve şartsız vadettiği kıymetli evraktır?


Poliçe

Kambiyo

Borç ikrarı

Fiil ehliyeti

Bono


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bononun ihtiyari unsurlarından biri değildir?


Vade

Faiz

Düzenleme tarihi

Sorumsuzluk kaydı

Menfi emre kaydı


18.Soru

Poliçede havale ilişkisi kimle kim arasındadır?


Lehtar ile muhatap

Düzenleyen ile lehtar

Banka ile düzenleyen

Düzenleyen ile muhatap

Banka ile lehtar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez yetkilerinden birisi değildir?


Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi

Denetçinin seçimi ile görevden alınması

Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları ve görevden alınmaları

Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması

Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi


20.Soru

Yönetimde görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlara uygun hareket edip etmediklerinin bir anlamda işlerin akışına ne ad verilir?


Borca Batıklık

Üst Gözetim

Murahhas

İntifa Hakkı

Nisap