Türk Dili 1 Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

“Dil, düşünceyi, toplumsal davranışları ve toplumsal davranış örüntülerini belirleyen bir kalıptır. Bu durumda, bir dilin yapısı, o dili konuşanların dünya görüşlerini de belirlemekte ve biçimlendirmektedir.” Görüşünü savunan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


Kültürlerarası iletişim

Toplumsal bağlam

Durumsal dil türü

Bağdaştırma kuramı

Sapir-Whorf hipotezi


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünsüzlerle ilgili ses özelliklerinden biri değildir?


Sözcük kökünde ikiz ünsüz/uzun ünsüz yoktur

Çok heceli sözcüklerin sonunda -p bulunmaz

Yazılışta söz başında iki ünsüz bulunan sözcükler yabancı kökenlidir

Türkçede iki ünsüz ve üç ünsüz yan yana gelemez

Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunmaz


3.Soru

Herkes kendi çocuğunu haklı buluyordu; bu yüzden çocuklar bu kadar şımarıktı.” cümlesinde italik sözcüğün türü aşağıdakilerden
hangisidir?


sıfat

zarf

zamir

edat

bağlaç


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sesin aşamalarından biri değildir?


Üretim
İletim
Algılama
Değerlendirme
Cevap verme

5.Soru

I. Türkçede iki ünsüz hatta üç ünsüz yan yana gelebilir.

II. Sözcük kökünde ya da hece sonunda yan yana üç ünsüz bulunabilir.

III. Sözcük ya da hece sonunda belirli ünsüz çiftleri bulunabilir.

Türkçenin ünsüzlerle ilgili ses özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Türkçe, hangi dil ailesine ait kabul edilir?


Ural-Altay

Hint-Avrupa

Hami-Sami

Çin-Tibet

Bantu


7.Soru

Aşağıdaki eserlerden hangisi Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılmıştır?


Atebetü’l-Hakâyık

Dîvânü Lügâti’t-Türk

Kutadgu Bilig

Dîvân-ı Hikmet

Kur’an Tercümesi


8.Soru

Aşağıdaki kelimelerden hangisi ünsüz düşmesine örnek gösterilebilir?


Anne

Ufacık

Höyük

Yarışta

Diyalog


9.Soru

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 'göz' sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır?


Anahtarları masanın gözüne koydum. 

Televizyon izlemekten gözlerim ağrıdı.

Göz alıcı bir güzelliği vardı.

Yıllardır gözümde tütüyorsun, özledim. 

Hasta olunca gözü kararıyordu.


10.Soru

Yazı dilinde unutulduğu için kullanılmayan ve ağızların söz varlığında bulunan
sözcüklerin tekrar yazı diline kazandırılmasına ne ad verilir?


Kırpma

Kısaltma

Ters türetme

Tarama

Derleme


11.Soru

Altay dağları çevresi, Baykal gölü çevresi ya da Karadeniz ile Hazar arasındaki bozkırların Türklerin ana yurdu olduğuna ilişkin görüşler vardır. Ancak bu görüşler herkesçe kabul edilmemektedir.

Aşağıdakilerden hangisi ana yurt konusundaki bu belirsizliğin temel nedenidir?


Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi

Türk dilinin yaşının tam olarak belirlenememesi

Türklerin atlı konar-göçer hayat tarzı

Sümerce ve Türkçe arasındaki benzerlikler

Türk yazı dilinin tarihinin çok eski olması


12.Soru

Bir kelimenin bir parçasının diğerlerine göre daha baskılı ve güçlü söylenmesi aşağıda verilen hangi kavramı tanımlar?


Vurgu

Durak

Tonlama

Göçüşme

Ötümsüzleşme


13.Soru

Tarihin tam olarak bilinmeyen dönemlerinde ortak bir ana/ata dilden gelişen yani genetik olarak akraba dillerin oluşturduğu kaç dil bulunmaktadır?


3

4

5

6

7


14.Soru

I. Betimleyici dil bilgisi

II. Kuralcı dil bilgisi

III. Ölçünlü dil

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri farklılıklar olmakla beraber bireylerin dil üzerinde belli bir bilgisinin olduğunu ancak temel kuralların değişmediğini düşünür ve yaklaşıma göre dil bilgisi bir araçtır?


I ve II

I ve III

Yalnız I

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Kültürü oluşturan ögelere ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?


Yalnızca manevi kültür unsurlarıdır.

Aynı kültür unsurları tüm coğrafyalarda aynı değeri taşır.

Yalnızca maddi kültür unsurlarıdır.

Soyut kültür unsurlarının aktarımında dil önemlidir.

Manevi kültür unsurları gözle görülür, somut olan unsurlardır.


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi söz dizimi bakımından özne-nesne-yüklem (ÖNY) sıralamasını takip eden diller grubundadır?


Farsça

Fransızca

İngilizce

İspanyolca

Mandarin


17.Soru

Dilin temeli  ……, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır, Dilde nedensizlik ilkesi esastır,  İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur, Dilin üretim yetisi sınırsızdır, Her dil, ait olduğu toplumun gereksinimlerine cevap verebilecek yeterliktedir. Noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir? 


Sistemdir

Harftir

İnsandır

Hayvandır

Sestir


18.Soru

Dil konuşma ve dinleme işlevlerini gerçekleştirmek üzere birbirleriyle bağlantılı ses, biçim, söz dizimi, anlam vb. alt sistemlerin oluşturduğu, üzerinde inceleme yapılabilen bir bütün olması dilin hangi özelliği kapsamına girer?


Dilin temeli sestir, doğal olarak öncelikle sözlü anlatım aracıdır

Dilde nedensizlik ilkesi esastır

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı yoktur

Dilin üretim yetisi sınırsızdır

Dil bir sistemdir


19.Soru

Resmî dilden farklı olarak ulusüstü, uluslararası kuruluşların kendi birimleri arasındaki iletişimde yazılı ve sözlü olarak yaygın biçimde kullandığı dile ne ad verilmektedir?


Yerli azınlık dil

Yapay dil

İzole dil

Ana dil

Çalışma dili


20.Soru

Sözcük içindeki iki sesin yer değiştirmesine ne ad verilir? 


Ünlü Düşmesi

Göçüşme

Ünlü Daralması

Ünsüz Düşmesi

Yapım Eki