Afet Yönetimi 1 Final 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Afete zamanında, hızlı, etkili ve sonuç alıcı müda­halenin yapılabilmesi için hazırlanan; müdahale aşamaları, yönetim sistemi, yönetim ekibi, yöne­tim merkezi, yönetim araçları ile ilgili işleyiş, stan­dart ve kuralları kapsayan kılavuz dokümanına ne ad verilir?


Afet müdahale organizasyonu

Acil durum hizmet grupları

Afete müdahale planı

Stratejik plan

Yeniden entegrasyon planı


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi afete müdahalede kurumsal paydaşlardan biri değildir?


Halk

Akademik kurum ve kuruluşlar

Yerel Yönetimler

Merkezi Yönetim

Sivil toplum kuruluşları


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma uygulamalarının önem kazandığı yeni stratejinin tartışıldığı uluslararası organizasyon ve çalışmaların ortak noktaların biri değildir?


Güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak

Afet risklerinin tanımlamak

Zarar azaltma anlayışının toplumsal düzeyde yerleşmesini sağlamak

Risk faktörlerinin arkasındaki nedenlerin azaltılmasını sağlamak

Arama kurtarma faaliyetlerine öncelik vermek


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaç değerlendirmede öncelikle yanıt aranacak temel sorulardan biri değildir?


Neye ihtiyaç var? 

Ne kadar ihtiyaç var? 

Ne zaman ihtiyaç var? (Acil olup olmadığı) 

Nerede ihtiyaç var?

Neyle ulaştırılmalı?


5.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi afet sonrası yeniden yapım aşamasında barınmaya ilişkin yaşanan yer seçimi ve yerleşim sorunları arasındadır?


Ulaşım, sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere ödenek ayrılmaması.

Temel altyapı yetersizliği, aydınlatma, şebeke suyu, kanalizasyon, su baskınları, ulaşım vb. sorunlar.

Tasarım için kısıtlı zaman ayrılması ve tasarımsal sorunlar.

Sosyal-kültürel, ticari yaşamın düşünülmemiş olması.

İmar planlarının bölgenin özelliklerini taşımaması.


6.Soru

"Sürdürülebilirliğin katılımcılık ilkesi, meydana gelecek değişikliklerden etkilenecekleri de sürecin içerisine katarak tamamlanabilir."

Yukarıda verilen bilgi ideal bir “İyileştirme Çalışması - Planı” içerisinde hangi adımdır?


Problemleri irdeleme ve fırsatları tartışma

Halkın katılımı

Organize olmakAmaçları ve hedefleri belirleme

Amaçları ve hedefleri belirleme

Eylem planı hazırlama


7.Soru

  1. Hızlı kentleşme, sanayileşme ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileri
  2. Dünyada afet tehlikelerine maruz alanların, nüfusun ve ekonomik varlıkların artması
  3. Özellikle kalkınmakta olan ülkelerde mevcut tehlikelerle başa çıkmada fiziksel, ekonomik ve sosyal kapasite ve kaynakların yetersizliği
  4. Yaşanan afetlerin yol açtığı ağır kayıplar

Ülkeleri afetlerle ilgili önlemler almaya yönelten sebepler arasında yukarıdakilerden hangileri sayılabilir?


I, II ve III

I, II ve IV

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


8.Soru

Afetin hemen sonrasında, hayat kurtarma ve koruma bakımından en kritik saatlerde ilk müdahaleyi yapanlar aşağıdakilerden hangisidir?


Afet bölgesinde yaşayanlar

Sivil toplum kuruluşları

İtfaiye

Sağlık personeli

Askeriye


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi zarar azaltma aşaması faaliyetlerinden biridir?


Afet sigortası

Erken uyarı sistemlerinin kurulması

Kaynak yönetimi

Plan tatbikatlar

Acil iletişim ve yardım sistemlerinin belirlenmesi


10.Soru

Kaynak yönetimi, Bilgi yönetimi, Koordinasyon aşağıdakilerden hangisinin unsurlarındandır?


Afet yönetim planının

Kapsamlı afete hazırlık stratejisinin

Acil afet hazırlık ve koordinasyon sisteminin

Afet koordinasyon merkezi yönetim sisteminin

Afetlere müdahale ve mücadele kabiliyetini artırma çalışmalarının


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi TAMP hazırlık aşaması faaliyetlerinin entegrasyon sürecine ait adımlarındandır?


İhtiyaç duyulan konularda mevzuat degisikligi için yapılacak çalısmalar 

Senaryo çalısması

Finansman temini 

Hizmet grubu ekiplerinin kurulması 

Hizmet grubunun süreç analizinin yapılması 


12.Soru

TAMP kapsamında ulusal düzeyde koordinasyon birimleri olarak görev yapan Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu-AADYK kimlerden oluşmaktadır?


Bakanlar

Müsteşarlar

Müsteşar yardımcıları

Milletvekilleri

Valiler


13.Soru

Hak sahibi kabul edilen afetzedelerin yerleşme yerlerinin belirlenerek daimi iska^nlarının sağlanması amacıyla bu yerlere ait düzenlenen “Yer Seçimi Raporu” hangi birim tarafından hazırlanmaktadır?


İl Özel İdaresi

İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

İl Genel Meclisi

İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi «acil müdahale» aşamasında gerçekleşir?


Acil temel ihtiyaçlar karşılama

Ön iyileştirme önlemleri gerçekleştirilirme

Orta dönemde gerçekleştirilecek iyileştirme uygulamaları

İnsani müdahale

Uzun dönemde gerçekleştirilecek iyileştirme uygulamaları


15.Soru

Türkiye’de afet yönetiminin temel ilkeler ile aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır?


Afet yönetimi bir kamu hizmetidir, bu hizmeti almak anayasal bir yurttaşlık hakkıdır.

Devlet afet yönetim sisteminin alt yapısını oluşturma konusunda tek ve nihai aktördür.

Devlet afet yönetiminin örgütlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde kalitenin korunmasından sorumludur.

Devlet, afetlerin ve afet yönetiminin maliyetini topluma eşit olarak dağıtmak için gerekli düzenlemeleri yapar ve uygular.

Afet yönetimi kamu politikası üretiminde ve kaynak planlamasında önceliklidir.


16.Soru

Afetin hemen ardından ilk kaç saat içinde, olay yerinde acil müdahale yaşamsal önemdedir?


12

24

36

48

72


17.Soru

Satın Alma ve Kiralama HG'nin görevleri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?


Müdahale çalışmalarına katılan personelin isimlerini, çalışma sürelerini kaydetmek ve puantajını yapmak; müdahale çalışmalarına ilişkin harcamaları kayıt altına almak.

Afet ve acil durumlarda çalışacak özel personel, uzman, malzeme, araç gereç, makine ve ekipman ihtiyaç tespiti ve temini için kaynak yönetimi planlaması yapmak.

Afet ve acil durumlarda temini gerekli acil ihtiyaçları satın almak, kiralamak veya el koymak; afet bölgesinde yerel kaynaklardan temin edilemeyen ihtiyaçların satın alma ve kiralama hizmetlerini yapmak.

Uluslararası anlaşmalara göre destek ve işbirliğimiz bulunan organizasyon ve ülkelerden gönderilen personel, malzeme ve araç yardımı durumunda gümrük, ulaşım, konuşlanma, rehberlik, tercümanlık hizmetlerini yerine getirmek.

Ulusal ve uluslararası nakdi bağışların, banka hesaplarında toplanmasını sağlamak.


18.Soru

Afetin hemen ardından başlayan ve afetin türüne, yol açtığı kayıp ve zararın büyüklüğüne göre farklı sürelere yayılabilen çalışmaları kapsayan terim aşağıdakilerden hangisidir.


Müdahaleye hazırlık

Ön değerlendirme

Acil müdahale

Ön iyileştirme

Son değerlendirme


19.Soru

Bir afet çeşidi olan depremlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Yer kabuğunun hareketleri neticesinde “fay” olarak nitelenen yüzey kırıklarında meydana gelen enerji boşalmasıdır.

Depremler, tekrar etme karakteristiğnei veya dönüş periyoduna sahiptir.

Farklı büyüklüklerde meydana gelen bu depremlerin bir kısmı yıkıcı etkiye sahip oldukları için insan yerleşimleri (kentler, kasabalar, köyler vb.) üzerinde olumsuz etkiler oluşturmaktadır.

Ülkemiz coğrafi konum olarak bir çok fay hattının bulunduğu ve sıklıkla depremlerin meydana geldiği bir bölgede yer almaktadır.

Depremlerin yeniden meydana geleceği ve hangi bölgelerde olacağını bilmek her zaman mümkün olduğundan olası güçlendirme hızı ülkenin ekonomik özgürlüğüne bağlı olur.


20.Soru

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkilidir. Aşağıdakilerden hangisi bu koordinasyon birimlerinden biri değildir?


İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Sağlık Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi

Bakanlıklar Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri

İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu

İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi