Hücre Kimyası Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 13 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangisi omurgalı hayvanlarda, kemik dokunun tek ve en çok bulunan, kıkırdak ve tendonların yapısında önemli miktarlarda ve gözün korneasında bulunan hücre dışı matriksin  yapısal proteinlerinden biridir? 


Kadherin

İmmünoglobin

Selektin

Kolajen

İntegrin


2.Soru

Hangisi omurgalılarda dokularda hücreler arası etkileşimden sorumlu kalsiyum bağımlı hücre-yapışma proteinleridir?


Hemoglobin

Selektinler

İmmünoglobin

İntegrinler

Kadherinler


3.Soru

I Mikrofilamentler

II Mikrotübüller

III Ara filamentler

Yukarıdaki yapılardan hangisi yada hangileri hücre iskeletinin temel elelmanlarıdır?


I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III

Sadece I


4.Soru

Granüllü Endoplazmik Retikulum’da sentezlenen proteinlerin veziküller aracılığı ile taşınarak hücre dışına salgılanmadan önce depolandığı ya da kimyasal modifikasyonlar geçirdiği organel aşağıdakilerden hangisidir?


Lizozom

Vakuol

Golgi Kompleksi

Peroksizom

Ribozom


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi. Özellikle hayvanlarda karaciğer, beyin, akciğer, pankreas, kalp kası ve yumurtada bol bulunur. Ancak kimyasal yapıları ve hücredeki işlevleri bakımından bazı farklılıklar gösterirler. Gliserol içeren ve içermeyen olarak iki farklı yapıda olabilen bir diaçilgliserol yağ grubudur?


Terpenler

Fosfolipitler

Steroitler

Glikolipitler

Lipoproteinler


6.Soru

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi çekirdek zarına destek olur?


Sitoplazmik mikrotübüller

Aksonemal mikrotübüller

Mikrofilamentler

İntermediyer (ara) filamentler

Taxol


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, hücre yüzey glikoproteinleri olup kan damarlarının iç yüzeyini kaplayan endotelyal hücreler
ya da platelet hücreleri ile lökositlerin etkileşiminde önemli rol oynayan hücre yapıştırıcı moleküllere verilen addır?


Kadherinler

Selektinler

İntegrinler

İmmünoglobin (Ig)-Süperailesi

Lökosit.


8.Soru

  1. UAG
  2. UUA
  3. UAA
  4. UGG

Hangileri dur kodonları arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I, II ve III

I ve III

II, III ve IV


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi DNA molekülü özellikleri arasında yer almaz?


İki polinükleotid iplik çift-sarmal yapıdadır.

Azotlu bazlardan timin yerine urasil yer alır.

Çift-sarmal yapı büyük ve küçük olmak üzere iki oluk ya da kıvrıma sahiptir.

Adenin sayısı timine, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.

Sağa dönüşümlü bir sarmaldır.


10.Soru

Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ilk defa bölünemez anlamında atom kelimesini kullanmıştır?


Aristotales

Platon

Demokritus

Newton

Nerst


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Prokaryot hücre yapısına sahiptir?


Bakteriler

Bitkiler

Hayvanlar

Fungiler

Algler


12.Soru

Mikroskopla görülemeyecek kadar küçük fakat ışığı saçacak kadar büyük taneciklerin oluşturduğu süspansiyonlara ne ad verilir?


Kolloid

Emülsiyon

Kolligatif

Hidrofobik

Hidrofilik


13.Soru

"Basit şekerler çeşitli ......................bağlanarak glikozitleri meydana getirirler" boşluğa hangi ifade gelmelidir?


Purin

Pirimidin

Alkol

Fosfat

Protein