İktisadi Düşünceler Tarihi Final 14. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Keynes'e göre ekonomik birimlerin ellerinde para tutma amaçlarından biridir?


Spekülasyon

Enflasyon

Tüketim

Risk

Yatırım


2.Soru

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Keynes'in iktisadi düşüncesinin şekillenmesinde etkili olmamıştır?


Marksist heterodoks yaklaşımın uygulamasının sonuçlarını görmesi

1929 Buhranını yaşaması

Batı ekonomilerinin büyümü hızında ciddi düşüşler görülmesi

II. Dünya Savaşının Batı ekonomilerini felce uğratması

Sanayi devriminin bütün sonuçlarının ortaya çıkmış olması


3.Soru

1970'lerde Keynes’in eksik istihdam konusundaki fikirlerinin yetersiz kalmasıyla Milton Friedman’ın görüşleri ön plana çıkmıştır bu görüşlerin adı nedir?


Yapısal yaklaşım

İş çevrimi teorisi

Post Keynesgil okulu

Arz-yönlü makroiktisat

Monetarizm, yani parasalcılar


4.Soru

Tekelci rekabet analizini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Knut Wicksell

Irving Fisher

Eugen Von Böhm-Bawerk

Vilfredo Pareto

Edward Chamberlain


5.Soru

Monetarizm kavramını ilk kez kullanan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Karl Brunner

Milton Friedman

John Fraser Muth

Robert Lucas

Edmund S. Phelps


6.Soru

Monetaristlerin çoğunluğu hangi iktisat okulu üyelerinden oluşmaktadır?


Virginia İktisat Okulu

Keynesgil İktisat Okulu

Avusturya Okulu

Chicago Okulu

Klasik İktisat Okulu


7.Soru

Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi Yeni Klasiklerin öncülerindendir?


Milton Friedman

Robert Lucas

Edmund Phelps

Gregory Mankiw

David Romer


8.Soru

18. yüzyılın sonlarına doğru Merkantilizm güç kaybetmeye başlamasının sebebi neydi?


Asilzadelerin giderek zenginleşmesi

Tek taraflı bir politika olması

Emek-değer teorisine değer verilmesi

Toprağın değerinin ve rantının belirlenmesi

Dış ticaretin ülke içindeki ekonomiye canlandırıcı etkisinin olması


9.Soru

Kısmi denge analizini geliştiren ve Ekonomi'nin İlkeleri'nin yazarı iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Alfred Marshall

Carl Menger

F. Herman Gossen

Francis Ysidro Edgeworth

Leon Walras


10.Soru

  1. Paranın dolaşım hızı Klasiklerde sabit, Monetaristlerde ise sabit değildir.
  2. Klasiklerde Milli Gelir ifadesi cari işlemlerin nominal değerini, Monetaristlerde ise sürekli geliri ifade eder.
  3. Para talebini belirleyen unsur Klasiklerde gelir düzeyi, Monetaristlerde ise gelir düzeyi ve faiz oranıdır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Klasikler ile Monetaristler arasındaki farklardandır?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


11.Soru

  1. Paranın dolaşımı sabittir
  2. Para talebini gelir düzeyi ve faiz oranı belirler
  3. Milli Gelir cari işlemlerin nominal değerini ifade eder
  4. Enflasyon paranın dolaşım hızını etkiler

Miktar teorilerine ilişkin yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri klasik miktar teorisini aittir?


I

IV

I-III

II-IV

I-II-IV


12.Soru

Ekonomiyi mikro ve makro iktisat olarak ayıran iktisatçı kimdir?


Adam Smith

David Ricardo

John Maynard Keynes

Thortein Bunde Veblen

Thomas Robert Malthus


13.Soru

Keynes’le birlikte ortaya çıkan ayrım aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


Kapitalist-Komünist İktisat

Mikro-Makro İktisat

Liberal-Muhafazakar İktisat

Merkantilist-Kolonyalist İktisat

Üretici-Tüketici İktisat


14.Soru

Günümüzde toplam talep olarak da bilinen ve uygulanan “efektif talep” kavramına vurgu yapan Keynes’in toplam talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplam talep toplam harcamalardan meydana gelir.

Toplam talep ulusal gelirin, üretim düzeyinin ve istihdamın önemli belirleyicisidir.

Toplam talebi meydana getiren toplam harcamalar ise ekonomideki tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracatın toplamından oluşur.

Toplam talep toplam tüketimi ve harcamaları kısar böylece ürünleri depolarda biriken firmalar daha fazla işçi istihdam eder.

Ekonomideki tüm firmalar satış yapmak ümidiyle reel bir çıktı düzeyi üretir fakat toplam harcamalar üretilen tüm bu çıktı düzeyini satın almak için yeterli olmaz.


15.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde 1973 yılında darbe ile iktidara gelen yönetim Freadman'ın ekonomik libaralizmini katı bir biçimde ve uzun süre uyglamıştır?


Büyük Britanya

Amerika

Türkiye

Şili

Çin


16.Soru

Aşağıda verilen iktisatçılardan hangisi Eski Kurumcu İktisat düşüncesinin savunucularından biridir?


Veblen

Coase

Williamson

North

Posner


17.Soru

İktisat literatüründe iki uç olan tam rekabet piyasası ile tekel piyasası arasında tanımlanabilecek tekelci rekabet adıyla yeni bir piyasa türünden bahseden iktisatçı kimdir?


Walras

Wicksell

Marshall

Chamberlin

Edgeworth


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri 1929 ekonomik buhranının nedenlerindendir?

I) Tarım ürünlerine olan talebin inelastik oluşu yüzünden çiftçinin gittikçe azalan satın alma gücü

II) Devletin ekonomiye sürekli müdahalede bulunması

III) Teknolojik işsizliğin giderek artması


Yalnız I

Yalnız III

I ve II

I ve III

II ve III


19.Soru

Friedman'ın beşeri ve beşeri olmayan servetten elde eldilmesi beklenen uzun dönemli gelire verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?


Sürekli gelir

Marjinal gelir

Nominal gelir

Milli gelir

Artık gelir


20.Soru

İktisadi düşünce tarihini yanlıştan doğruya giden bir çizgi olarak gören yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Relativist

Araştırma programları

Absolist

İktisadi analiz

Stokalastizm