İktisadi Düşünceler Tarihi Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi neoklasik yaklaşımı tamamen reddetmeyerek, yeniden düzenlenerek genişletilmesini savunur?


Eski kurumcu iktisat

Yeni kurumcu iktisat

Neokurumcu iktisat

Tarihçi okul

Marksist iktisat


2.Soru

“Firmanın varoluş nedeni, piyasaya göre işlem maliyetlerini azaltmasıdır” görüşü hangi iktisatçıya aittir?


Ronald Coase

Gustav Schmoller

John Bates Clark

John Rogers Commons

Thortein Bunde Veblen


3.Soru

Marjinal fayda kavramını geliştiren iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?


Smith-Ricardo-Malthus

Marshall-Pareto-Say

Friedman-Dupuit-Mill

Walras-Menger-Jevons

Thünen-Gossen-Jevons


4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde gelişmekte olan bir çok ülkenin 1980’lerde uyguladığı monetarist politikaların ortak sonucu yer almaktadır?


Yüksek büyüme

Cari fazla

Parasal istikrar

Yüksek işsizlik

Para arzında artış


5.Soru

Hukuk, ahlak, din, meslek kuralları, görgü kuralları dâhil tüm düzenleme ve yönlendirme gücü olan kurallar dizisini kapsayan kavrama ne ad verilir?


İşlem

Kıtlık

Kullanışlılık

Kurum

Satılabilirlik


6.Soru

  1. Piyasada dengenin sağlanması para arzını istikrara kavuşturmakla gerçekleşir
  2. İşsizliğin nedenini piyasa katılıkları ile açıklamaktadır
  3. Gerektiğinde dengeleyici paracı/moneter ya da maliye politikalarına başvurabileceğini kabul ederler
  4. Maliye politikaları ile birlikte para politikalarının da önemini kabul eder
  5. Genel fiyat ve ücret kontrolleri piyasanın kırılganlığını arttırmaktadır

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri Yeni Keynesgil İktisat’ın öneri ve uygulamalarındandır?


I-II

I-V

II-III-IV

I-IV-V

II-III-V


7.Soru

Tekelci rekabet konusunda aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?


Her bir firmanın malına olan talep eğrileri, malın ikâme edilebilirliğine bağlı olarak pozitif eğimlidir.

Firmalar ürünlerini satmak için reklam ve tanıtıma ihtiyaç duymazlar.

Firmalar, birbirinin aynısı olmayan ve tüketicinin farklı ihtiyaçlarını karşılayan ürünler üretirler.

Firmalar, birbirinin aynısı olan ve tüketicinin aynı ihtiyacını karşılayan ürünler üretirler.

Firmalar, birbirinin aynısı olmayan ama tüketicinin aynı ihtiyacını karşılayan ürünler üretirler.


8.Soru

Savaş Çevrimi kavramının yaratıcı olan ve Eski Kurumcu İktisat ekolünün öncülerinden olan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?


Gunner Myrdal

Thorstein B. Veblen

Wesley C. Mitchell

John R. Commons

John Maurice Clark


9.Soru

Kurumcu iktisadin anavatanı aşağıdaki hangi ülkedir?


Amerika

Almanya

Belçika

Fransa

İngiltere


10.Soru

Neoklasik iktisadın üzerine kurulmuş olduğu iki temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?


Maksimizasyon ve Rasyonellik

Optimizasyon ve doğal düzen

Marjinal fayda ve değer

Arz ve talep

İthalat ve ihracat


11.Soru

Mal ve hizmetlerin el değişmesi sırasında ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?


Üretim maliyeti

İşlem maliyeti

Değişken maliyet

Sabit maliyet

Toplam maliyet


12.Soru

İktisadi ve sosyal refahı, maslahat kavramı ile ifade eden ve bu kavramı, hayatın olağan akışı içinde, sorunlara toplumun yararı açısından bakmak olarak tanımlayan islam filozofu hangisidir?


Ibn-i Rüşt

Ibn-i Haldun

Nasreddin Tusi

Gazali

Ibn-i Zeyd


13.Soru

"Uzun vadede hepimiz ölüyüz" sözünü hangi ünlü iktisatçı söylemiştir?


Alfred Marshall

John Maynard Keynes
Jean-Baptiste Say

Adam Smith

David Ricardo


14.Soru

Keynesyen bakış açısından, devlet kriz dönemlerinde hangisi aracılığıyla faiz oranlarının düşmesini sağlayarak özel yatırımların artmasını sağlayabilir?


Genişletici para politikası

Daraltıcı para politikası

Sınırlandırıcı para politikası

Serbest para politikası

Faizsiz para politikası


15.Soru

Keynes için aşağıdakilerden hangisi iktisadi yatırım anlamını taşır?


Sermaye malı alımı

Hisse senedi alımı

Tahvil alımı

Altın alımı

Bankada mevduat hesabı açmak


16.Soru

Keynes, hangi uygulamanın krizle mücadele etmek için iyi bir politika olmadığına ekonomik kesimleri oldukça ikna etmeyi başarmıştır?


Ücret kesintisi

Faiz artırımı

İşten çıkarma

Dış borçlanma

Likitide esnekliği


17.Soru

"Haz ve Elem Teorisi" hangi düşünüre aittir?


Stanley Jevons

Augustin Cournot

Johann H. Von Thünen

Jules Dupuit 

Karl (Carl) Menger


18.Soru

Marjinalistlere göre bir malın fiyatını belirleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Malın kıtlığı

Mala olan talep

Malın üretim maliyeti

Maldan umulan fayda

İşçi ücretleri


19.Soru

Aşağdakilerden hangisi Friedman'a göre liberal ekonomik düşünce içerisinde devletin yapması gerekenlerden biri değildir?


Ekonomik oyun kurallarının uygulanmasını sağlamak

Rekabeti geliştirmek

Parasal çerçeveyi belirlemek

Tekelleri engellemek

Destekleme alımları yapmak


20.Soru

Aylak Sınıfın Teorisi isimli kitabın yazarı ve Eski Kurumcu Okulun öncülerinden olan isim aşağıdakilerden hangisidir?


Thorsteın Bunde Veblen

Wesley C. Mitchell

John Maurice Clark

John R. Commons

Gunner Myrdal