İletişim Araştırmaları Ara 21. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişim araştırmalarının tarihi irdelenirken incelenmesi gereken alanlardan değildir?

 


İletişim teknolojilerinin evrimi

 

İletişim becerileri

 

İletişimin temel bileşenleri

 

İdeolojik paradigmalar

 

İletişimde süreç ve gösterge bilim


2.Soru

Bir bilimsel araştırmada tekrarlı sınamalarda aynı sonuca ulaşılması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?


Güvenilirlik

Geçerlilik

Olgusallık

Mantıksallık

Nesnellik


3.Soru

Türk ve yabancı kökenli markaların ürün reklamlarında kullanılan erkek karakterlerin konuşma biçimler arasında farkların resmedilmesi amaçlanan bir çalışmada ne tür araştırma yöntemi işe koşulmalıdır?


İçerik çözümlemesi

Odak grup

Tek yönlü ayna

Gizli müşteri

Tematik algı testi


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ön-test araştırmalarının faydalarından biri değildir?


Tüketicinin ürünü satın almasında etkin rol oynayıp oynamayacağı

Gerekiyorsa ürünün ya da materyalin revize edilmesi

Ürün ya da reklam bütçesini tekrar gözden geçirme

Ürünün ya da materyalin yayın sonrasında hedef kitle üzerinde yarattığı etkinin görülebilmesi

Marka imajına etkisi


5.Soru

Bir bilimsel araştırmada yeme miktarıyla, kilo miktarı arasındaki ilişkinin yapısında değişime neden olan ……………… değişkenlere örnek olarak; yemeğin lezzetine yönelik algı, yemeğe başlarkenki açlık düzeyi gösterilebilir. Aynı ilişkisel yapıda değişime neden olan ……………… değişkenlere örnek olarak, cinsiyet, yemeğin kalori değerleri gösterilebilir.

Yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi sırasıyla doğru olarak tamamlar?


Bağımlı, bağımsız

Bağımsız, bağımlı

Moderatör, mediatör

Mediatör, moderatör

Bağımsız, kontrol


6.Soru

Türkiye'deki iletişim araştırmalarında ilk defa görgül(empirik) yöntemin kullanıldığı çalışma kime aittir?


Ahmet Emin Yalman
Pertev Naili Boratov
Fuat Köprülü
Nermin Abadan-Unat
Aysel Aziz

7.Soru

Bilimsel araştırmalarda yöntem desenlemesinin önemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Araştırmanın amacına uygunluk açısından önemlidir. 
Kaynakçada atıf sayısını artırmak açısından önemlidir. 
Kaynakçada atıf sayısını artırmak açısından önemlidir. 
Uygun gözlem grubunun belirlenmesi açısından önemlidir. 
Bulguların geçerliliği açısından önemlidir.

8.Soru

I. İhtiyacın tanımlanması II. Gerekiyorsa ürünün ya da materyalin revize edilmesi III. Tüketicinin ürünü satın almasında etkin rol oynayıp oynamayacağı IV. Satın alma eğiliminin ne derece değiştirilebileceği etkisini belirleme V. Marka imajına etkisi.  Yukarıdakilerden hangileri, ürün ya da hizmete yönelik iletişim araştırmalarında yapılacak ön test aşamasının faydalarındandır? 


I, II ve IV

 

I, III, IV ve V

 

II, III ve V

 

II, IV ve V

 

II, III, IV ve V


9.Soru

iletişim araştırmalarında önemli bir değişken olan “fiyat”ın, tüketicilerin davranışlarını hangi yönde etkilediğini öğrenmek için aşağıdaki disiplinlerden hangisinden yardım alınır.


Ekonomi

Psikoloji

Sosyoloji

Sosyal Psikoloji

Antropoloji


10.Soru

Bir bilimsel araştırmada veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adı nedir?


Hipotez

Kavramsal Tanım

Nirengi

Sınama 

Gözlem


11.Soru

İkinci Dünya Savaşı dönemlerindeki etki araştırmalarının temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?


Davranışçılık
Alan kuramı
Göstergebilim
Teknolojik belirlenimcilik
Kültürel çalışmalar

12.Soru

Bir araştırmada, araştırma amacına “nasıl” ulaşılacağı ve “neden” böyle yapılmasının tercih edildiğinin açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Özet

Giriş

Alanyazın Taraması

Yöntem

Sonuç


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iletişim araştırmalarında kullanılan fizyolojik araştırmalardan biri değildir?


Göz Hareketlerini İzleme Yöntemi
Galvanik Deri Tepkisi Analizi
Beyin Dalgaları Analizi
Koku Duyarlılığı Analizi
Ses Tonu Analizi

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi soyutlama açısından en üst seviyededir?


Bilgi

Veri

Gözlem

Bulgu

Olgu


15.Soru

Verilerin bir amaç doğrultusunda seçilmesi, sınıflandırılması ve ilişkilendirilmesiyle ulaşılan sonuca ne ad verilmektedir?


Bilgi
Bulgu
Soyutlama
Geçerlilik
Güvenilirlik

16.Soru

“Algılanan fiyat ile algılanan kalite arasında pozitif bir ilişki vardır.” ifadesinde algılanan kalite ne tür bir değişkendir?


Mediatör değişken

Moderatör değişken

Bağımlı değişken

Bağımsız değişken

Aracı değişken


17.Soru

Bilimsel araştırmalarda veri toplamak için kullanılan tekniklerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?


Metafizik

Teori

Hipotez

Deney

Gözlem


18.Soru

İletişim araştırmalarında çalışmanın yapıldığı dönemdeki toplumsal değişimleri dikkate alma geleneğine ne ad verilir?


Tarihsel bakış açısı

İdeolojik paradigmalar

İletişim teknolojilerinin evrimi

Süreç ve göstergebilim

İşlevsel yaklaşım


19.Soru

Birtakım olguları ve bu olgular arasındaki ilişkileri anlamlı bir örüntü oluşturacak şekilde ortaya koyan kavramsal sisteme ne denir?


Hipotez

Kavramsal tanım

Teori

Bulgu

Veri


20.Soru

Bilimsel araştırma yapan araştırmacının konuyu "arkeolojik alanlarda kültürel mirasın korunması hususunda yerel halkın farkındalığı " olarak belirlemesi araştırmanın hangi yönüyle ilgilidir?


Yöntem

 

Amaç

 

Kapsam

 

Sonuç

 

Değerlendirme